ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worthless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worthless*, -worthless-

worthless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worthless (adj.) ซึ่งไร้ค่า See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า Syn. useless, valueless Ops. useful, valuable
worthlessness (n.) ความไร้ค่า
English-Thai: Nontri Dictionary
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของไร้ค่า (n.) worthless thing See also: valueless thing
สิ่งไร้ค่า (n.) worthless thing See also: valueless thing Syn. ของไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. หมดราคา, ไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be valueless, be without worth/value Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า Ops. มีค่า
หมดค่า (v.) be worthless See also: be valueless Syn. ไม่มีค่า Ops. มีค่า
หมดราคา (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. ไร้ค่า
ไม่มีค่า (v.) be worthless See also: be valueless Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a worthless bronze medallion. Are you going to give it to me?เป็นเป็นเหรียญบรอนซ์ มูลค่าสูงมาก คุณจะเอาให้ผม หรือไม่?
They have been intoxicated by his worthless pleasure... for more than half the day.พวกมันกำลังเมามาย ในพลังชีพอัน ล้นเหลือของเขา มานานกว่าครึ่งวันแล้ว
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ
You are a worthless street rat.เจ้าเกิดมาอย่างหนูข้างถนน เจ้าก็จะตายอย่างหนูข้างถนน
Looks like such a beat-up, worthless piece of junk.เหมือนของเก่า และผุพัง ไร้ค่า อย่างกับขยะ
Your worthless friend.เพื่อนไร้ค่าของคุณน่ะซีคะ
Buy some worthless old boat, fix it up new.ซื้อเรือเก่าไร้ค่า แก้ไขมันขึ้นมาใหม่
I wish I had laid by an annual sum to bribe worthless young men to marry my daughters, but I have not, I confess.พ่อคิดว่าพ่อต้องรอรับสินสอดของเจ้าสาว จากชายหนุ่มไร้ค่าที่จะมาแต่งกับลูกสาวพ่อ แต่พ่อขอสารภาพว่าพ่อไม่มีเลยสักคน
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม
No one else would tolerate a worthless little nothing like you.ไม่มีใครทนต่อเจ้าคนไร้ค่าอย่างแก
You worthless shit.แกมันไอ้คนไร้ความสามารถ
My mind keeps going over all those worthless decathlon facts.ในใจฉันคิดวนเวียนแต่เรื่องตอบปัญหาชิงทุน

worthless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, 秕糠] chaff; worthless stuff
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, 糟粕] dross; dregs; worthless part
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 脓包 / 膿包] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling
敝屣[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, 敝屣] worn-out shoes; a worthless thing
熊包[xióng bāo, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄠ, 熊包] worthless person; good-for-nothing
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 不稂不莠] useless; worthless; good-for-nothing
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
无用[wú yòng, ˊ ㄩㄥˋ, 无用 / 無用] useless; worthless
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, 矸子] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore)

worthless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died
実もない[みもない, mimonai] (exp,adj-i) empty; meaningless; worthless
腐儒[ふじゅ, fuju] (n) pedant; worthless scholar
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P)
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless
無価値[むかち, mukachi] (n) worthlessness
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse

worthless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless FR: insignifiant
ขาดค่า[v. exp.] (khāt khā) EN: be worthless FR:
ของไร้ค่า[n. exp.] (khøng rai k) EN: worthless thing ; junk FR: foutaise [f] (fam.)
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่มีค่า[v. exp.] (mai mī khā) EN: be worthless ; be valueless FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไม่มีคุณค่า[adj.] (mai mī khun) EN: worthless FR:
หมดราคา[adj.] (mot rākhā) EN: worthless ; valueless FR:
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ค่า[adj.] (rai khā) EN: worthless ; valueless ; without value FR: futile ; sans valeur
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless ; worthless ; pointless FR: inutile ; inefficace ; sans utilité ; vain
สะเก็ดตีนเมรุ[v.] (sakettīnmēn) EN: be worthless FR:
ความไร้ค่า[n.] (khwām raikh) EN: worthlessness FR: futilité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worthless
Back to top