ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

respect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *respect*, -respect-

respect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
respect (n.) ประเด็น Syn. aspect, characteristic, point
respect (n.) ความเคารพ See also: ความนับถือ Syn. admiration, esteem, honour
respect (n.) ความเอาใจใส่ Syn. consideration, thoughtfulness
respect (vt.) เคารพ See also: นับถือ Syn. esteem, honour
respect (vt.) เอาใจใส่ See also: คำนึงถึง Syn. regard, think of
respect for (phrv.) เคารพ See also: นับถือ, ยกย่อง
respect oneself (phrv.) นับถือตนเอง
respectability (n.) ความน่านับถือ Syn. decency, integrity, reputability
respectable (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. esteemed, honourable
respectable (adj.) ถูกต้องสมควร Syn. fair, standard
respectably (adv.) อย่างน่าเชื่อถือ Syn. decently
respectably (adv.) อย่างประเสริฐ See also: อย่างสง่างาม Syn. regally, honestly
respected (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, worshipful
respecter (n.) ผู้นับถือ
respectful (adj.) ซึ่งมีความเคารพ See also: สุภาพเรียบร้อย Syn. mannerly, courteous
respectful (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. deferential, reverent, considerate, respectful Ops. disrespectful, impolite
respecting (prep.) เกี่ยวข้องกับ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, with reference to, as for, in the matter of
respective (adj.) เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล Syn. particular, specific
respectively (adv.) ตามลำดับ See also: โดยลำดับ Syn. severally
English-Thai: HOPE Dictionary
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable,proper,appreciable
respectant(รีสเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งตั้งตรงกับสายตา,เกี่ยวกับการมองไปข้างหลัง
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ,ผู้เคารพ,ผู้ยำเกรง,
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent ###A. rude
respecting(รีสเพค'ทิง) prep. เกี่ยวกับ,ด้วยว่า,ในกรณี, Syn. regarding,concerning
respective(รีสเพค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับแต่ละบุคคลหรือแต่ละสิ่ง,แต่ละ,ทุก,ต่างก็,โดยเฉพาะ,โดยลำดับ, See also: respectiveness n.
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ,ทุก,แต่ละ,ต่างก็
English-Thai: Nontri Dictionary
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
respecting(pre) ว่าด้วย,เกี่ยวกับ,ในกรณี
respective(adj) ตามลำดับ,โดยเฉพาะ,ทุกๆ
respectively(adv) แต่ละ,ตามลำดับ,ทุกๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
respective dates and hoursเรียงตามวันและเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นครู (v.) pay respect for a teacher
หลวง (n.) title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood
เซ่นไหว้ผี (v.) pay respect to the ghost
ไหว้ผี (v.) pay respect to the ghost Syn. เซ่นไหว้ผี
ไหว้พระ (v.) pay respect to the Buddha Syn. นมัสการ, สักการะ
ความนับถือ (n.) respect See also: regard, esteem Syn. ความเชื่อถือ, ความเคารพ, ความนับหน้าถือตา
ความนับหน้าถือตา (n.) respect See also: regard, esteem Syn. ความเชื่อถือ, ความเคารพ
ความเคารพ (n.) respect See also: regard, esteem Syn. ความนับถือ, ความเคารพนับถือ
ความเคารพนับถือ (n.) respect See also: regard, esteem Syn. ความนับถือ
คารวะ (v.) respect See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate Syn. เคารพ, นับถือ
คารวะ (n.) respect See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration Syn. ความเคารพ, ความนับถือ
ถือเคร่ง (v.) respect See also: observe
นบนอบ (v.) respect See also: revere, venerate, curtsy, regard, honor, worship Syn. นอบน้อม, นอบนบ
นอบน้อม (v.) respect Syn. นบนอบ, พินอบพิเทา
นับถือ (v.) respect See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor Syn. เคารพ, บูชา
นับหน้าถือตา (v.) respect Syn. นับถือ
พินอบพิเทา (v.) respect Syn. เคารพ, นอบน้อม, นบนอบ, เคารพนบนอบ
ยำเกรง (v.) respect See also: be afraid of, be in awe of Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ
ยำเยง (v.) respect See also: be afraid of, be in awe of Syn. เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ
สัมมาคารวะ (n.) respect See also: esteem, regard, deference
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
Respect that fact every second of every dayคำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
They're trying to buy respectabilityพวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา
Fish, I love you and I respect you very much but I will kill you before this day ends.ปลาฉันรักคุณและฉันเคารพ มาก แต่ฉันจะฆ่าคุณก่อนที่จะสิ้นสุด ลงในวันนี้
You share and respect each other's views?{\cHFFFFFF}คุณสามารถแบ่งปันและให้ความเคารพ มุมมองของแต่ละคน?
Do you respect and share those views?{\cHFFFFFF}คุณเคารพและแบ่งปันมุมมองเหล่านั้นหรือไม่
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ...
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better!ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้
No respect for the property of others?ไม่มีการเคารพทรัพย์สินของ ผู้อื่นหรือไม่
Goddamn FBI don't respect nothing!Goddamn เอฟบีไอไม่เคารพอะไร!
I respect it. Tell him to ask me anything else.ผมเคารพมัน บอกให้เขาถามฉันสิ่งอื่น
Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse.Young people don't respect anything anymore... times are changing for the worse.
You know I respect all tastes and whimsคุณรู้ฉันพิจารณา taste and ทั้งหมด whims
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น

respect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man
参见[cān jiàn, ㄘㄢ ㄐㄧㄢˋ, 参见 / 參見] refer to; see also; pay respect to
敬爱[jìng ài, ㄐㄧㄥˋ ㄞˋ, 敬爱 / 敬愛] respect and love
礼贤下士[lǐ xián xià shì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, 礼贤下士 / 禮賢下士] respect for the wise
師母[shī mǔ, ㄕ ㄇㄨˇ, 師母] term of respect for your teacher's wife
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
拜望[bài wàng, ㄅㄞˋ ㄨㄤˋ, 拜望] call to pay one's respect; call on
恭敬[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, 恭敬] deferential; with respect
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, 值得敬佩] deserving; worthy of respect; estimable
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively
不恭[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 不恭] disrespectful
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
[màn, ㄇㄢˋ, 谩 / 謾] disrespect; neglect; slight
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, 有教无类 / 有教無類] education for everyone, irrespective of background
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 老太太] elderly lady (respectful); esteemed mother
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
尊重[zūn zhòng, ㄗㄨㄣ ㄓㄨㄥˋ, 尊重] esteem; respect; to honor; to value sth
处处[chù chù, ㄔㄨˋ ㄔㄨˋ, 处处 / 處處] everywhere; in all respects
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
亚父[yà fù, ㄧㄚˋ ㄈㄨˋ, 亚父 / 亞父] (term of respect) second only to father; like a father (to me)
[tì, ㄊㄧˋ, 惕] fearful; respectful
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 个别 / 個別] individual; specific; respective; just one or two
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, 聆听 / 聆聽] listen (respectfully)
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
二老[èr lǎo, ㄦˋ ㄌㄠˇ, 二老] one's parent (term of respect)
[yǐ, ㄧˇ, 顗] pleasing; respectful manner
可尊敬[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, 可尊敬] respectable
尊敬[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, 尊敬] respect; to revere
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, 尊贵 / 尊貴] respected; respectable; honorable
[gōng, ㄍㄨㄥ, 恭] respectful
[tì, ㄊㄧˋ, 悐] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed
敬启[jìng qǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˇ, 敬启 / 敬啟] respectful closing to a letter
敬意[jìng yì, ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, 敬意] respect; tribute
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, 方面] respect; aspect; field; side

respect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action
対日[たいにち, tainichi] (n,vs) with respect to Japan; with Japan; (P)
崇まふ;崇ふ[あがまう, agamau] (v2a-s,vt) (arch) (See 崇める) to look up to; to respect
御嬢様;お嬢さま;お嬢様[おじょうさま, ojousama] (n) (term of respect for) another's daughter; daughter of a high-class family
御御様[おごうさま, ogousama] (n) (arch) (term of respect for) another's wife or daughter
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
於かれましては[おかれましては, okaremashiteha] (exp) (uk) (hon) (pol) (See に於いて) in respect of; in regards to; as for
机下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter
縦揺れ[たてゆれ, tateyure] (n,vs) (with respect to an earthquake) vertical shake; pitching
躍度[やくど, yakudo] (n) {physics} jerk (derivative of acceleration with respect to time)
進歩性[しんぽせい, shinposei] (n) inventive step; invention (with respect to prior art)
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity
不遜[ふそん, fuson] (adj-na,n) arrogance; insolence; disrespect
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently
何処か[どこか(P);どっか(ik), dokoka (P); dokka (ik)] (exp,n,adv) (uk) somewhere; anywhere; in some respects; (P)
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
侍史[じし, jishi] (n) private secretary; respectfully
借訓[しゃっくん, shakkun] (n) using the Japanese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
借音[しゃくおん, shakuon] (n) (See 万葉仮名) using the Chinese-reading of kanji to represent native Japanese words (irrespective of the kanji's actual meaning)
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P)
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
如何にかかわらず[いかんにかかわらず, ikannikakawarazu] (exp) (uk) (often XXのいかんに...) regardless of; irrespective of
嬢さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name)
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism
待遇表現[たいぐうひょうげん, taiguuhyougen] (n) attitudinal expression (indicating the speaker's respect, contempt, etc. for the listener or the person being discussed)
御心[みこころ, mikokoro] (n) (1) respectful term for another's spirit; (2) God's heart or spirit (in Christianity); Lord's will
徳の高い[とくのたかい, tokunotakai] (adj-i) virtuous; respectable
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference
恭敬[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P)
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
所構わず[ところかまわず, tokorokamawazu] (exp,adv) irrespective of the occasion; indiscriminately
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act

respect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage FR:
เอางาน[v.] (ao-ngān) EN: make a slight hand gesture of respect FR:
อปจายนธรรม[n.] (apajāyanath) EN: respect ; deference FR: respect [m] ; déférence [f]
อภิวันท์[v.] (aphiwan) EN: salute ; greet ; pay respect (to) FR:
อาทร[n.] (āthøn) EN: consideration ; care ; respect ; concern FR: considération [f]
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of FR: en ; en matière de ; relatif à
โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร[xp] (dōi mai hen) EN: without respect of persons FR:
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām ) EN: yours sincerily ; yours faithfully ; with respect ; respectfully FR: respectueusement
ด้วยประการทั้งปวง[adv.] (dūay prakān) EN: in every respect FR:
ให้ความเคารพ[v. exp.] (hai khwām k) EN: respect FR: respecter
ไกวัล[adv.] (kaiwan) EN: completely ; in every respect FR:
การยอมรับนับถือ[n. exp.] (kān yøm rap) EN: recognition ; respect FR:
กตัญชลี[v.] (katanchalī) EN: pay respect FR:
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; observe ; not violate FR: respecter ; observer ; ne pas violer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaorop nap) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate FR: respecter ; estimer
เคารพนบนอบ[v. exp.] (khaorop nop) EN: respect FR:
เคารพยำเกรง[v. exp.] (khaorop yam) EN: respect FR:
เคารพยกย่อง[v. exp.] (khaorop yok) EN: respect FR:
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour FR:
ขาดความเชื่อถือ[v. exp.] (khāt khwām ) EN: lose the respect of FR:
ขาดความนับถือ[v. exp.] (khāt khwām ) EN: lose respect FR:
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความเคารพ[n.] (khwām khaor) EN: respect ; regard ; esteem ; honour FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความเคารพนับถือ[n. exp.] (khwām khaor) EN: respect FR:
ความเคารพตนเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความเคารพตัวเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความนับถือ[n.] (khwām napth) EN: respect ; regard ; esteem FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
เกี่ยวกับ[prep.] (kīo kap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to ; in terms of FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; en ce qui concerne ; sur
กิริยานอบน้อม[n. exp.] (kiriyā nøpn) EN: FR: respect [m]
ก้มกราบ[v. exp.] (kom krāp) EN: bow down as a sign of respect FR:
กรกช[v.] (kørakot) EN: pay respect FR:
กราบ[v.] (krāp) EN: prostrate oneself (at) ; bow to the ground ; pay respect by making the five-point prostration FR: se prosterner
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
กุลบุตร[n.] (kunlabut) EN: good son ; youth who is worthy of respect ; son in a well-to-do family FR:
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful ; not respect ; disregard FR: ne pas respecter

respect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtung {f} | Achtung voreinanderrespect | respect for each other
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
respektlos; respektwidrig (gegenüber) {adj} | respektloser | am respektlosestendisrespectful (to) | more disrespectful | most disrespectful
Verpflichtung {f} | ihren jeweiligen Verpflichtungen nachkommenduty | to perform their respective duties
ehrbar {adj} | ehrbarer | am ehrbarstenrespectable | more respectable | most respectable
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า respect
Back to top