ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coincident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coincident*, -coincident-

coincident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coincident (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
coincident (adj.) พ้องกัน See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน Syn. coinciding
coincidental (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
coincidental (adj.) บังเอิญ Syn. accidental
coincidentally (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally
coincidently (adv.) อย่างพ้องกัน See also: อย่างตรงกัน, อย่างสอดคล้องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What I am suggesting, Mr. Williams is that our problems seem highly coincidental with my qualification of your mountain as a hill.ผมพูดถึงอะไรเหรอ คุณวิลเลี่ยมส์ ปัญหาของผมคงบังเอิญเกี่ยวข้อง กับการจัดภูเขาคุณให้เป็นเนินใช่มั้ย
Oh, and coincidentally, I believe Billy will be a guest on my friend Mike's show in a few minutes' time.โอ บังเอิญมากครับ บิลลี่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเรา ในช่วงของไมค์ อีกสักครู่ครับ
Coincidentally, we always sat next to each other You were bright, cheerful, cute and had good grades like a model studentบังเอิญ, เรามักจะ... ...นั่งข้างกันเสมอ คุณเป็นคนสดใส ร่าเริง น่ารัก...
Not really. We met each other coincidentally when I was in Austria.ไม่ใช่หรอกค่ะ เราแค่พบกันโดยบังเอิญที่ออสเตรีย
I mean, don't you find that a little coincidental?มันจะประจวบเหมาะไปหรือปล่าว?
Think it's too coincidental?คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปมั้ย?
Coincidentally, that fish weighs the sameบังเอิญปลานี้หนักพอๆกัน
Coincidentally, his death took place in the same Paris tunnel where Princess Diana died in 1997.ช่างบังเอญเหลือเกิน ที่เขาเสียชีวิต ในอุโมงของปารีส ที่เดียวกับที่เจ้าหญิงไดอาน่า สิ้นพระชนม์ในปี 1997
This drama is based on fiction and any similarity to real people, places, or events are purely coincidentalเนื้อหาในละครแตกต่างจากเรื่องราวและ ผู้คนที่เกิดขึ้นจริงหน่วยงานและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้น
Starting a business without much aim, but coincidentally earning a lot of money because it was the IT industry, and then I did a lot of things, I wanted to do.ผมเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง โดยไม่มีความลังเลใดๆ และผมไม่มีสิ่งที่ผมต้องการทำ
Any relation to persons living or dead is completely coincidental.ถ้ามันเป็นเหมือนใครก็ตาม มันเป็นเรื่องบังเอิญ
Don't you think it's a little coincidentalเธอไม่คิดว่ามันบังเอิญไปหน่อยหรอ

coincident ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely

coincident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator
同時に[どうじに, doujini] (adv,conj) coincident with; while; simultaneously
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
折も折[おりもおり, orimoori] (exp,adv) at that very moment; coincidentally
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] (n) {comp} coincident-current selection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection

coincident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally FR:
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident FR: correspondant
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel

coincident ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zufällig {adv}coincidentally; incidentally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coincident
Back to top