ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bind*, -bind-

bind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bind (vt.) รัด See also: คาด Syn. fasten Ops. loosen
bind (vt.) มัด See also: รัด, ผูก Syn. adhere, cleave, bond Ops. loosen
bind (n.) สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย See also: สิ่งที่น่ารำคาญ Syn. nuisance
bind down (phrv.) ผูก See also: มัด, พัน Syn. tie down
bind fast (phrv.) ผูกให้แน่น See also: มัดให้แน่น
bind off (phrv.) ผูก See also: มัด, พัน Syn. cast off
bind over (phrv.) ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตาม (ทางกฎหมาย) See also: สัญญาที่จะปฏิบัติตาม
bind to (phrv.) มัดกับ See also: ผูกไว้กับ Syn. tie to
bind together (phrv.) มัดไว้ด้วยกัน See also: ผูกไว้ด้วยกัน Syn. tie together
bind together (phrv.) ทำให้รวมกัน See also: ทำให้เข้าร่วม
bind up (phrv.) มัดไว้ See also: ห่อไว้ Syn. tie up
bind up in (phrv.) ยุ่งอยู่กับ See also: วุ่นวายกับ Syn. tie up
bind up with (phrv.) ผูกมัดกับ See also: ผูกพันกับ, เกี่ยวข้องกับ Syn. tie in with, tie up with
binder (n.) สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
binder (n.) ตัวหนีบกระดาษ
binding (adj.) ที่สัมพันธ์
bindweed (n.) ต้นไม้ป่า
English-Thai: HOPE Dictionary
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
English-Thai: Nontri Dictionary
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bindยึดเหนี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bind over(ศาล) สั่งให้บุคคลปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindจับ [การแพทย์]
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระสัน (v.) bind See also: tie, fasten Syn. ผูกให้แน่น
ตรึง (v.) bind See also: fix, tie up, compel, confine, detain, restrict Syn. ติด, ติดอยู่
ติดอยู่ (v.) bind See also: fix, tie up, compel, confine, detain, restrict Syn. ติด
ผนึก (v.) bind See also: tie, ally Syn. ประสาน, ร่วมมือ
ผูก (v.) bind See also: tie, fasten, wrap
ผูกให้แน่น (v.) bind See also: tie, fasten
พัน (v.) bind See also: coil Syn. ม้วน, วน
มัด (v.) bind See also: tie, fasten, wrap Syn. ผูก
ร้อยรัด (v.) bind See also: fasten
รัด (v.) bind See also: fasten, tighten, tie, squeeze Syn. มัด Ops. คลาย
วน (v.) bind See also: coil Syn. ม้วน
เก็บเล่ม (v.) bind See also: tie, fasten
ทำปก (v.) bind book Syn. เย็บปก
เข้าปก (v.) bind book Syn. เย็บปก, ทำปก
เย็บปก (v.) bind book Syn. ทำปก
ตำหนิโทษ (v.) bind over See also: threaten with punishment Syn. คาดโทษ
คาดโทษ (v.) bind someone over See also: threaten with punishment Syn. หมายโทษ
หมายโทษ (v.) bind someone over See also: threaten with punishment
unbound (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ unbind Syn. loose, untie Ops. close, block, free, become free from
กระพัด (n.) strap binding the howdah Syn. สายรัดกูบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"One Ring to rule them all One Ring to find them One Ring to bring them all and in the darkness bind them."หนึ่งวงอยู่เหนือทุกวง หนึ่งวงค้นหาทุกวง หนึ่งวงรวบรวมทุกวง
You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.เจ้าบอกจะครองคู่กับข้า... ...จะยอมสละชีวิตอมตะ อย่างที่พวกเจ้าเป็น
How was scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you,and bind you to your chair- the warden of the penitentiary?ทำไมสกอฟิลด์ถึงมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงคุณ เล่นงานคุณ แล้วจับคุณมัดไว้กับเก้าอี้ - ท่านพัศดี?
You're willing to cut out your heart and bind yourself to the Dutchman...เจ้าก็ต้องทำงานนะ แจ็ค
It took nine pirate lords to bind you, Calypso.พวกเขาต้องการทั้งเก้าจอมโจรสลัด เพื่อขังเจ้าเอาไว้, คาลิปโซ่
I showed them how to bind her. She could not be trusted.ข้าสอนวิธีให้พวกเขาขังเธอ, นางไว้ใจไม่ได้
Aye. The original plan was to use nine pieces of eight to bind Calypso.ใช่เดิมคือใช้เหรียญแปดเรียวทั้งเก้า ขังคาลิปโซ่
But I know I got myself into this bind and I'm aware of how serious it is.เหรอครับ แต่ผมรู้ตัวว่าก่อเรื่องเดือดร้อน.. รู้ว่ามันร้ายแรงแค่ไหน
Press hard enough and you'll release the arm and the leg restraints that bind you.ถ้าดันไป แรงพอ แขนแกจะหลุดออกมาได้ และไปแก้ที่ขา แกได้
Nazca Indians used to bind their infants' heads with rope to elongate the skull like that.อินเดียนแดงเผ่านาซกา รัดเชือกที่หัวทารกแรกเกิด ทำให้กระโหลกยื่นมาอย่างนี้
IT LIKE HE COULDN'T DECIDE HOW TO BIND HER.เหมือนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมัดเธอแบบไหน
With this garland I do tie a knot, and by doing so bind your hands and your hearts for all eternity.ด้วยพวกมาลานี้ข้าจะร้อยเป็นปมให้แน่น และจะนำไปคล้องมือและใจของท่าน ไปชั่วนิรันดร

bind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn, ㄨㄢˇ, 绾 / 綰] bind up; string together
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
[gū, ㄍㄨ, 箍] hoop; bind with hoops
包扎[bāo zā, ㄅㄠ ㄗㄚ, 包扎] wrap up; bind up; pack
包裹[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, 包裹] wrap up; bind up; bundle; package
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 搌] bind; wipe
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, 束缚 / 束縛] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 紃] bind; silkcords
绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ, 绑扎 / 綁紮] binding (computer science)
[táo, ㄊㄠˊ, 綯] bind; cord; twist
[téng, ㄊㄥˊ, 縢] bind; cord; tie up
[léi, ㄌㄟˊ, 缧 / 縲] bind; bond
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 缳 / 繯] bind; tie; noose
[mò, ㄇㄛˋ, 纆] bind; cord
连绵词[lián mián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄘˊ, 连绵词 / 連綿詞] binding word
装订[zhuāng dìng, ㄓㄨㄤ ㄉㄧㄥˋ, 装订 / 裝訂] bookbinding
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, 特征联合 / 特徵聯合] characteristic binding
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag
[léi, ㄌㄟˊ, 纍] bind; creep; dispirited
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, 绑住 / 綁住] fasten; bind
埋线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 埋线 / 埋線] sunken cord (used in bookbinding)
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 结 / 結] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel)
法律约束力[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, 法律约束力 / 法律約束力] legal force (i.e. binding in law)

bind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルバインド[, daburubaindo] (n) double bind
バインド[, baindo] (n) bind
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood
綴じ合わせる;綴じ合せる[とじあわせる, tojiawaseru] (v1) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to tape together; to stitch together
綴り合わせる[つづりあわせる, tsuduriawaseru] (v1) to bind together
綴る[つづる, tsuduru] (v5r,vt) (1) to spell; (2) to compose; to frame; to write; (3) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to stitch together; to patch
緊縛[きんばく, kinbaku] (n,vs) (1) bind tightly; (2) (sexual) bondage
縛り込む[しばりこむ, shibarikomu] (v5m) to bind together
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
キーバインド[, ki-baindo] (n) {comp} key binding
セーフティービンディング[, se-futei-bindeingu] (n) safety binding (ski)
バイダー[, baida-] (n) binder
バインダー[, bainda-] (n) binder
バインディング[, baindeingu] (n) binding
バインドタイム[, baindotaimu] (n) {comp} binding time
バインドファイル[, baindofairu] (n) {comp} binding file
ビンディング[, bindeingu] (n) foot fastening (ski) (ger
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
リングノート[, ringuno-to] (n) ring binder (wasei
上製本[じょうせいぼん;じょうせいほん, jouseibon ; jouseihon] (n) best binding; deluxe edition
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
便殿[びんでん;べんでん, binden ; benden] (n) emperor's temporary place of sojourn
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
基層[きそう, kisou] (n) base layer; substratum; binder course
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
昼顔[ひるがお, hirugao] (n) Japanese bindweed (Calystegia japonica)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
横綴じ[よことじ, yokotoji] (n) binding a book in an oblong shape
水締め[みずしめ;みずじめ, mizushime ; mizujime] (n,adj-no) water-binding; compaction by watering; hydraulic filling; hydraulic tilling
浜昼顔[はまひるがお;ハマヒルガオ, hamahirugao ; hamahirugao] (n) (uk) seashore false bindweed (Calystegia soldanella)
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P)
結合[けつごう, ketsugou] (n,vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P)
綴(P);綴り(P)[つづり, tsuduri] (n) (1) spelling; (2) orthography; (3) patching; binding; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バインド[ばいんど, baindo] BIND
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address)
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters
束縛[そくばく, sokubaku] binding (vs)
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling
言語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding

bind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันกวด[v.] (bankūat) EN: tie up ; bind FR:
เชิงกอบ[v.] (choēngkøp) EN: tie up ; bind FR:
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
จรึง[v.] (jareung) EN: bind FR:
เก็บเล่ม[v.] (keplem) EN: bind ; put in book form FR: relier
เข้าปก[v.] (khaopok) EN: bind FR:
เข้าปกหนังสือ[v. exp.] (khaopok nan) EN: bind a book FR: relier un livre
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind FR: attacher
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
คาดเชือก[v.] (khātcheūak) EN: bind the fists with cord FR:
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together FR: combiner
กระพัด[v.] (kraphat) EN: tie ; bind FR:
กรึง[v.] (kreung) EN: bind FR:
กุ๊น[n.] (kun) EN: edge ; hem ; bind FR:
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มัดตราสัง[v.] (mattrāsang) EN: bind a body FR:
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พันธ์[v.] (phan) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot ; affix FR: attacher ; nouer ; lier ; ligoter ; amarrer
ผูกมัดด้วยสัญญา[v. exp.] (phūkmat dūa) EN: bind by a contract FR:
ผูกมัดตัวเอง[v.] (phūkmat tūa) EN: bind oneself ; commit oneself FR:
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
ร้อยรัด[v.] (røirat) EN: bind ; fasten FR: attacher ; lier
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ตราสัง[v.] (trāsang) EN: bind a body ; shroud FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
เย็บ[v.] (yep) EN: sew ; stitch ; bind up ; pin FR: coudre ; recoudre ; relier
เย็บเล่ม[v.] (yeplem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form FR: relier
เย็บเล่มหนังสือ[v. exp.] (yeplem nang) EN: bind a book FR: relier un livre
โยง[v.] (yōng) EN: tie ; string ; bind FR:
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep l) EN: bookbinder FR:
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
การเย็บเล่มหนังสือ[n. exp.] (kān yeplem ) EN: bookbinding ; book binding FR: reliure [f]
ข้อผูกมัด[n.] (khø phūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation FR: obligation [f]

bind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebebindung {f}adhesive binding
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Anhänglichkeit {f}; Bindung
Befestigung {f}; Bindung
Binde {f} | Binden
Bindebogen {n}; Bindung
Bindedraht {m}binding wire; baling wire
Bindefähigkeit {f}; Bindequalität
Bindefaser {f}binding fibre
Bindemittel {n} | Bindemittel
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board
Buchbinderei {f} | Buchbindereien
Luxuseinband {m}binding de luxe
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding
Buchbinder {m} | Buchbinder
Anrufzeit {f}; Verbindungsdauer
Kathedraleinband {m}cathedral binding
Zement {m} | hydraulisch abbindender Zementcement | hydraulic-setting cement
Chemosis {f}; Ödem der Bindehaut; starke Bindehautentzündung [med.]chemosis
Schaltzeit {f}; Verbindungsdauer
Verbindung {f} | Verbindungen
Anschluss {m}; Verbindung
Höflichkeit {f}; Verbindlichkeit
Legenot {f}egg binding
Fuge {f}; Verbindungsstelle
Abschnürung {f}; Abbindung
Einbindung {f} (in) | Einbindung in internationale Verpflichtungenintegration (into); involvement (in) | involvement in international tasks
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector
Internetanschluss {m}; Internetverbindung
Auslandsgespräch {n}; Auslandsverbindung
Verbindungspunkt {m} | Verbindungspunkte
Buchbinden {n}bookbinding
Buchbinderleinen {n}bookbinder's cloth
Kettenband {m}chained binding
Einbandart {n}kind of binding
Lage {f}; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden
Ledereinband {m}leather binding
rechtsverbindlich {adj}legally binding
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder
Miniatursteckverbinder {m} [electr.] | Miniatursteckverbinder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bind
Back to top