ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strap*, -strap-

strap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strap (n.) สายหนัง See also: สายรัด, สายหิ้ว Syn. belt, leash, thong
strap (n.) ห่วงหนังสำหรับยืนเกาะในรสบัสหรือรถไฟ
strap (n.) สายหนังลับมีดโกน Syn. ragor strap
strap (n.) แส้หนัง See also: แส้เฆี่ยน
strap (vt.) รัดด้วยสายหนัง Syn. bind, fasten, tie
strap (vt.) เฆี่ยนด้วยสายหนัง
strap down (phrv.) ผูกไว้ด้วยสายหนังหรือแถบผ้า
strap in (phrv.) รัดเข็มขัด See also: คาดเข็มขัด Syn. belt up, buckle up
strap on (phrv.) รัด (บางสิ่ง) ด้วยสายหนังหรือแถบผ้า
strap up (phrv.) ผูกหรือรัด (บางสิ่ง) ด้วยสายหนังหรือแถบผ้า
strapper (n.) คนที่มีร่างกายใหญ่โต (คำไม่เป็นทางการ) Syn. giant
strapper (n.) คนหรือสิ่งที่รัด
strapping (adj.) กำยำ See also: แข็งแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
strap(สแทรพ) n. สายหนัง,หนังรัด,สายรัด,เข็มขัดหนัง,สายหิ้ว,สายผ้า,สายโลหะ,นางโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยหนังรัด,รัดเข็มขัด,รัด,มัด,พัน,ฝน (มีดโกน) ด้วยสายหนัง, Syn. band
English-Thai: Nontri Dictionary
strap(n) หนังลับมีดโกน,สายหนัง,หนังรัด,สายหิ้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strap๑. สายรัด, แถบ๒. ผูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strappingการรัดด้วยผ้ายางหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพัด (n.) strap binding the howdah Syn. สายรัดกูบ
ประพัด (n.) strap binding the howdah Syn. กระพัด, สายรัดกูบ
สายรัดกูบ (n.) strap binding the howdah Syn. กระพัด
กระคน (n.) front-strap around the elephant´s neck See also: band
ถลกบาตร (n.) removable alms-bowl sack with shoulder-strap Syn. ตลกบาตร
ประโคน (n.) front-strap around the elephant´s neck See also: band Syn. กระคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And suppose they lock him up and strap him down and put him in a cage?และถ้าพวกนั้นจับเจามัดไว้และขังไว้ในกรง...
And his guitar strap is pretty strapping', too. Here. I love that Cry song by the way.แล้วกีตาร์เขาก็น่ารักด้วย ได้ล่ะ, ชั้นชอบจัง เพลงเศร้าอีกเพลง
Better strap yourself in. We're landing on the surface of the moon.ไปคาดเข็มขัดดีกว่านะ กำลังจะลงจอดบนผิวดวงจันทร์แล้ว
Keep your money. Strap yourself in, and let's go.เอาเงินคืนไป รัดเข็มขัด จะได้ไปซักที
The whole point's to strap 'em down.มันต้องรัดให้กระชับ ไม่ใช่ดันซะ
And time to strap yourselves in for a bumpy ride.ถึงเวลาเร่งตัวเองในโค้งสุดท้าย
A strap on the bus?เหมือนราวจับบนรถเมล์เลย?
Strap it down! Strap it! This thing is wicked.ยึดมันไว้ ตรึงไว้ ไอนี่มันร้ายว่ะ
Now, I want everyone to sit down, strap in and turn on all you've got.ตอนนี้ฉันอยากให้ทุกคนนั่งลง รัดเข็มขัดแล้วเปิดอุปกรณ์ทุกสิ่งที่คุณมี
Strap yourself in. Strap yourself in.เลื่อนตัวเข้ามา เลื่อนตัวเข้ามา
Because i think he wants you to strap on your party hat.เพราะฉันว่า พระองค์อยากให้นายสวมหมวกปาร์ตี้แล้ว
This all checks out. Strap him down. We'll get started.โอเคละ มัดเขาไว้ เราจะเริ่มหละ

strap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, 纣 / 紂] saddle crupper (harness strap on horse's back)
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
抽打[chōu dǎ, ㄔㄡ ㄉㄚˇ, 抽打] strap
皮带[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮带 / 皮帶] strap; leather belt
皮条[pí tiáo, ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ, 皮条 / 皮條] thong; leather strap; pimp; procurer
錶带[biǎo dài, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄞˋ, 錶带 / 錶帶] watchband; watch strap

strap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug
アース用ストラップ[アースようストラップ, a-su you sutorappu] (n) {comp} ground strap
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
つり革;吊り革;吊革;釣り革;釣革[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto)
ペニバン[, peniban] (n) strap on dildo
半臂の緒[はんぴのお, hanpinoo] (n) (obsc) (See 忘れ緒) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
忘れ緒;忘緒[わすれお, wasureo] (n) (See 小紐) decorative gauze strap that hangs from the front left side of the kohimo when tying closed one's hanpi
縅;威(ateji)[おどし, odoshi] (n) leather strap binding the plates of traditional Japanese armor (armour)
釣り手[つりて, tsurite] (n) fisherman; angler; hanging strap
頭紐;頭ひも[あたまひも, atamahimo] (n) head harness; strap
顎紐[あごひも, agohimo] (n) chin strap
食事を取る;食事をとる;食事を摂る[しょくじをとる, shokujiwotoru] (exp,v5r) to take a meal; to have a meal; to catch a meal; to get grub; to grub; to break bread; to chow down; to eat dinner; to have a bite; to strap on a feed-bag
ジャンパオプション[, janpaopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option
ストラップオプション[, sutorappuopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
ストラップレス[, sutorappuresu] (adj-no) strapless
ブート[, bu-to] (n,vs) (1) boot; (2) {comp} bootload; bootstrap
ブートストラップ[, bu-tosutorappu] (n,vs) {comp} bootstrap
ブートストラッププログラム[, bu-tosutorappupuroguramu] (n) {comp} bootstrap program
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot
目板[めいた, meita] (n) panel strip; butt strap; batten; fishplate
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing
肉付き;肉づき[にくづき, nikuduki] (n) (1) bodily build; degree of fleshiness; (adj-no) (2) strapping; buxom
肩章[けんしょう, kenshou] (n) shoulder strap; epaulet; epaulette
背負子[しょいこ, shoiko] (n) (arch) wooden rack with shoulder straps for carrying loads on one's back
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist
革紐;皮ひも;皮紐[かわひも, kawahimo] (n) leather strap; thong; leash
髭ペンギン[ひげペンギン;ヒゲペンギン, hige pengin ; higepengin] (n) (uk) chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option
ブートストラップ[ぶーとすとらっぷ, bu-tosutorappu] bootstrap (vs)
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program
ブートプログラム[ぶーとぷろぐらむ, bu-topuroguramu] boot(strap) program

strap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หู[n.] (hū) EN: handle ; strap FR: poignée [f] ; anse [f]
อินทรธนู[n.] (inthanū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet FR: épaulette [f]
กระพัด[n.] (kraphat) EN: strap binding the howdah FR:
กระพัตร[n.] (kraphat) EN: strap binding the howdah FR:
รัดของ[v. exp.] (rat khøng) EN: strap FR:
แส้เฆี่ยน[n. exp.] (saē khīen) EN: strap FR: martinet [m]
สายรัดกระเป๋า[n. exp.] (sāi rat kra) EN: luggage strap FR: sangle à bagage [f]
สายรัดกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (sāi rat kra) EN: luggage strap FR: sangle à bagage [f]
สายสะพายกีตาร์[n. exp.] (saīsaphāi k) EN: guitar strap FR: sangle de guitare [f]
สายสะพายกล้อง[n. exp.] (saīsaphāi k) EN: camera strap FR: sangle pour appareil photo [f]
โหนรถเมล์[v. exp.] (hōn rotmē) EN: be a straphanger FR:
กระคน[n.] (krakhon) EN: front-strap around the elephants neck FR:
กระเป๋าแห้ง[adj.] (krapaohaēng) EN: penniless ; short of money ; broke ; strapped ; poor ; impecunious FR: à court d'argent ; sans le sou (fam.) ; fauché (fam.)
ไม่มีเงิน[xp] (mai mī ngoe) EN: have no money ; be strapped for cash ; be without funds FR: ne pas avoir d'argent
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tū) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet FR:
โรคกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่า[n. exp.] (rōk klūa fā) EN: astraphobia ; fear of thunder and lightning FR:
สายสะพาย[n.] (saīsaphāi) EN: sash ; shoulder-strap FR: sangle [f]
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap ; bag with a sling (used for carrying an alms-bowl in) ; bowl-case ; bowl-bag FR:

strap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdungswinkel {m}grounding bracket; ground strap
Klaviersaitendraht {m} [mus.]clamp strap
Öse {f} für Handschlaufenconnection for hand strap
Dehnungsband {n}expansion strap
Halteband {n}retaining strap
Spannband {n}band clamp; strap
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia
Ballenumreifung {f}bale strapping
Anstrengung {f}; Strapaze
Henkel {m} | seitlicher Henkel | gezogener Henkel | einen Henkel ziehenhandle | strap-handle | pulled handle | to pull a handle
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Schlagriemen {m}lug strap; picker band
Pedalriemen {m}footstrap
Rucksackträger {m}strap of a backpack
Spagetti-Träger {pl}spaghetti straps
Stahlband {n}steel band; stell strip; strip steel; steel strapping
Bandhenkel {m}; seitlicher Henkelstrap handle
Bandschlüssel {m}strap wrench
strapaziös {adj} | äußerst strapaziöswearing; tiring; exhaustive | grueling
Brückenstecker {m}strapping plug
Urlader {m} [comp.]bootstrap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strap
Back to top