ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insulting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insulting*, -insulting-

insulting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insulting (adj.) ซึ่งดูถูกดูแคลน See also: ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน Syn. abusive, insolent, offensive Ops. complimentary, respectful
insultingly (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. abusively, insolently Ops. complimentarily, resectfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟาดหัว (v.) give with insulting intention
จ้วงจาบ (v.) be insulting See also: be insolent, be disrespectful, be offensive Syn. จาบจ้วง, อาจเอื้อม, ล่วงเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're insulting them, and you're embarrassing me.คุณกำลังดูถูกพวกเขา และคุณอายฉัน
That's insulting an officer.นั่นเท่ากับดูถูกทหารนะ
You seem to be insulting us.คุณดูเหมือนนินทาพวกเราอยู่
But if you're gonna ask me for a favor, insulting my personal life is probably not a great tactic.แต่ถ้าเธอกำลังถามฉันเพื่อให้ฉันเห็นด้วย, เธอกำลังดูถูกชีวิตส่วนตัวของฉันอย่างแน่นอน ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
That's insulting I need more# นั่นต้องได้รับคำแนะนำนะ\ ฉันต้องการมากกว่านี้
Now, is insulting me really going to help me learn how to do that?อัตโนมัติ,เหมือนการกลืน นั่นคือเรื่องของหมา
Now you're insulting one of the most dedicated officers I've ever partnered with.คุณยังดูถูกคนๆนึงที่ตั้งใจทำงานมากคนนึง คนที่ผมเคยเป็นคู่หูด้วย
Mocking him and insulting him...ด้วยการล้อเลียนกับดูถูกเขา
I can endure your insulting me butข้ายอมรับได้ในเรื่องที่ท่านตำหนิข้า
That was insulting and demeaning.คุณดูถูกเหยียดหยามฉัน
That's not what's it's saying what you saying. And it's insulting in an whole different way.มันไม่เหมือนกับที่เธอพูดหรอกนะ และมันหยาบคายมากในหลายๆทางนะ
I - I was just insulting her.ผม-ผมเข้าไปประคบประหงม เธอมากไป

insulting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛮子[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, 蛮子 / 蠻子] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap
鞑虏[Dá lǔ, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 鞑虏 / 韃虜] Tartar, insulting term for Manchus used around 1900
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors

insulting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンピ;パンピー[, panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
[き;つちのと, ki ; tsuchinoto] (int,pn,adj-no) (uk) (See おのれ) (insulting) you (Hyougo Banshu dialect)

insulting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: give with insulting intention FR:
จ้วงจาบ[adj.] (jūangjāp) EN: insulting ; insolent FR:
แนม[adj.] (naēm) EN: insulting ; insolent FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser

insulting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insulting
Back to top