ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

simultaneous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *simultaneous*, -simultaneous-

simultaneous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
simultaneous (adj.) ที่พร้อมกัน See also: ซึ่งทำพร้อมกัน Syn. contemporary, coexistent, coincident
simultaneous occurrence (n.) การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน See also: การเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
simultaneously (adv.) โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน See also: ในเวลาเดียวกัน Syn. at the same time, concurrently
simultaneousness (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
English-Thai: HOPE Dictionary
simultaneous(ไซมัลเท'เนียส) adj. พร้อมกัน,เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน,ในเวลาเดียวกัน., See also: simultaneously adv. simultaneousness n. simultaneity n., Syn. synchronous,concurrent,contemporary
English-Thai: Nontri Dictionary
simultaneous(adj) ในเวลาเดียวกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ในขณะเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
simultaneous accessการเข้าถึงเวลาเดียวกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simultaneous Cropping System ระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่กิจกรรมหลัก ทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์ปรากฎขึ้นภายในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตาม องค์ประกอบของกิจกรรมหลักได้ 4 ระบบ คือ Agrisilvicultural system, Agrosilvopastoral system, Silvopastoral system และ Silvofishery System [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควบคู่กันไป (adv.) simultaneously See also: at the same time, concurrently, coexistingly
ระคนกัน (adv.) simultaneously See also: concurrently Syn. ปน, ผสม
ควบ (v.) hold (2) posts simultaneously See also: be concurrently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน
The last 3 were set with these. 2 devices, simultaneous ignition.เพลิงสามครั้งหลังถูกวางด้วยสิ่งนี้/N อุปกรณ์สองอันที่ใช้จุดไฟพร้อมกัน
But nothing causes simultaneous brain and heart problems.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้สมองและหัวใจมีปัญหาพร้อมๆกัน
In the phase of the worst simultaneous attacks ever around the globe.เมื่อทั่วโลก ต้องเผชิญวิกฤติการจู่โจม พร้อมกันครั้งใหญ่
So that we can respond to the situation and cover all sides, this strategy will involve the simultaneous launch of all three EVAs. There's no need!ปฏิบัติการนี้ต้องการการประสานจากอีวาทั้งสามตัว
And this year, simultaneous to the release of ENCOM OS-12, we will be making our debut on Tokyo's Nikkei Index.และพร้อมการเปิดตัวเอ็นคอม OS-12 เราจะเข้าสู่ตลาดหุ้นโตเกียว นิเคอิ
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์
So, it starts adjusting to that, and it starts to seem simultaneous to you.ดังนั้นจึงเริ่มปรับตัวเข้ากับที่ และจะเริ่มดูเหมือนพร้อมกันกับคุณ
Don't you know how rare it is for a doctor and the lower-ranking hospital employee with whom she's is engaged in an inappropriate relationship to have simultaneous days off?เธอไม่รู้เหรอว่า มันยากแค่ไหน ที่หมอกับเจ้าหน้าที่ระดับล่างของโรงพยาบาล คนที่เธอหมั้นด้วย และมีความสัมพันธ์กันแบบไม่เหมาะสม
Well, it's two distinct states of existence simultaneous within one physical body.เป็นสองสถานะ ที่แตกต่างของการดำรงอยู่ ในเวลาเดียวกันขึ้น ภายในร่างกายทางกายภาพหนึ่ง
The thrust of the launch combined... with the simultaneous lateral vibration... liquefied the cubes, and created an unbalanced load.แรงผลักดันของการเปิดตัวรวมกัน ที่มีการสั่นสะเทือนด้านข้างพร้อมกัน ก้อนเหลวและ
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน

simultaneous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
同声传译[tóng shēng chuán yì, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄧˋ, 同声传译 / 同聲傳譯] simultaneous interpetation
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
一齐[yī qí, ㄧ ㄑㄧˊ, 一齐 / 一齊] at the same time; simultaneously
同时[tóng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 同时 / 同時] at the same time; simultaneously
并举[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, 并举 / 並舉] develop simultaneously
[jiān, ㄐㄧㄢ, 兼] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 并立 / 並立] exist side by side; exist simultaneously
身兼[shēn jiān, ㄕㄣ ㄐㄧㄢ, 身兼] holding two jobs simultaneously
[qí, ㄑㄧˊ, 齐 / 齊] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out
交并[jiāo bìng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ, 交并 / 交併] occurring simultaneously
同日[tóng rì, ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ, 同日] same day; simultaneous

simultaneous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイマル放送[サイマルほうそう, saimaru housou] (n) simulcast; simultaneous broadcast
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation)
一斉送信[いっせいそうしん, isseisoushin] (n) {comp} simultaneous transmission
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
一斉[いっせい, issei] (n-adv,n) simultaneous; all at once; (P)
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P)
一時に[いちどきに;いちじに;いっときに, ichidokini ; ichijini ; ittokini] (adv) at the same time; at a time; at one time; simultaneously
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
兼営[けんえい, ken'ei] (n,vs) operating or carrying on simultaneously
兼行[けんこう, kenkou] (n,vs) doing simultaneously
同時に[どうじに, doujini] (adv,conj) coincident with; while; simultaneously
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious
相打ち;相撃ち;相討ち[あいうち, aiuchi] (n) (1) simultaneously striking one another (in kendo, etc.); (2) draw; tie
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
重複立候補[じゅうふくりっこうほ, juufukurikkouho] (n) simultaneously running for a seat in a single-member constituency and a seat in a proportionally representated constituency
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission
両方向同時データ通信[りょうほうこうどうじデータつうしん, ryouhoukoudouji de-ta tsuushin] two-way simultaneous data communication
両方向同時通信[りょうほうこうどうじつうしん, ryouhoukoudoujitsuushin] two-way simultaneous communication
同時[どうじ, douji] simultaneous (a-no)
連立方程式[れんりつほうていしき, renritsuhouteishiki] simultaneous equations
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction

simultaneous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
การแปลแบบฉับพลัน[n. exp.] (kān plaē ba) EN: simultaneous interpretation FR: traduction simultanée [f]
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīoka) EN: at the same time ; at the same moment ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ขนาน[adj.] (khanān) EN: parallel ; simultaneous FR: parallèle
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน = เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน[adj.] (koēt kheun ) EN: simultaneous FR: simultané
เกรียว[adj.] (krīo) EN: unanimous ; simultaneous FR:
สมการเชิงเส้นหลายชั้น[n. exp.] (samakān cho) EN: simultaneous linear equations FR:
สมการหลายชั้น[n. exp.] (samakān lāi) EN: simultaneous equations FR:
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
ควบคู่กันไป[X] (khūapkhū ka) EN: together ; simultaneously ; at the same time ; accompanied by ; coupled with ; in addition to ; in parallel with FR: en mêm temps ; de front
ในเวลาเดียวกัน[adv.] (nai wēlā dī) EN: meanwhile ; at the same time ; simultaneously FR: en même temps ; au même moment
พลาง[adv.] (phlāng) EN: at the same time ; simultaneously ; as ; while ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en meme temps
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile ; together with ; including FR: en même temps
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; together ; meanwhile ; in the meantime ; altogether ; in unison FR: en même temps ; simultanément ; en choeur ; à l'unisson
พร้อม ๆ กัน = พร้อมๆ กัน[adv.] (phrøm-phrøm) EN: at the same time ; simultaneously FR: en même temps
ระคนกัน[adv.] (rakhon kan) EN: simultaneously ; concurrently FR:

simultaneous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parallelrechner {m}simultaneous computer
Simultan-Übersetzungsanlage {f}simultaneous translation
Simultanbetrieb {m}simultaneous mode

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า simultaneous
Back to top