ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

currency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *currency*, -currency-

currency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
currency (n.) การแพร่หลาย See also: การใช้กันทั่วไป Syn. general use, prevalence
currency (n.) การหมุนเวียน Syn. circulation
currency (n.) เงินตรา Syn. money
currency (n.) ช่วงเวลาที่แพร่หลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม
English-Thai: Nontri Dictionary
currency(n) กระแสเงินตรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
currencyเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currencyเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแสเงิน (n.) currency See also: circulation (cycle) of money Syn. กระแสการเงิน
สกุล (n.) currency
กีบ (clas.) Laotian currency See also: Laos currency
ส.ต. (n.) a monetary Thai currency Syn. สตางค์
เงินตราต่างประเทศ (n.) foreign currency See also: foreign exchange
เฟ้อ (v.) (currency) inflate See also: have inflation (of currency) Ops. ฝืด
เศษสตางค์ (n.) fractional currency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In fact, we have no currency of any kind.แพ็กใส่ลังที่เขียนว่า "น้ำมะนาว"
No doubt you've discovered that loyalty is no longer the currency of the realm, as your father believes.สงสัยคุณจะรู้แล้วสินะ ว่าความภักดี ต่อราชอาณาจักรทุกวันนี้ มันเอาแน่ไม่ได้แล้ว อย่างที่พ่อของคุณเชื่อ
I'm afraid currency is the currency of the realm.เกรงว่า.. การเลือกอยู่ข้างเดียว กับราชอาณาจักร ยังจำเป็นอยู่
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่
To print as much currency as we needที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมามากเท่าที่เราต้องการ
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ
And when the fight finally let your eyes sold it for a Syrian unpleasant currency by half.และเมื่อโรมรันกันเสร็จสิ้นแล้ว ข้าขายให้พวกซีเรียในราคาครึ่งเหรียญ
Do you know, since the beginning of time, cinnamon has been used for everything from, uh, currency to embalming the dead.คุณรู้มั้ย ตั้งแต่อดีตกาลแล้ว อบเชยถูกใช้ทำทุกอย่างเลย ทั้งทำเป็นเงินตราหรือกระทั้ง เครื่้องปรุงดองศพคนตาย
Cinnamon has been used for everything from, uh, currency to embalming the dead.ซินนาม่อนถูกใช้ กับทุกอย่าง ตั้งแต่,เอ่อ,ธนบัตร จนถึงการดองศพ
I'll generate false currency transaction reports out the wazoo.ผมจะสร้าง การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน อันเป็นเท็จขึ้นมา จากจำนวนเงินที่มากเกินไป
The second team will contaminate currency at the bureau of engraving facility in Virginia in time for the monthly Reserve Bank distribution.ทีมที่ 2 จะปนเปื้อนเงิน ที่โรงกษาปณ์ในเวอร์จิเนีย ให้ทันการส่งเงินไปยังธนาคารเงินสำรอง
Art is currency for guys like this.สำหรับคนแบบนี้ศิลปเปรียบดังเงิน

currency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
币制[bì zhì, ㄅㄧˋ ㄓˋ, 币制 / 幣制] currency system
货币贬值[huò bì biǎn zhí, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄢˇ ㄓˊ, 货币贬值 / 貨幣貶值] currency devaluation; to devaluate a currency
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金元券] currency issued by Nationalist Government in 1948
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金圆券 / 金圓券] currency issued by Nationalist Government in 1948
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
银两[yín liǎng, ˊ ㄌㄧㄤˇ, 银两 / 銀兩] silver currency; currency of the Qing dynasty based on the silver tael 兩|两
贴水[tiē shuǐ, ㄊㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ, 贴水 / 貼水] agio (charge for changing currency); premium
披索[pī suǒ, ㄆㄧ ㄙㄨㄛˇ, 披索] Peso (currency in Lat. Amer.); also written 比索 bi3 suo3
比索[bǐ suǒ, ㄅㄧˇ ㄙㄨㄛˇ, 比索] Peso (currency in Lat. Amer.)
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, 纸币 / 紙幣] bank notes; paper currency
伪币[wěi bì, ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ, 伪币 / 偽幣] counterfeit currency
货币[huò bì, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, 货币 / 貨幣] currency; monetary; money
通货[tōng huò, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, 通货 / 通貨] currency; exchange of goods
第纳尔[dì nà ěr, ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄦˇ, 第纳尔 / 第納爾] dinar (currency)
埃斯库多[āi sī kù duō, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄉㄨㄛ, 埃斯库多 / 埃斯庫多] escudo (unit of currency)
法定货币[fǎ dìng huò bì, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, 法定货币 / 法定貨幣] fiat currency
坚挺[jiān tǐng, ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄥˇ, 坚挺 / 堅挺] firm and upright; strong (of currency)
外币[wài bì, ㄨㄞˋ ㄅㄧˋ, 外币 / 外幣] foreign currency
辅币[fǔ bì, ㄈㄨˇ ㄅㄧˋ, 辅币 / 輔幣] fractional currency
韩圆[hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, 韩圆 / 韓圓] Korean won (unit of currency)
克朗[kè lǎng, ㄎㄜˋ ㄌㄤˇ, 克朗] Krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden)
[bì, ㄅㄧˋ, 币 / 幣] money; coins; currency
储备货币[chǔ bèi huò bì, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, 储备货币 / 儲備貨幣] reserve currency
卢布[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, 卢布 / 盧布] rouble, Russian currency; also spelt ruble
币值[bì zhí, ㄅㄧˋ ㄓˊ, 币值 / 幣值] value of a currency
韩元[Hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, 韩元 / 韓元] Won (Korean currency)
[yuán, ㄩㄢˊ, 円] yen (Japanese currency); Japanese variant of 圓|圆

currency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキュー[, ekyu-] (n) (See 欧州通貨単位) European Currency Unit; ECU
キーカレンシー[, ki-karenshi-] (n) key currency
ソフトカレンシー[, sofutokarenshi-] (n) soft currency
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won)
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P)
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading)
優先外貨[ゆうせんがいか, yuusengaika] (n) preferred foreign currency
基軸通貨[きじくつうか, kijikutsuuka] (n) (principal) reserve currency
外貨債[がいかさい, gaikasai] (n) foreign currency bonds
外貨建[がいかだて, gaikadate] (n) rate in foreign currency
外貨換算[がいかかんさん, gaikakansan] (n) foreign currency translation
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves
外貨獲得[がいかかくとく, gaikakakutoku] (n) acquisition of foreign currency
外貨預金[がいかよきん, gaikayokin] (n) foreign currency deposit
為替取引[かわせとりひき, kawasetorihiki] (n) currency trading (usu. foreign); exchange dealing; exchange transaction
為替差益[かわせさえき, kawasesaeki] (n) profit on currency exchange
為替投機[かわせとうき, kawasetouki] (n) currency speculation
管理通貨制度[かんりつうかせいど, kanritsuukaseido] (n) managed currency system
米貨建て[べいかだて, beikadate] (exp) denominated in American currency
自国通貨建て[じこくつうかだて, jikokutsuukadate] (n) home currency rate; denominated in local currency
通貨収縮[つうかしゅうしゅく, tsuukashuushuku] (n) (See 通貨膨張) currency contraction; deflation of currency
ウォン(P);ウオン(P)[, uon (P); uon (P)] (n) won (unit of Korean currency) (kor
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency)
カレンシー[, karenshi-] (n) currency; (P)
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
ザイール[, zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P)
ズウォティ;ズロチ;ズウォチ[, zuuotei ; zurochi ; zuuochi] (n) złoty (Polish currency)
セディ[, sedei] (n) cedi (Ghanan currency)
ルーブル(P);ルーヴル[, ru-buru (P); ru-vuru] (n) (1) ruble (Russian currency); rouble; (2) Louvre (Museum); (P)
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
人民元[じんみんげん, jinmingen] (n) Chinese Yuan; renminbi (currency)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
切り下げ[きりさげ, kirisage] (n) devaluation (e.g. of currency); markdown; write-down; undercutting; (P)
外貨[がいか, gaika] (n) (1) foreign currency; foreign money; foreign exchange; (2) foreign goods; imported goods; (P)
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency)
悪貨は良貨を駆逐する[あっかはりょうかをくちくする;あくかはりょうかをくちくする, akkaharyoukawokuchikusuru ; akukaharyoukawokuchikusuru] (exp) (id) (See グレシャムの法則) when there is a legal tender currency, bad money drives out good money (Gresham's Law)
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
貨幣[かへい, kahei] (n,adj-no) money; currency; coinage; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
通貨編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol
通貨記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol

currency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkp) EN: currency exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (attrā laēkp) EN: currency exchange rate FR:
การแลกเงิน[n. exp.] (kān laēk ng) EN: currency exchange FR:
ค่าเงินตรา[n. exp.] (khā ngoentr) EN: currency rate FR:
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanp) EN: foreign currency volatility FR: volatilité des changes [f]
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām sīeng) EN: currency risk FR:
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (khwām sīeng) EN: currency exchange risk FR:
กระแสการเงิน[n.] (krasaēkānng) EN: monetary flow ; currency flow ; money; currency movement ; circulation of money FR: flux monétaire [m]
กระแสเงิน[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: currency ; circulation of money ; cycle of money FR: circulation de l'argent [f]
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency ; dash (inf.) ; readies (inf.) ; dough (inf.) FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m] ; oseille [f] (fam.)
เงินสกุล[n. exp.] (ngoen sakun) EN: currency FR: devise [f]
เงินไทย[n. exp.] (ngoen Thai) EN: Thai currency FR: devise thaïe [f] ; monnaie thaie [f]
เงินตรา[n.] (ngoentrā) EN: money ; currency ; cash ; coin FR: devise [f] ; monnaie [f] ; argent [m]
เงินตราสกุลแข็ง[n. exp.] (ngoentrā sa) EN: hard currency FR: devise forte [f]
เงินตราสำรอง[n. exp.] (ngoentrā sa) EN: currency reserve ; monetary reserve ; foreign exchange reserve FR:
เงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (ngoentrā tā) EN: foreign currency ; foreign exchange FR: devise étrangère [f] ; monnaie étrangère [f]
หน่วยเงินตรา[n. exp.] (nūay ngoent) EN: monetary unit ; unit of currency FR: unité monétaire [f]
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน[n. exp.] (phū chīochā) EN: currency expert FR:
ระบบเงินตรา[n. exp.] (rabop ngoen) EN: currency FR:
สกุล[n.] (sakun) EN: currency FR: monnaie [f] ; devise [f]
สกุลเงิน[n. exp.] (sakun ngoen) EN: monetary ; currency FR:
โสฬส[n.] (sōlot) EN: solot ; [obsolete unit of the Old Siam currency ; an ancient copper coin worth half of an at] FR:
สงครามค่าเงิน[n. exp.] (songkhrām k) EN: currency war FR:
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า[n. exp.] (talāt laēkp) EN: foreign currency futures FR:
ตลาดเงิน[n. exp.] (talāt ngoen) EN: money market ; currency market FR: marché des changes [m]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[n. exp.] (wikrittakān) EN: currency crisis FR: crise monétaire [f]
แฟรงค์[n.] (fraēng) EN: franc (currency) FR: franc [m]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawi) EN: Swiss franc (currency) FR: franc suisse (devise) [m]

currency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Doppelwährungsphase {f}dual currency phase
Leitwährung {f} [fin.]key currency; base currency
Landeswährung {f}national currency
Referenzwährung {f}reference currency
Einheitswährung {f}single currency
Devisenmarkt {m}currency market
Devisenschmuggel {m}currency smuggling
Geldabwertung {f}currency depreciation
Geldaufwertung {f}currency appreciation
Währungskurs {m} [fin.]currency exchange rate
Währungsmarkt {m}currency market
Währungsspekulant {m}currency speculator
Währungssymbol {n}currency sign
Währungsumstellung {f}currency conversion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า currency
Back to top