ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

despicable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *despicable*, -despicable-

despicable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
despicable (adj.) เลวทราม See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ Syn. abject, contemptible, mean
English-Thai: HOPE Dictionary
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
English-Thai: Nontri Dictionary
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่อย (adj.) despicable See also: vile, low, base, bad, mean Syn. ชั่ว, เลว, ทราม Ops. ดี, ดีงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Destroyed by your despicable family!ถูกทำลายโดยครอบครัวที่น่ารังเกียจของเจ้า!
I was hoping you'd let me apologize for my despicable behaviour earlierฉันหวังว่าคุณจะยอมให้ฉันขอโทษ ในเรื่องที่ฉันทำพฤติกรรมไม่ค่อยดีในตอนนั้นน่ะ 464 00: 31: 54,500
Were you one of those despicable spies who tried to steal my life's work and sell it to parasitic, copycat, candy-making cads?แล้วคุณเป็นหนึ่งในบรรดาสายลับทีพยายามจะขโมย ผลงานทั้งชีวิตของผม และขายมันให้ไอ้พวกลอกเลียนแบบหริอเปล่า
That despicable woman was just supposed to bring a simple green salad.ที่จริงควรจะเอา สลัดผักธรรมดา ๆ ไปแค่นั้น
As a woman yourself too, don't you think it's despicable to snatch someone else's lover?เป็นผู้หญิงด้วยกัน,คุณไม่คิดว่า น่าดูถูกหรือไงที่ไปแย่งคนรักของคนอื่นน่ะ?
I'm sorry that despicable wealth-worm Gunray got awayข้าเสียใจที่ปล่อยให้เจ้าหนอนชั่วกันเรย์หนีไปได้
Your despicable acts...การกระทำที่รเลวทรามชั่วช้าของแก..
These girls want to take us upstairs and do despicable things to us.สาวๆพวกนี้ต้องการให้ พวกเราขึ้นไปข้างบน และทำเรื่องไม่ดีกับเรา
What could be the aim of this despicable act ?จุดประสงค์ของการกระทำแสนชั่วร้ายนี้คือสิ่งใดกัน?
When the tests are complete, feel free to use whatever despicable acts of violence are in your nature.เมื่อการทดสอบสำเร็จ นายจะ ทำเรื่องเลวทราม โหดร้ายอะไร ก็ตามสบาย
You're a despicable woman.เธอมันผู้หญิงน่ารังเกียจมาก
You're a despicable person.คุณเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุด

despicable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑污[bēi wū, ㄅㄟ , 卑污] despicable and filthy; foul
卑劣[bēi liè, ㄅㄟ ㄌㄧㄝˋ, 卑劣] base; mean; despicable
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, 卑鄙] base; mean; contemptible; despicable

despicable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卑しむべき;賤しむべき[いやしむべき, iyashimubeki] (exp) despicable
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable
蠢動;惷動(iK)[しゅんどう, shundou] (n,vs) (1) wriggling; squirming; maneuvering; manoeuvering; (2) mischief; despicable acts
見下げ果てた[みさげはてた, misagehateta] (adj-f) contemptible; despicable
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject

despicable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous ; detestable ; low FR: maudit ; damné
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable FR: ignoble
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; villainous ; wicked FR: méprisable ; ignoble ; abject
ต่ำทราม[adj.] (tam sām) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty FR:
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
วายร้าย[adj.] (wāirāi) EN: devilish ; evil ; fiendish ; diabolical ; demonic ; despicable FR: diabolique ; démoniaque

despicable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ruchlos; verrucht {adj}despicable; nefarious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า despicable
Back to top