ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anticipate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anticipate*, -anticipate-

anticipate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticipate (vt.) คาดหวัง See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
anticipate (vt.) เตรียมป้องกันล่วงหน้า Syn. prepare for, provide against
anticipate (vt.) ทำนาย See also: พยากรณ์, คาดคะเน, คะเน, คาดการณ์ Syn. foresee, predict, forecast
anticipate (vt.) ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า Syn. precipitate
English-Thai: HOPE Dictionary
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาด (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้
คาดการณ์ (v.) anticipate See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน
หมายไว้ (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What I need is someone who can anticipate my attacker's next move.ฉันต้องการคือคนที่ สามารถคาดเดาได้ว่า ว่าศัตรูฉันเคลื่อนไหว
To anticipate your every need.เพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการของคุณ
We Don't Anticipate The Gossip That Could Resultเราประมาณไม่ได้ว่าการปรากฎของพวกเขา
I anticipate the possibilities, and I let the game play out.มันมีความเป็นไปได้ ที่เกมส์มันจะเล่นไปเอง
No matter how much we prepare for them, how much we resist the change, anticipate the moment, fight the inevitable outcome.ไม่ว่าเราจะตระเตรียมมามากแค่ไหน เราจะต้านการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน ตระหนักถึงสถานการณ์ ต่อสู้กับผลลัพธ์ที่เลี่ยงไม่ได้
But I didn't anticipate that the wound is this deepแต่ข้าไม่คิดว่าจะทำให้เกิดบาดแผลลึกเช่นนี้
Let's do the concert. I'll anticipate it.ไปเล่นคอนเสิร์ตกัน ฉันจะจัดการเอง
If we are to protect ourselves, we have to be able to anticipate threats.ถ้าเราอยากจะป้องกันตัวเอง เราก็ต้องคาดหวังว่า
You know, the fellas would throw me a question, and I would try and anticipate what his response might be.รู้มั้ย คนอื่นอาจทิ้งคำถามผม แต่ผมก็จะพยายาม และร่วมกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่เขาตอบสนองมัน
They anticipate their needs for the next quarter.พวกเขาคาดการณ์ สำหรับไตรมาสถัดไป
I don't anticipate any problems.ฉันไม่คาดหวังว่าจะเจอปัญหาอะไรทั้งนั้น
I should anticipate him scaling the building?ฉันจะไปรู้ไหม ว่ามันจะปีนขึ้นมาถึงบนนี้ได้นะ

anticipate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, 预想 / 預想] anticipate; expect
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 预料 / 預料] anticipate
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 所料] expectation; what one anticipates
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess
意料[yì liào, ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 意料] to anticipate; to expect; to reckon ahead

anticipate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先んじる[さきんじる, sakinjiru] (v1,vi) to precede; to forestall; to anticipate
先んずる[さきんずる, sakinzuru] (vz,vi) (See 先んじる,先んずれば人を制す) to go before; to precede; to forestall; to anticipate
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
思い設ける[おもいもうける, omoimoukeru] (v1,vt) to anticipate; to expect
思ってもいない[おもってもいない, omottemoinai] (adj-i) unanticipated; unexpected
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee
見込む[みこむ, mikomu] (v5m,vt) to anticipate; to estimate; to expect; (P)

anticipate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate ; forestall ; impede ; thwart FR: anticiper
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดฝัน[v. exp.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดคิด[v. exp.] (khāt khit) EN: expect ; anticipate ; hope FR: envisager ; projeter
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate ; plan FR: prévoir ; s'attendre à
คาดหวัง[v. exp.] (khāt wang) EN: expect ; hope ; anticipate FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for ; be after sth FR: escompter ; compter sur
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
คาดไม่ถึง[adj.] (khātmaitheu) EN: unexpected ; unanticipated ; unforeseen FR: inattendu ; imprévu
รอคอยอย่างคาดหวัง[adj.] (rø khøi yān) EN: anticipated FR:
ตามใจนึก[X] (tāmjai neuk) EN: as one pleases ; as anticipated FR:
ตามคาดหมาย[X] (tām khātmāi) EN: as planned ; as expected ; as anticipated ; according to expectations FR:

anticipate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
Tilgung {f} | vorzeitige Tilgungrepayment; redemption | anticipated redemption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anticipate
Back to top