ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gauge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gauge*, -gauge-

gauge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gauge (vt.) วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด See also: ประเมิน, ตัดสิน Syn. weigh, calculate, judge, estimate
gauge (n.) มาตรวัด See also: เครื่องวัด Syn. measure, scale
English-Thai: HOPE Dictionary
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
English-Thai: Nontri Dictionary
gauge(n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gauge glassหลอดแก้วตรวจระดับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaugeเกจช์ (หน่วยขนาดของอาวุธปืน), [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาตร (n.) gauge See also: meter, measure, scale
เกจ (n.) gauge See also: meter, measure, scale Syn. มาตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It simply means we didn't accurately gauge his potential in the first place.- If he did? - It would mean we did not accurately gauge his potential in the first place.
Get her an 18 gauge needle and a 20 cc syringe and the damn morphine.เอาเข็มเบอร์ 18 ยา 20 ซีซี และมอร์ฟีนมาซะีทีซิ
Uh,I'm gonna need a jumbo catheter, a 16 gauge needle,the biggest ambu bag you can find and something that shaves fur.เออ ฉันต้องการเข็มเบอร์ใหญ่สุด เข็มเบอร์ 16 ใหญ่สุดในกล่อง ลองค้นด และอะไรก็ได้ที่ใช้โกนขน
They station someone to watch and gauge police response time.ทีนี้ พวกมันทำงานกันยังไง พวกมันจะวางระเบิดเพื่อสร้างจุดสนใจก่อน
All right, if our profile is correct, and all 8 murders were tests to gauge response times, we're looking at 8 suicide bombers who are about to hit every one of those locations.ถ้าเราวิเคราะห์ถูก และการสังหารทั้ง 8 เป็นการกะระยะเวลาการตอบสนองจริง เรามีระเบิดพลีชีพ 8 คน ที่กำลังจะลงมือทุกที่ตามที่ว่านั่น โทรหาหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
But first I must listen to your performance to gauge it.แต่ก่อนอื่นขอฉันฟังก่อนเพื่อเป็นใช้ตัดสินใจ
This is the lowest gauge I could get.นี่ขนาดต่ำสุดที่หาได้แล้ว
Someday very soon, life's little Twinkle gauge is gonna go empty.ซึ่งมันคงจะหมดอายุไม่นานหล่ะ แล้วขนมทวิงกี้ก็จะหมดไป
It kicks like a 12 gauge when it comes on.ฉันเกลียดสารเมทแอมเฟตามีน
Sarah, we can freeze it. Turn the temperature gauge down to as low as it will go.ซาร่าห์ เราแช่แข็งมันได้ ลดอุณหภูมิลงก่อนที่มันจะออกไปได้
Could somebody possibly gauge how far she could have traveled with the car in this condition?แล้วเขาจะประมาณได้ไหมว่าถ้ารถเป็นแบบนี้ เธอจะขับออกมาได้ไกลเท่าไร
Left I.V. looks like it's clotted off. I need a new 16 gauge in there.หลอดเลือดดำที่เหลือ ดูเหมือนจะจับตัวเป็นลิ่มแล้ว ฉันต้องการเครื่องวัด ขนาด16 อันใหม่

gauge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
量规[liáng guī, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄟ, 量规 / 量規] gauge (i.e. measuring device)
角规[jiǎo guī, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄟ, 角规 / 角規] angle gauge; clinograph
密度计[mì dù jì, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, 密度计 / 密度計] density gauge
仪器表[yí qì biǎo, ㄧˊ ㄑㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 仪器表 / 儀器表] gauge
标准尺寸[biāo zhǔn chǐ cùn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄔˇ ㄘㄨㄣˋ, 标准尺寸 / 標準尺寸] gauge
轨距[guǐ jù, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄩˋ, 轨距 / 軌距] gauge
量计[liáng jì, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˋ, 量计 / 量計] gauge
板规[bǎn guī, ㄅㄢˇ ㄍㄨㄟ, 板规 / 板規] plate gauge
指针[zhǐ zhēn, ㄓˇ ㄓㄣ, 指针 / 指針] pointer on a gauge; clock hand; cursor
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, 标尺 / 標尺] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight
测量[cè liáng, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ, 测量 / 測量] survey; to gauge; to determine

gauge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスゲージ[, gurasuge-ji] (n) glass gauge
ゲージガラス[, ge-jigarasu] (n) gauge glass
ゲージブロック[, ge-jiburokku] (n) gauge block
ゲージ圧力[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge
ゲージ理論[ゲージりろん, ge-ji riron] (n) gauge theory
ゲージ粒子[ゲージりゅうし, ge-ji ryuushi] (n) gauge boson
ストレーンゲージ[, sutore-nge-ji] (n) strain gauge
スナップゲージ[, sunappuge-ji] (n) snap gauge
ダイヤフラム圧力計[ダイヤフラムあつりょくけい, daiyafuramu atsuryokukei] (n) diaphragm gauge
フューエルゲージ[, fuyu-eruge-ji] (n) fuel gauge
フリーゲージ[, furi-ge-ji] (n) gauge changeable train (wasei
圧力計[あつりょくけい, atsuryokukei] (n) manometer; pressure gauge
格子ゲージ理論[こうしゲージりろん, koushi ge-ji riron] (n) lattice gauge theory (physics)
検圧器[けんあつき, ken'atsuki] (n) pressure gauge
検波器[けんぱき, kenpaki] (n) wave gauge
残圧計[ざんあつけい, zan'atsukei] (n) submersible pressure gauge (diving); SPG
水位計[すいいけい, suiikei] (n) water gauge
水圧計[すいあつけい, suiatsukei] (n) water-pressure gauge
水量計[すいりょうけい, suiryoukei] (n) water gauge
油圧計[ゆあつけい, yuatsukei] (n) oil pressure gauge
発条秤;ばね秤[ばねばかり, banebakari] (n) spring balance; spring scale; pull tension gauge
示圧計[しあつけい, shiatsukei] (n) pressure gauge
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board
非可換ゲージ理論[ひかかんゲージりろん, hikakan ge-ji riron] (n) non-Abelian gauge theory (physics)
ゲージ[, ge-ji] (n) gauge; (P)
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei
メーターバイザー[, me-ta-baiza-] (n) small shield over motorcycle gauges (wasei
検査係[けんさがかり, kensagakari] (n) inspector; gauger; passer
百葉箱[ひゃくようばこ, hyakuyoubako] (n) Stevenson screen (louvre-sided box housing for meteorological gauges)
計る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge

gauge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้ามวัด[n. exp.] (kām wat) EN: caliper gauge FR:
เกจ์ ; เก[n.] (kē) EN: gauge FR:
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat) EN: sphygmomano meter ; blood pressure gauge FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
เครื่องวัดน้ำฝน[n. exp.] (khreūangwat) EN: rain gauge ; pluviometer ; udometer FR: pluviomètre [m]
เครื่องวัดฝนแบบบันทึก[n. exp.] (khreūangwat) EN: recording rain gauge FR:
เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดา[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน[n. exp.] (khreūangwat) EN: rain gauge ; pluviometer ; udometer FR: pluviomètre [m]
เครื่องวัดแรงดึง[n. exp.] (khreūangwat) EN: force gauge FR:
มาตร[n.] (māt) EN: meter ; gauge FR: compteur [m]
หน้าปัด[n.] (nāpat) EN: dashboard ; dial ; gauge ; indicator FR: cadran [m] ; voyant [m] ; indicateur [m]
ตรวจวัด[v. exp.] (trūat wat) EN: measure ; gauge FR: mesurer
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement FR: mesurer ; jauger

gauge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdruckprüfer {m}air pressure gauge; inflation pressure gauge
Spurmessgerät {n}alignment gauge
Grenzrachenlehre {f}caliper gauge; calliper gauge [Br.]
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge
Druckluftpegel {m}bubble gauge
Sturzmessgerät {n}camber gauge
Prüfmaß {n}check gauge
Konturlehre {f}contour gauge
Katzspurweite {f}crab gauge
Tiefenmaß {n}depth gauge
Membranmanometer {n}diaphragm pressure gauge
Dickenlehre {f}thickness gauge
Bohrerlehre {f}drill gauge
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge
Lichtlot {n}electric contact gauge
Fühlerlehrenband {n}feeler gauge stock
Fühlerlehre {f}feeler gauge
Schwimmer {m} (Vergaser)float gauge
Gewinde-Gutlehrring {m}go thread ring gauge
Schrägpegel {m}inclined gauge
Kaliberdorn {m}plug gauge
Lademaß {n}loading gauge
Grenzlehre {f}limit gauge
Kontrolldorn {m}mandrel gauge
Anreißlehre {f}marking gauge
Messdorn {m}plug gauge
Normaldrahtlehre {f}standard wire gauge (SWG)
Grenzlehrdorn {m}plug gauge
Lehrdorn {m}plug gauge
Lochlehre {f}plug gauge
Taschenluftdruckprüfer {m}pocket pressure gauge
Niederschlagsmesser {m}precipitation gauge
Profilabtaster {m}profile gauge
Formlehre {f}profile gauge
Kombilehre {f}progressive gauge
Strahlenmessgerät {n}radiation gauge
Radienlehre {f}radius gauge
Radienschablone {f}radius gauge
Registrierpegel {m}recording gauge
Lehrring {m}ring gauge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gauge
Back to top