ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contemptuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contemptuous*, -contemptuous-

contemptuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptuous (adj.) ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท Syn. disdainful, insulting, scornful
contemptuously (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. disdainfully, scornfully
English-Thai: HOPE Dictionary
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
English-Thai: Nontri Dictionary
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง
And I marvel that you can be so contemptuous of me... on the same day that you lose your job!เก่งจังนะ ที่ดูถูกฉัน ในวันที่คุณตกงาน

contemptuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔑称[miè chēng, ㄇㄧㄝˋ ㄔㄥ, 蔑称 / 蔑稱] contemptuous term
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, 轻视 / 輕視] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful
二婚头[èr hūn tóu, ㄦˋ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ, 二婚头 / 二婚頭] remarried lady (contemptuous term); lady who marries for a second time
拖油瓶[tuō yóu píng, ㄊㄨㄛ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄥˊ, 拖油瓶] to remarry (of a widow, contemptuous); woman's children by previous marriage (derog.); step-children (discrimatory term)
老太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 老太婆] old woman (often contemptuous); one's own wife
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)

contemptuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look
味噌擂り坊主[みそすりぼうず, misosuribouzu] (n) a low-ranking priest; contemptuous reference to a priest
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable
尻目にかける;尻目に懸ける[しりめにかける, shirimenikakeru] (exp,v1) (1) to look askance (at); to look contemptuously; to look down on; (2) (arch) to cast an amorous glance at
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful

contemptuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประชดสังคม[adj.] (prachot san) EN: contemptuous of society ; antisocial FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contemptuous
Back to top