ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snobbish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snobbish*, -snobbish-

snobbish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snobbish (adj.) ซึ่งทำหัวสูง See also: ซึ่งวางมาดเป็นผู้ดี Syn. overproud, high and mighty
snobbisharrogant (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, condescending, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
snobbishly (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. arrogantly, condescending, snobbisharrogant, condescendingly Ops. humbly, modestly
snobbishness (n.) ความทระนง See also: ความหยิ่งยโส Syn. arrogance Ops. humbleness, modesty
English-Thai: HOPE Dictionary
snobbish(สนอบ'บิช) adj.มีลักษณะของ snob (ดู) , เกี่ยวกับ snob (ดู), See also: snobbishly adv. snobbishness n., Syn. haughty
English-Thai: Nontri Dictionary
snobbish(adj) บ้าเห่อ,วางท่า,วางมาด,หัวสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are all flirty and snobbish inside.มีแต่พวกร่านและหัวสูงทั้งนั้น
You've never once felt that they're snobbish, shallow... superficialคุณไม่เคยรู้สึกเลย ว่าพวกเขาทำหัวสูง ผิวเผินดูไม่ลึกซึ้งนัก

snobbish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)

snobbish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
protzig; versnobt {adj} | protziger; versnobter | am protzigsten; am versnobtestensnobbish | more snobbish | most snobbish
Snobismus {m}snobbishness
snobistisch {adj} | snobistischer | am snobistischstensnobbish; snobby | more snobbish; snobbier | most snobbish; snobbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snobbish
Back to top