ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่า*, -ค่า-

คา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คา (v.) stick See also: remain, strand, obstruct, be stuck, be pending, remain stuck, lodge in Syn. ค้าง, ติดอยู่
คา (n.) Imperata cylindrica Beauv.
คากรอง (n.) hermit´s dress
คาคบ (n.) crotch See also: torch Syn. ง่าม, คบไม้
คา (n.) Albizia lebbeckoides Benth.
คา (n.) chin
คางคก (n.) toad
คางทูม (n.) mumps See also: parotitis
คางหมู (n.) trapezoid See also: trapezium
คา (v.) belt See also: gird, girdle, strap, buckle Syn. รัด
คา (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้
คา (v.) estimate See also: guess, approximate, conjecture Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา
คาดการณ์ (v.) anticipate See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน
คาดการณ์ล่วงหน้า (v.) predict See also: foresee, forecast, foretell
คาดคะเน (v.) estimate See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate Syn. เดา, ประมาณ, กะ
คาดคั้น (v.) force See also: press, constrain, coerce, compel Syn. เค้น, บังคับ
คาดค่า (v.) appraise See also: estimate, evaluate, assess Syn. ตีราคา
คาดคิด (v.) expect See also: anticipate, hope Syn. คาดหวัง, คาดการณ์
คาดฝัน (v.) expect See also: hope, anticipate Syn. คาดคิด, คาดหวัง
คาดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
คาดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
คาดหน้า (v.) look down upon See also: show contempt, hold in contempt Syn. ตราหน้า
คาดหมัด (v.) wrap a piece of cloth around one´s palm See also: prepare for fighting
คาดหมาย (v.) expect See also: guess, anticipate Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์
คาดหวัง (v.) hope See also: expect, anticipate Syn. คาดการณ์, หวัง, คาด
คาดเข็มขัด (v.) belt See also: fasten one´s seat belt Ops. ถอดเข็มขัด
คาดเดา (v.) guess See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture Syn. เดา
คาดโทษ (v.) bind someone over See also: threaten with punishment Syn. หมายโทษ
คาดไม่ถึง (v.) be unexpected
คาตา (adv.) with one´s own eyes See also: before one´s eyes Syn. ตำตา
คาถา (n.) spell See also: incantation, magic Syn. คาถาอาคม, มนต์, คำเสก, คำสาป
คาถาพัน (n.) the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali
คาถาอาคม (n.) incantation See also: magic spell Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป
คาที่ (adv.) on the spot See also: then and there
คา (v.) counterbalance See also: counterpoise Syn. ถ่วงดุล
คา (n.) beam See also: shaft, counterpoise, prop
คา (n.) shoulder pole Syn. ไม้คาน
คานหาม (n.) litter See also: stretcher, palanquin Syn. เกี้ยว, แคร่หาม
คาทอลิก (n.) Catholic See also: Roman Catholic Syn. โรมันคาทอลิก
คานอำนาจ (v.) counterbalance See also: counterpoise Syn. ถ่วงอำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
font cartridgeคาร์ทริดจ์แบบอักษรหมายถึง คาร์ทริดจ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์พิเศษ เมื่อเสียบเข้ากับ เครื่องพิมพ์บางชนิดที่ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถพิมพ์แบบอักษรต่าง ๆ ได้มากแบบขึ้น
spacebarคานเคาะเป็นแป้นยาว ๆ ด้านล่างของแผงแป้นอักขระ (keyboard) การกดแป้นนี้แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดช่องว่าง 1 ช่อง ใช้เมื่อต้องการเว้นวรรค หรือแยกตัวอักษรออกจากกัน
strut beamคานรับ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
u-boltคานเหล็กที่งอเป็นรูปตัว 'U'
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acappella(อะคาเพ็ล ละ) adj. แบบดนตรีในโบสถ์
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
aconcagua(อาคองคา' กัว) ชื่อภูเขาในอาเยนตินา
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
adar(อะคาร์') เดือนที่ 6 ตามปฏิทินยิว
adenocarcinoma(แอดดิโนคาร์ซิโน' มา) n., (pl. -mas, mata) มะเร็งของต่อม -adenocarcinomatous adj.)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
airscout(แอร์' สเคาทฺ) เครื่องบินสอดแนม
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
English-Thai: Nontri Dictionary
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคา
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
papist(n) ชาวโรมันคาทอลิก
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
eaves(n) ชายคา
avocado(n) ผลอะโวคาโด
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคา
banker(n) นายธนาคา
bargain(n) การต่อรองราคา
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
BONE bone ash(n) อัฐิ,เถ้ากระดูก,อังคา
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced carburetorคาร์บูเรเตอร์ได้ดุล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cafemicคาฟิมิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calamineคาลาไมน์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbideคาร์ไบด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon-14คาร์บอน-๑๔ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carburetor; carburettorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carburettor; carburetorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carnelianคาร์เนเลียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carpelคาร์เพล [มีความหมายเหมือนกับ carpophyll] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caster angle; castor angleคาสเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
updraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Acadianอะคาเดียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acapniaภาวะพร่องคาร์บอนไดออกไซด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad valorem (L.)ตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adobe๑. อิฐดิบ๒. อาคารอิฐดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alkaliด่าง, แอลคาไล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alkali metalโลหะแอลคาไล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alkalineแอลคาไลน์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alkaloidแอลคาลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alkalosisแอลคาโลซิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apocarpous; polycarpous-คาร์เพลแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polycarpous; apocarpous-คาร์เพลแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archicarpอาร์คิคาร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bankธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank discountส่วนลดธนาคาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bank draftตั๋วแลกเงินธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankerนายธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankingการธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bidเข้าสู้ราคา, ประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bidding, collusiveการรวมหัวประกวดราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenocarcinomaคาร์ซิโนมาชนิดต่อม [TU Subject Heading]
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Cabalaคาถา [TU Subject Heading]
Cafergotคาเฟอร์กอด [การแพทย์]
Caffeineคาเฟอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calamine Lotionคาลาไมน์โลชัน,ยาทาแก้ผดผื่นคัน,คาลาไมน์โลชั่น [การแพทย์]
Calixarencesคาร์ลิกซ์เอรีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calomelคาโลเม็ล [การแพทย์]
Calyxคาลิกซ์,เคลิก,รูเปิดของส่วนที่จะผลิตไข่ [การแพทย์]
Carabao Dang (Trademark)คาราบาวแดง [TU Subject Heading]
Carbideคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbohydrateคาร์โบไฮเดรต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
Carbonateคาร์บอนเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carburetorคาร์บูเรเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carburettorsคาร์บิวเรเตอร์ [การแพทย์]
Carcinomaคาร์ซิโนมา [TU Subject Heading]
Cardiaคาร์เดีย,กระเพาะอาหาร;คาร์เดีย [การแพทย์]
Carinaคารินา [การแพทย์]
Carnalliteคาร์นาลไลต์ [การแพทย์]
Carnationsคาร์เนชั่น [TU Subject Heading]
Caroteneคาโรตีน,สาร;แคโรทีน;คาโรทีน;แคโรตีน;คาโรตีน [การแพทย์]
Carrageeninคาร์ราจีนิน [การแพทย์]
Cartridgeคาร์ทริดจ์ [การแพทย์]
Castleคาสเซิล, คฤหาสน์ ปราสาท [อื่นๆ]
Catabolicคาตาบอลิค,การทำลาย [การแพทย์]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Chinคาง [การแพทย์]
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
Gandhi, Mohandas Karamchand, 1869-1948คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948 [TU Subject Heading]
Girdersคาน [TU Subject Heading]
Kabackosomesคาแบคโคโซม [การแพทย์]
Karaokeคาราโอเกะ [TU Subject Heading]
Karateคาราเต้ [TU Subject Heading]
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carcinoma, Hepatocellularคาร์ซิโนมาเซลล์ตับ [TU Subject Heading]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chin (n.) คาSyn. button, jaw, mandible
toad (n.) คางคก
spadefoot toad (n.) คางคกตระกูล Pilobatidae
gird (vt.) คาSee also: พัน, ผูก, มัด, รัด Syn. band, bind
calculate on (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
calculate upon (phrv.) คาดการณ์ See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ Syn. calculate for
divine (vt.) คาดการณ์ See also: ทำนาย, พยากรณ์ Syn. predict, prophesy, conjecture
envisage (vt.) คาดการณ์ Syn. foresee
calculate (vt.) คาดการณ์ว่า See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่) Syn. estimate, judge, gauge
reckon without (phrv.) คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)
judge (vt.) คาดคะเน See also: ประมาณ, กะ Syn. estimate, assess, evaluate
make (vt.) คาดคะเน See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ Syn. reckon
pump (vt.) คาดคั้น See also: ซักไซ้ไล่เลียง
thrash out (phrv.) คาดคั้น See also: เค้นออกมา
draw from (phrv.) คาดคั้นจาก See also: เค้นจาก
band (vt.) คาดด้วยผ้าแถบ See also: ผูกด้วยผ้าแถบ Syn. tap
expect (vi.) คาดว่า See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า Syn. anticipate, await
expect (vt.) คาดว่า See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า Syn. anticipate, await
prefigure (vt.) คาดว่า See also: คาดการณ์ไว้ว่า, ทำนายว่า
suspect (vt.) คาดว่าจริง See also: คิดว่าจริง, สงสัยว่าอาจเป็นไปได้ Syn. believe, presume, surmise, suppose
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คา
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
I never expect thisฉันไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้เลย
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
I don't want to be rude or anythingฉันไม่อยากหยาบคายแต่อย่างใด
As I expected!เป็นดั่งที่ฉันคาดไว้
I didn't ask for the priceฉันไม่ได้ถามถึงราคา
What do you expect me to tell them?คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
What more do you expect?คุณคาดหวังอะไรมากกว่านี้หรือ?
I caught you out myselfฉันจับคุณได้คาหนังคาเขา
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
But the minimum price you would pay is 10 Bahtแต่ราคาต่ำสุดที่คุณจะต้องจ่ายคือ 10 บาท
So you expect me to believe that you're gonna studyดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
How many times do I have to tell you to knock?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกนายให้เคาะประตู?
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
I didn't expect you to understandฉันไม่ได้คาดหวังให้นายเข้าใจเลย
How can you tolerate that rude fellow?เธออดทนต่อคนหยาบคายอย่างนั้นได้อย่างไร
I guess this is the only optionผมคาดว่านี่เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น
She appeared out of the blueเธอโผล่มาอย่างไม่คาดคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am Tee Watt Kaa, leader of this colony.ข้าคือที วัตต์ คา ผู้นำแห่งอาณานิคมนี้
Mi casa es su casa.- มิ คา ซา เอ ซู คา ซา
Gaeul, aren't I pathetic?คา อึล... ฉันคงยังดูงง ๆ อยู่ใช่มั๊ย?
Kal-El, you think you have all the answers but the evil that's coming is like nothing you've ever seen.คา เอล เธอคิดว่าเธอได้คำตอบทั้งหมดเหรอ แต่ความชั่วร้ายที่กำลังจะมา ไม่เหมือนที่เธอเคยพบ
Ka-Blam the Shriiimper?คา-บลาม the Shriiimper?
It was in his stomach. God knows what else of her was in there.คากระเพาะเลยน่ะ ใครจะรู้ว่ามีซากอะไรอยู่ในนั้นอีก
Kagame's supposed to meet us here.คากามิ ควรจะมาเจอเราที่นี่
What exactly is Kagame up to?คากามิ ต้องการอะไร กันแน่
Kagame has got us working on something that's gonna be a total game changer.คากามิ ต้องการให้ ฉันไปทำอะไรนิดหน่อยนะ มันเกี่ยวกับ เกมส์ อะไรพวกนั้นนะ
Kagame is our leader. Not you.คากามิ่ เป็นผู้นำของเรา ไม่ใช่คุณ
Kagame played us this time...คากามิ เล่นงานเราตอนนี้
Kagame has his reasons.คากามี่ มีเหตุผลของเขา
Kagame had planned this all along...คากามี่ วางแผนเรื่องนี้ คนเดียว
Kagame was in the building when it exploded.คากามี่ อยู่ตึก ตอนที่มันระเบิด
Kakarrot! You dirty- Oh come on, Vegeta-คาคาร็อท เล่นไม่ซื่อนี่...
Kakarrot, that wasn't fair-คาคาล็อต นั่นมันเอาเปรียบกันชัดๆ
You had your chin tucked to your cheคางของคุณ ซุกอยู่ในอก
The toad is an endangered species.คางคก เป็นพันธุ์ที่เป็นอัันตราย
A toad who has seen his share of wounds.คางคกที่ได้เห็น หุ้นของบาดแผล
Little toad liked getting his way even then.คางคกน้อยชอบ วิธีการของเขา
My chin is ticklish, I sneeze sometimes after I come, and if I'd have known this was gonna happen,คางผมขี้จั๊กจี้ บางทีหลังเสร็จ ผมจะจาม
You clip-a da chin, you rip-a da lip a bit beyond-a repair!คางอาจจะกุด ปากอาจจะฉีก เกินจะซ่อมแซม!
He cut his chin. That's what happens when you're a boy.คางแตกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ่นกับเด็กผู้ชาย
Is Kang Ho not going to eat?คางโฮจะไม่กินอะไรหน่อยรึ?
Employees of the club up against this wall, and the rest of you perverts up against this wall.คาจา โซโรก้า... และเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่ง ของไมอามี่ เมโทร
Now, the same owner is listed as having five other strip clubs in Miami.คาจา โซโรก้าเป็นสาวยูเครน อยู่ที่นี่ด้วยวีซ่าทำงาน
What is "kuh-jaw," Emma?คาจาคืออะไรอ่ะ เอ็มมา
Kaja was clubbed to death in the parking lot 15 yards from where we are now.คาจาโดนอัดจนเละ ที่ลานจอดรถ 15 เมตรจากที่เราอยู่
Kaji, how's your Tibetan?คาจิ เรียนภาษาธิเบตถึงไหนแล้ว
Kaja was dating someone. Tony Rush.คาชาคบกับบางคนอยู่ โทนี่ รัช
Kashiwara died of honorable dysentery.คาชิวาระ ถึงจะท้องร่วงตาย ก็ยังตายด้วยเกียรติ
His friend Kashiwara just died.คาชิวาระ เพื่อนเขา เพิ่งตายไป
Kazakhstan, then Kurdistan.คาซัคสถานแล้วก็เคอร์ดิสถาน
Gaza, give him what he wants.คาซ่า ให้สิ่งที่ เขาต้องการไป
Nothing but the best for the caza cartel, huh?คาซ่าคาเทล ใช้แต่ของดี ๆ เท่านั้น
Caza's the real enemy, and we finally got a shot at 'em.คาซ่าคือศัตรูที่แท้จริง แล้วเราก็ได้โอกาสแล้ว
Kazama dealing drugs?คาซามะ พัสพันกับยาเสพติด
Caza knows, and now you.คาซารู้ แล้วตอนนี้ก็นาย
What's Casa Tranquila?คาซ่าเตกีล่ามันคืออะไร
Caza is calling Jangles back to Mexico.คาซ๋าเรียกแจงเกิลกลับเม็กซิโก

คา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
建つ[たつ, tatsu] Thai: (อาคาร)ปลูก English: to be built
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่า
Back to top