ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

respectful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *respectful*, -respectful-

respectful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
respectful (adj.) ซึ่งมีความเคารพ See also: สุภาพเรียบร้อย Syn. mannerly, courteous
respectful (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. deferential, reverent, considerate, respectful Ops. disrespectful, impolite
English-Thai: HOPE Dictionary
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent ###A. rude
English-Thai: Nontri Dictionary
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มานิต (n.) respectful person See also: honourable person, esteemed person
มานิต (n.) respectful person See also: honourable person, esteemed person
กราบเรียน (v.) inform (respectfully inform) Syn. เรียน
ข้ามหน้า (v.) be disrespectful Syn. ข้ามหน้าข้ามตา
ข้ามหน้าข้ามตา (v.) be disrespectful Syn. ข้ามหน้า
ข้ามหัว (v.) be disrespectful Syn. ลบหลู่, ไม่เห็นหัว
น่ายกย่อง (v.) be respectful See also: be showing deference, be venerable Syn. น่านับถือ, น่าเคารพ, น่าเชิดชู Ops. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม
น่ายำเกรง (v.) be respectful See also: be showing deference, be venerable Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่าเคารพ Ops. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม
น่าเคารพ (v.) be respectful See also: be showing deference, be venerable Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง Ops. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม
น่าเชิดชู (v.) be respectful See also: be showing deference, be venerable Syn. น่านับถือ, น่าเคารพ Ops. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม
เสียงแข็ง (adv.) with disrespectful voice Ops. เสียงหวาน, เสียงอ่อนเสียงหวาน
ไม่เห็นหัว (v.) be disrespectful Syn. ลบหลู่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never forget to be respectful and obey. And trust and follow your parents words..ไม่ลืมที่จะนับถือและเชื่อฟัง และไว้ใจและปฏิบัติตามถ้อยคำของพ่อแม่
Never forget to be respectful and obey, trust and follow your parent's words all day.ไม่ลืมที่จะนับถือและเชื่อฟัง ไว้ใจและปฏิบัติตามถ้อยคำของพ่อแม่ทุกวัน
I don't think it's respectful to not pay a visit to an elder in the hospital.ฉันคิดว่ามันไม่สมควรที่จะไม่ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล
That's the respectful way to go I think.นั่นคือหนทางที่น่านับถือ ฉันคิดนะ
To be a good scientist, you must have a respectful awe for the laws of nature.การที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี เธอต้องมีความเคารพต่อกฏของธรรมชาติ
I'm normally much more respectful of women even in my dreams.แต่ผมก็ให้ความเคารพ กับผู้หญิงนะ แม้แต่ฝัน
We spent seven hours trying to negotiate an arrangement where we would try to be respectful of their side.เขาพยายามจะแก้ปัญหาใหญ่ครั้งนี้ แต่เขาก็หาคนช่วยไม่ได้
I bid you all the most respectful farewellข้าขอกล่าวคำอำลาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง
I would like to hear it. If you know a more respectful way to speak to an attending surgeon,ถ้าเธอรู้วิธี ที่จะพูดกับแอดเทนดิ้ง ด้วยความเคารพกว่านี้ ฉันก็อยากจะฟังมันเหมือนกัน
What's the respectful period of mourningควรจะไว้อาลัยให้นานเท่าไหร่ดี?
Well, obviously, you're respectful and highly qualified.อืม คุณดูน่านับถือ และคุณภาพคับแก้ว
Call me. And Jeff, you need to be more respectful of our time.เจฟ เธอควรเคารพเวลาพวกเรามากกว่านี้นะ

respectful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
[yǐ, ㄧˇ, 顗] pleasing; respectful manner
敬启[jìng qǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˇ, 敬启 / 敬啟] respectful closing to a letter
[zhī, ㄓ, 祗] respectful (ly)
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
不恭[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 不恭] disrespectful
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 老太太] elderly lady (respectful); esteemed mother
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
[tì, ㄊㄧˋ, 惕] fearful; respectful
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, 聆听 / 聆聽] listen (respectfully)
[gōng, ㄍㄨㄥ, 恭] respectful
表示敬意[biǎo shì jìng yì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, 表示敬意] respectful; to show respect
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕恭毕敬 / 畢恭畢敬] reverent and respectful; extremely deferential

respectful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御心[みこころ, mikokoro] (n) (1) respectful term for another's spirit; (2) God's heart or spirit (in Christianity); Lord's will
貴僧[きそう, kisou] (n) high priest; respectful form of address to a priest
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently
侍史[じし, jishi] (n) private secretary; respectfully
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively)
若様;若さま[わかさま, wakasama] (n) (hon) young master (respectful way of referring to the son of a high-ranking person)
頓首[とんしゅ;とんじゅ, tonshu ; tonju] (n) (1) (hon) (formula at the end of a letter) Respectfully yours; (n,vs) (2) (orig. meaning) kowtowing; kowtow

respectful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มานิต[n.] (mānit) EN: respectful person FR: personne respectable [f]
มีสัมมาคารวะ[adj.] (mī sammā kh) EN: deferential ; respectful ; well-behaved FR: respectueux
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: respectful ; deferential ; gentle ; unassertive FR: respectueux ; poli
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage FR:
ด้วยความเคารพ[adv.] (dūay khwām ) EN: respectfully FR:
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām ) EN: yours sincerily ; yours faithfully ; with respect ; respectfully FR: respectueusement
ข้ามหัว[v.] (khāmhūa) EN: be disrespectful ; go over someone's head ; go over the head of (s.o.) FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
กราบเรียน[v. exp.] (krāp rīen) EN: inform (respectfully) FR:
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful ; not respect ; disregard FR: ne pas respecter
ไม่เคารพนับถือ[adj.] (mai khaorop) EN: disrespectful FR:
เสียงแข็ง[adv.] (sīengkhaeng) EN: with disrespectful voice FR:

respectful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful
respektlos; respektwidrig (gegenüber) {adj} | respektloser | am respektlosestendisrespectful (to) | more disrespectful | most disrespectful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า respectful
Back to top