ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harmonize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harmonize*, -harmonize-

harmonize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmonize (vi.) เข้ากันได้ See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize (vt.) เข้ากันได้ See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize (vt.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน
harmonize (vt.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน
harmonize (vi.) ประสานกัน See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize (n.) ประสานกัน See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize (vt.) ประสานเสียง See also: เรียบเรียงเสียงประสาน
harmonize with (phrv.) เข้ากันได้กับ See also: ไปกันได้กับ, ไปได้ดีกับ Syn. blend with
English-Thai: HOPE Dictionary
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลมกลืนกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน
กินกัน (v.) harmonize See also: get along, fit well together, go together, agree, suit each other Syn. เข้ากัน, ปรองดอง, กลมกลืน
ปรองดอง (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
ประสานกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน
ประสานเสียง (v.) harmonize Syn. ร้องเพลงเป็นหมู่
ยอมกัน (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
ร้องเพลงเป็นหมู่ (v.) harmonize
สามัคคี (v.) harmonize See also: get together, accord Ops. แตกสามัคคี
ไปด้วยกัน (v.) harmonize See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched Syn. เข้ากัน, กลมกลืนกัน
ไม่แก่งแย่งกัน (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's see him harmonize with a tongue the size of a beehive.คอยฟังเค้าร้องประสาน\ ด้วยลิ้นที่ใหญ่เท่ารังผึ้ง
You guys are going to have to find somebody else to mindlessly harmonize in the background, because I'm not going onstage with him.พวกเธอเตรียมหา คนอื่น ไปร้องประสานเสียง อยู่ข้างหลังได้เลย เพราะฉันจะไม่ยอม
I am confident that we will find eight super-hot girls with bikini-ready bodies who can harmonize and have perfect pitch.ฉันมั่นใจ ว่าเราจะต้องหา แปดสาวที่ร้อนแรง พร้อมกับบิกินี่ คนที่จะสามารถประสานเสียงและ มีระดับเสียงที่สุดยอด โอเค?
I've been telling you, if we work together, we can harmonize tachyon energy so that it becomes far-cart-tar...บอกแล้วว่าถ้าเราร่วมมือกันก็จะประสาน... พลังแทคีออนให้กลายเป็นพลัง ฟาร์...
When we harmonize energy, we create armor.- พอเราประสานพลังก็จะเกิดเป็นชุดเกราะ
The impact de-harmonized us!แรงกระแทกตัดการเชื่อมต่อของเรา

harmonize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 协 / 協] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, 协调 / 協調] to coordinate; to harmonize; negotiation
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 调 / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 调节 / 調節] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc)

harmonize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
和して同ぜず[わしてどうぜず, washitedouzezu] (exp) harmonize but not agree (harmonise)
平仄を合わせる[ひょうそくをあわせる, hyousokuwoawaseru] (exp,v1) to bring to same level; to harmonize
映る[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P)
相和する[あいわする, aiwasuru] (vs-s,vi) to get along well together; to be in tune with one another; to harmonize with each other; to go well together
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp,v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step
ハーモナイズ[, ha-monaizu] (n) harmonize; harmonise
ハモる[, hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with

harmonize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize FR: harmoniser ; accorder ; rimer
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh FR: s'harmoniser ; s'accorder
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
กลมกลืนกัน[v. exp.] (klomkleūn k) EN: harmonize FR:
ประสาน[v.] (prasān) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together FR: harmoniser ; coordonner
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched FR:
ประสานงาน[v.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate (with) ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ประสานงานกัน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize FR: coordonner le travail
ประสานเสียง[v. exp.] (prasānsīeng) EN: harmonize FR:
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord ; get along with FR: concilier ; harmoniser
รับ[v.] (rap) EN: rhyme ; sound like ; harmonize FR:
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องกัน[v.] (søtkhløng k) EN: conform ; harmonize ; be identical FR:
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:
ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน[v. exp.] (thamhai pen) EN: synchronize ; harmonize FR:
หัวมังกุท้ายมังกร[adj.] (hūamangkuth) EN: not matching ; not harmonized FR:
ระบบฮาร์โมไนซ์ [n. exp.] (rabop hāmōn) EN: harmonized system FR: système harmonisé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harmonize
Back to top