ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

torch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *torch*, -torch-

torch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
torch (n.) คบไฟ See also: ไต้ Syn. light, flare
torch (n.) ไฟฉาย Syn. flashlight
torch (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ
torch (vt.) วางเพลิง See also: เผา, จุดไฟ
torchbearer (n.) ผู้ถือคบเพลิง
English-Thai: HOPE Dictionary
torch(ทอร์ชฺ) n. ไต้,คบไฟ,คบเพลิง,ไฟฉาย, -Phr. (carry the torch for รักกับ)
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
torch(n) ไต้,คบเพลิง,ไฟฉาย,คบไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
torch angleมุมหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ไต้ (n.) torch
คบเพลิง (n.) torch See also: link, flambeau Syn. คบไฟ
คบไฟ (n.) torch See also: link, flambeau Syn. คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง
มัดเชื้อเพลิง (n.) torch Syn. คบไฟ, คบเพลิง
มัดเชื้อเพลิง (n.) torch Syn. คบไฟ, คบเพลิง
ไต้ (n.) torch Syn. คบไฟ
กระปรอก (n.) a kind of torch Syn. ไต้
กระปอก (n.) a kind of torch Syn. กระปรอก, ไต้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Damn it, Childs, torch it !You see, what we're.
Well, let's torch the sucker.งั้น, เราก็ต้องเผามันซะ
The Torch torched. How's that for dramatic irony?คบเพลิงทอร์ชที่มอดไหม้ ฟังดู น่าขำดีนะ
I'm about to print the picture, and the Torch goes up in flames.ฉันกำลังจะปรินท์รูปพวกนั้นอยู่ดีๆ คบไฟทอร์ชก็ติดไฟขึ้นเองเฉยเลย
The Torch prints the graduation speech every year, right?ทอร์ชของเธอเก็บบันทึกสุนทรพจน์ไว้ทุกปีใช่ไหม?
Uh, the question is why would anybody torch a wig factory?เอ่อ คำถามก็คือคนร้าย วางเพลิงโรงงานทำวิกผมเพราะเหตุใด
How much time did I spend at the torch helping you chase the big story ?ฉันใช้เวลาที่ the torch (หนังสือพิมพ์ประจำโรงเรียน)มากแค่ไหน ที่ช่วยคุณตามล่าคดีใหญ่ๆ คุณก็รู้?
The tech guy from the torch ?มนุษย์คอมพิวเตอร์จาก เดอะ ทอชหรือ ?
We gotta torch the sucker.ที่จัดการไอ้เวรนั่นได้
"A great star blazing like a torch fell from the sky.""ดวงดาวที่ยิงใหญ่เหมือนตกจากฟ้า"
You're carrying a big ol' torch for ava or jane doe or whatever it is that you call her,and she's married.คุณก็ยังทำแบบนี้กับเอวา หรือเจนโด หรืออะไรก็เถอะที่คุณเรียกเธอ และเธอก็แต่งงานแล้ว
Rita, you lack even common sense, and now you're passing that torch of ordinary character on to your children.ริต้า ลูกขาดสามัญสำนึก และตอนนี้ลูกกำลังส่งต่อ ความเป็นคนสามัญให้กับลูกๆ ของลูก

torch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手电[shǒu diàn, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 手电 / 手電] flashlight; torch
氧炔吹管[yǎng quē chuī guǎn, ㄧㄤˇ ㄑㄩㄝ ㄔㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, 氧炔吹管] oxyacetylene torch
火炬[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, 火炬] torch
火炬手[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, 火炬手] torchbearer; athlete carrying Olympic flame
[jù, ㄐㄩˋ, 炬] torch
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 爝] torch

torch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセチレンランプ[, asechirenranpu] (n) acetylene torch
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
フラッシュライト[, furasshuraito] (n) flashlight; torch
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch
虫送り[むしおくり, mushiokuri] (n) torch procession to drive away crop-eating insects
ガスバーナー[, gasuba-na-] (n) blowtorch; gas burner; bunsen burner
懐中電灯(P);懐中電燈[かいちゅうでんとう, kaichuudentou] (n) electric torch; flashlight; (P)
松明;炬[たいまつ;しょうめい(松明);きょ(炬), taimatsu ; shoumei ( matsu mei ); kyo ( kyo )] (n) (pine) torch; flambeau; torchlight
炬火[きょか, kyoka] (n) pine torch; torchlight; firebrand
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire

torch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงประทีป[n.] (dūang prath) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟฉาย[n.] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก [n. exp.] (kān wing kh) EN: Olympic torch relay FR: relais de la torche olympique [m]
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไฟ[n.] (khopfai) EN: torch ; link ; flambeau FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบเพลิง[n.] (khopphloēng) EN: torch ; link ; flambeau FR: flambeau [m] ; flamme [f]
คบเพลิงโอลิมปิก = คบเพลิงโอลิมปิค [n. exp.] (khopphloēng) EN: Olympic torch FR: flamme Olympique [f]
ไต้[n.] (tai) EN: torch FR: torche [f] ; flambeau [m] ; ligot [m]
ตะเกียงรั้ว[n.] (takīengrūa) EN: barn lantern ; storm lantern ; blow torch FR:
วางเพลิง[v.] (wāngphloēng) EN: commit arson ; set fire (to) ; torch FR: mettre le feu ; bouter le feu ; commettre un incendie criminel ; incendier
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī ) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch) FR:
กระปอก[n.] (krapøk) EN: [a kind of torch] FR:
กระปรอก[n.] (kraprøk) EN: [a kind of torch] FR:
ผ้าเช็ด[n. exp.] (phā chet) EN: towel FR: torchon [m]
ผ้าเช็ดชาม[n. exp.] (phā chet ch) EN: FR: torchon [m]
พ่นไฟ[n. exp.] (phon fai) EN: breathe fire ; be a blowtorch FR:

torch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gasschweissbrenner {m}oxyacetylene torch
Plasmabrenner {m}plasma torch
Gasbrenner {m}blowtorch
Storch {m} [ornith.] | Störche
Brandstifter {m}torch [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า torch
Back to top