ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยาม*, -หยาม-

หยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาม (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
หยามน้ำหน้า (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน, ดูหมิ่น Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ
หยามหน้า (v.) insult See also: view with contempt, scorn Syn. หยามน้ำหน้า, ดูถูกเหยียดหยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible
pooh(พู) interj. คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
racism(เร'ซิสซึม) n. ลัทธิชนชาติ,ลัทธิเชื้อชาติ,ลัทธิเผ่าพันธุ์,ลัทธิเหยียดผิว,ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ, See also: racist n.
scurvy(สเคอ'วี) n. โรคลักปิดลักเปิดที่มีเลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากขาดวิตามินซี. adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลวทราม,ต่ำช้า., See also: scurviness n., Syn. despicable
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snuff(สนัฟ) vi.,vt.,n. (การ) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,สูดยานัตถุ์,ดูถูก,เหยียดหยาม,ตัดไส้เทียน,ดับ,กลิ่น,ยานัตถุ์,รสชาติ,ยาที่นัดด้วยจมูก,ไส้เทียนส่วนที่ไหม้ดำ
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog,pig,wretch
English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
scurvy(adj) ต่ำช้า,เลว,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
hoot(vi) ร้องอย่างเหยียดหยาม,ร้องเหมือนนกเค้าแมว
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
spurn(vt) เหยียดหยาม,เตะ,เขี่ย,ปัด,รังเกียจ
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blasphemyความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sacrilegeการลบหลู่ศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blasphemous (adj.) เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: อันหยาบคาย Syn. profane, irreligious Ops. religious, pious
blasphemously (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย Syn. profanely
contemptibility (n.) การเหยียดหยาม See also: การดูถูก Syn. scorn, disdain
contemptible (adj.) น่าเหยียดหยาม See also: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น Syn. despicable, worthless
contemptuous (adj.) ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท Syn. disdainful, insulting, scornful
cynical (adj.) ซึ่งเหยียดหยาม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. contemptuous, derisive Ops. respectful
despise (vt.) เหยียดหยาม See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน Syn. abhor, contemn, detest Ops. love, like
disdain (n.) การดูถูกเหยียดหยาม See also: ความรังเกียจ Syn. contempt, despise, scorn Ops. honor, respect
disdain (vt.) ดูถูกเหยียดหยาม See also: รังเกียจ Syn. scorn, mock, ridicule Ops. honor, respect, esteem
disdainful (adj.) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ Syn. snobbish, scornful Ops. respectful
pooh (int.) คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
profanely (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย
scorn (n.) การเหยียดหยาม See also: การดูถูก Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
scout (vt.) ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ) See also: เย้ยหยัน
scout (vi.) ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม See also: เย้ยหยัน
snide (adj.) ซึ่งเหยียดหยาม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. contemptuous, cynical, derisive Ops. respectful
snook (n.) การแสดงท่าเหยียดหยามโดยยกนิ้วโป้งแตะจมูกและกางนิ้วอื่นออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's almost insulting.หยามกันชัดๆ... เรื่องจริงเหรอ
Pretty cheeky, that radio bit.หยามหน้ากันทีเดียวนะ ไอ้วิทยุนั่น
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
I'll kill the man who offers that insult to my home and my wife and let them hang me!ผมจะฆ่าคนที่หยามบ้านและเมียผม แล้วให้มันแขวนคอผม
Kill a few officials before they disgrace one Indian woman.ต้องฆ่าจนท. สัก 2-3 คน ก่อนที่มันจะหยามหญิงอินเดีย
Don't even think you can demand my gratitude!ไม่คิดเลยว่า เธอจะหยามฉันแบบนี้!
You insulted him a little bit. You got a little out of order.นายหยามเขานิดหน่อย นายกร่างใส่เขา
I fucked kids like that in the can. In the ass.กูหยามไอเด็กเหี้ยนั่น หมดท่าเลย
Good for you. Don't take no shit off nobody.ดี อย่าให้ใครมาหยามนายได้
Please, don't be cynical.อย่าเหยียดหยามกัน ขอร้อง
I'm not being cynical.ไม่ได้กำลังเหยียดหยาม
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด
And you will be defeated by the very outmodes that you scorned and defaced.และเราก็จะจัดการแก ด้วยฝีมือของพวกตกรุ่น ที่แกดูถูกเหยียดหยามนักหนานี่แหละ
Check it out. instead of giving you the 400 grand, we decided we'd give it to these mistreated workers you got standing behind you.ฟังนะ แทนที่จะให้เงินคุณ 400,000 ดอลลาร์ เราจะให้ลูกน้องข้างหลังคุณ ที่ถูกคุณกดขี่เหยียดหยาม
People like you who grew up in a good environment might not know, but people like us who grow up getting blown by the strong wind, getting hurt like that is not such a big problem.คนที่มีชีวิตสบายอย่างคุณคงไม่รู้หรอกว่า คนที่ผ่านความทุกข์ยากอย่างพวกเรา ถูกดูถูกและเหยียดหยามจนเคยชินแล้ว
But you wear it with such disdain my guess is you didn't come from money and your school friends never let you forget it.แต่คุณใส่มันด้วยความรู้สึกเหยียดหยาม ให้ฉันเดา คุณคงไม่ได้มา จากครอบครัวที่มีฐานะ และเพื่อนที่โรงเรียนก็มัก คอยย้ำเรื่องนี้ใส่หัวคุณเสมอๆ
I know that you'd never put me in a position that would compromise my honour.รู้ด้วยว่า.. คุณจะไม่มีวันปล่อยให้ฉัน ถูกคุกคาม หรือหยามเกียรติ
He scorns the Chinese as sickly cowardsมันเหยียดหยามชาวจีน ว่าเป็น ขี้โรคเอเซีย
Nobody can make you feel low.ไม่มีใครหยามหมิ่นกดขี่
Suddenly you don't have those milestones that straight people have to compare each other against.ชีวิตที่มีมา ล่มสลายลง มีแต่คนเหยียดหยาม ดูถูก เก็บกด จากคำคน
In the past, I have made no secret of my disdain for Chef Gusteau's famous motto, "Anyone can cook."ในอดีต ผมเคยเหยียดหยาม อย่างไม่ปิดบัง ต่อคำขวัญอันโด่งดังของเชฟกุสโตว์ ที่ว่า "ไม่ว่าใครก็สามารถทำอาหารได้"
Would you rather be a poor old maid? Ridiculous, despised, the butt of jokes?ลูกอยากเป็นสาวโสดจนๆ เหรอไง น่าขัน ถูกเหยียดหยาม มีแต่คนหัวเราะเยาะ
It's really disrespectful.มันเป็นการดูถูกเหยียดหยามอย่างยิ่ง
Arresting kids twice my size for littering and spitting.และสองอย่างที่ฉันไม่เคยลืมคือ การโดนดูถูกและเหยียดหยาม
Sao Feng you showing up here, it is truly a remarkable coincidence.แจ็ค สแปร์โรว เจ้าเคยหยามหน้าข้าครั้งนึง ข้าไม่ใช่คนอย่างง้าน
Then you'd be wishing, "If only there was someone I had not killed inside to ensure that the pirates then come outside. "คนอย่างข้าฆ่าได้หยามไม่ได้ ข้าเป็นใครเหรอ? ก็กัปตันแจ็ค สแปร์โรวไง!
No offense, big guy, but you are not good at this.ไม่ได้หยามนะพี่ชาย แต่คุณไม่เก่งเรื่องพวกเนี่ย
As Oscar Wilde says, "Who wants a cynicเหมือนที่ ออสการ์ ไวลด์ หยามโลกไว้ว่า...
When I was your age, there was this little black kid that everybody used to pick on.- เอาล่ะ - เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน นี่มันหยามกันชัด ๆ
Then one day he got hit in the face with a water balloon full of urine.- จริงเหรอ - ใช่ หยามกันเหรอ
Now, I want you to feel what it's like to be on the wrong end of your grand disdain.ตอนนี้, ชั้นยังต้องการที่จะรู้สึกอะไรอีก มันเหมือนตอนจบที่ผิดพลาด ของการเหยียดหยามจากคุณ
The Mayans are going to think that the Niners got their intel off the street, stepped on the deal.พวกไนเนอร์ได้ข้อมูลมาจากข้างนอก กล้าหยามข้อตกลง
This rock's been stepped on so many times, it's barely a narcotic.นี่คือการหยามหน้าข้ามถิ่น ในหลายๆครั้ง ยาเสพติดเยอะมากทุกที่
No disrespect...ไม่ใช่การหยามหน้านะ...
Alvarez double-crossed you.อัลวาเรซหยามหน้าแกสองเท่า
They shit on our livelihood.พวกมันกล้าหยามการทำมาหากินของเรา
I shall never forgive him for this affront!ข้าจะไม่ให้อภัยเขา สำหรับการถูกเหยียดหยามในครั้งนี้
Nobody disrespects the Brotherhood and lives.ไม่มีใครมาหยามถิ่นกูได้ แล้วรอดไป
I find that term condescending!ฉันถือว่าคำๆนั้นเป็นการ เหยียดหยามฉัน!
Condescending. That's a big word for you.เหยียดหยาม เป็นคำที่ใหญ่โตมากสำหรับนาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยาม
Back to top