ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pious*, -pious-

pious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pious (adj.) เคร่งครัดในทางศาสนา See also: มีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า Syn. devout, religious, reverent Ops. impious, irreligious, profane
pious (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพอย่างเหมาะสม
pious (adj.) แสร้งทำเป็นมีศรัทธาหรือศีลธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout,religious
English-Thai: Nontri Dictionary
pious(adj) ใจบุญ,ใจกุศล,มีศรัทธาแก่กล้า,เคร่งศาสนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสก (n.) pious Buddhist See also: layman, lay devoter, churchman Syn. อุบาสก, ฆราวาส, คฤหัสถ์ Ops. อุบาสิกา, สีกา
โจ๊ก (adv.) copiously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pious vulture of the law...นกแร้งในคราบของกฏหมาย
Those pious morons are too busy talking to their phony-baloney God.. พวกงี่เง่าข้างในนั่นคงกำลังวุ่นอยู่กับการสื่อสารพระเจ้าเหลวไหลไร้สาระของพวกมัน
You sound like a pious sanctimonious southern preacher!คุณพูดเหมือนคุณกำลังเทศนาสั่งสอนอย่างกับคนมีศีลธรรม
There's not a pious bone in your body. Where's the harm in that?ตัวคุณก็ไม่ได้มีศรัทธาในศาสนาเสียหน่อย แล้วนั้นเสียหายด้วยหรือคะ
You actually buying that pious bullshit?คุณเชื่อไอ้ตอแหลนั้นหรือ?
What it's like to have to carry on your work in secret, hiding from those pious vigilantes?มันเป็นยังไงที่ต้องทำงาน\โดยต้องเก็บเป็นความลับ จากพวกศาลเตี้ยที่คลั่งศาสนา\
Oh, please, do spare me the pious priest act.โอ้, ได้โปรด, ไม่ต้องทำเป็นบาทหลวงเคร่งศาสนาต่อหน้าฉัน
"The ashes of the pious will ordain your resurrection."เถ้าธุลีของศาสนิกชนจะ ทำให้ท่านคืนชีพ
I'd rather burn in hell for all eternity than have to listen to one more second of your pious self-satisfied ravings.ฉันยอมตกนรกชั่วกาล ดีกว่าทนฟังคุณพล่ามเพ้อเจ้อ สนองตัณหาตัวเองแบบนี้
You get back here, you old pious, candy-ass sidewinder!กลับมานะ ตาพระใจเสาะ
Is both impious and cowardly.ขาดทั้งศรัทธาและก็ขี้ขลาด
They mock our humility and our piousness.พวกเขาเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์ และความเลื่อมใสของเรา

pious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèi, ㄆㄟˋ, 沛] copious; abundant
[biāo, ㄅㄧㄠ, 瀌] copious (of rain; snow)
虔诚[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 虔诚 / 虔誠] pious; devout; sincere

pious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信心家[しんじんか, shinjinka] (n) pious man; religionist
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise)
功徳[くどく, kudoku] (n) pious act
善男善女[ぜんなんぜんにょ, zennanzennyo] (n) pious men and women
抹香臭い[まっこうくさい, makkoukusai] (adj-i) smelling of incense; overly pious
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream
万斛[ばんこく, bankoku] (n) copious (tears)
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)
博引旁証;博引傍証[はくいんぼうしょう, hakuinboushou] (n,vs) citing copious references
敬虔[けいけん, keiken] (adj-na,n) pious; devout; modest
滾々;滾滾;渾渾;渾々;混混;混々[こんこん, konkon] (adj-t,adv-to) copious (flowing)
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected
義人[ぎじん, gijin] (n) selfless (pious, righteous) man
落涙滂沱[らくるいぼうだ, rakuruibouda] (adj-t,adv-to) tears streaming down one's cheeks; shedding copious tears
詳註[しょうちゅう, shouchuu] (n) copious notes

pious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจบุญ[adj.] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious ; good FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
น่าศรัทธา[adj.] (nā satthā) EN: faithful ; pious ; admirable FR:
ประสก[n.] (prasok) EN: lay disciple ; [title of a lay disciple] ; pious Buddhist FR:
ธรรมิก[adj.] (thammik) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:
ธรรมิก-[pref.] (thammikka-) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
ดื่น[adj.] (deūn) EN: plentiful ; abundant ; copious ; abounding ; common FR:
ดื่นดาษ[adj.] (deūndāt) EN: plentiful ; abundant ; copious ; common FR:
โฮ ; โฮ ๆ = โฮๆ[X] (hō ; hō-hō) EN: cry loudly ; boohoo ; weep copiously FR:
โจ๊ก[adv.] (jōk) EN: copiously FR: ouvertement
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
ไหลพราก[X] (lai phrāk) EN: copious flow FR:
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
มูนมอง[adv.] (mūnmøng) EN: copious FR:
พลั่ก[adv.] (phlak) EN: freely ; copiously ; generously FR:
พลั่ง[adv.] (phlang) EN: copiously ; abundantly FR:
พลั่ง ๆ = พลั่งๆ[adv.] (phlang-phla) EN: copiously ; abundantly FR:
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously FR: à profusion
ซิก = ซิ่ก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat FR:
ซิก ๆ = ซิกๆ[adv.] (sik-sik) EN: profusely ; copiously FR:
ตรึม[X] (treum) EN: a lot of ; lots of ; abundantly ; copiously FR:

pious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fromm; frömmlerisch {adj} | ein frommer Wunschpious; sanctimonious | a pious hope
Fülle {f}copiousness
fromm {adv}piously
Gottesfürchtigkeit {f}piousness
Gottlosigkeit {f}impiousness
pietätlos {adj}impious
pietätlos {adv}impiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pious
Back to top