ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scornful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scornful*, -scornful-

scornful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scornful (adj.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ Syn. contemptous, disdainful
scornfully (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. disdainfully
scornfully (adv.) อย่างเสียดสี See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม Syn. caustically, maliciously
scornfulness (n.) การดูหมิ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ

scornful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, 轻视 / 輕視] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful

scornful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile
冷笑[れいしょう, reishou] (n,vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P)
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp,v5u) to laugh scornfully

scornful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

scornful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
höhnisch; verächtlich {adj} | höhnischer | am höhnischstenscornful | more scornful | most scornful
Hohngelächter {n}scornful laughter; jeering
Verachtung {f}scornfulness
verächtlich {adv}scornfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scornful
Back to top