ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expect*, -expect-

expect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expect (vi.) คาดว่า See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า Syn. anticipate, await
expect (vt.) คาดว่า See also: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า Syn. anticipate, await
expect (vt.) ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ) See also: ท้อง, ตั้งท้อง
expect (vi.) ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ) See also: ท้อง, ตั้งท้อง
expect from (phrv.) ขอกับ See also: ขอให้ทำ Syn. demand of
expectancy (n.) ความคาดหมาย See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง Syn. anticipations, hope, outlook
expectant (adj.) ซึ่งมีความหวัง Syn. anticipant, anticipative Ops. hopeless
expectant (adj.) ซึ่งให้กำเนิด Syn. in labor, pregnant
expectantanticipatively (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantly Ops. hopelessly
expectantly (adv.) อย่างคาดหวังไว้ Syn. anticipative, expectantanticipatively Ops. hopelessly
expectation (n.) มาตรฐานที่คาดหวังไว้ See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
expectation (n.) สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต See also: สิ่งที่คาดหวัง, ความควาดหวัง Syn. anticipation, hope, prospect
expectations (n.) อนาคตที่คาดหวังไว้ See also: อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น Syn. prospect
expected (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ที่คาดหมายไว้
expectedly (adv.) อย่างที่มุ่งหวังไว้ See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้
expecting (adj.) ที่คาดการณ์ไว้ Syn. anticipating
expecting (adj.) มีครรภ์ See also: ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง Syn. gestating
expecting (n.) ซึ่งรอคอย Syn. standing Ops. moving, hurrying
expectorate (vi.) ขากเสมหะ See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย Syn. cough up, spit out
expectorate (vt.) ขากเสมหะ See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย Syn. cough up, spit out
English-Thai: HOPE Dictionary
expect(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์., See also: expectable adj. expectably adv.
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
expectoratev. ขับเสมหะ,ถ่มน้ำลาย., See also: expectorator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expectancyภาวะคาดหมาย, ความหวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expected value] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectorateขาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยอยู่ (v.) expect See also: wait, look forward to, await, anticipate Syn. รอคอย, เฝ้าคอย, ตั้งตารอ
คอยอยู่ (v.) expect See also: wait, look forward to, await, anticipate Syn. ตั้งตารอ, รอคอย, เฝ้าคอย
คาดคิด (v.) expect See also: anticipate, hope Syn. คาดหวัง, คาดการณ์
คาดฝัน (v.) expect See also: hope, anticipate Syn. คาดคิด, คาดหวัง
คาดหมาย (v.) expect See also: guess, anticipate Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์
คิดไว้ (v.) expect See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise Syn. หวังไว้
ดังใจ (v.) expect See also: hope, desire
ตั้งตาคอย (v.) expect See also: wait, look forward to, await, anticipate Syn. รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่, ตั้งตารอ
ตั้งตารอ (v.) expect See also: wait, look forward to, await, anticipate Syn. ตั้งตารอ, รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่
นึกไว้ (v.) expect See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise Syn. คิดไว้, หวังไว้
ประมาณการณ์ (v.) expect See also: guess, anticipate, predict, forecast Syn. คาดการณ์, คาดหมาย
มุ่งหวัง (v.) expect See also: anticipate, hope for Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง
หมายมุ่ง (v.) expect See also: anticipate, hope for Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หวัง, หมายมั่น
หวัง (v.) expect See also: anticipate, hope for Syn. มุ่งหมาย, คาดหวัง, หมายมั่น, หมายมุ่ง
หวังไว้ (v.) expect See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise Syn. คิดไว้
เป็นที่คาดหมาย (v.) expect See also: hope, anticipate, foresee
เป็นที่คาดหวัง (v.) expect See also: hope, anticipate, foresee Syn. เป็นที่คาดหมาย
เฝ้าคอย (v.) expect See also: wait, anticipate, look forward to Syn. รอคอย, คอย
เอาบุญเอาคุณ (v.) expect gratitude
ที่คาดหวัง (n.) expectancy See also: hope, prospect, likelihood Syn. น้ำบ่อหน้า, ความหวัง, เป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
I never expect thisฉันไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้เลย
What do you expect me to tell them?คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
You expect me to tell the truth about…คุณหวังให้ฉันพูดความจริงเกี่ยวกับ...
So you expect me to believe that you're gonna studyดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
I didn't expect you to understandฉันไม่ได้คาดหวังให้นายเข้าใจเลย
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
As I expected!เป็นดั่งที่ฉันคาดไว้
What more do you expect?คุณคาดหวังอะไรมากกว่านี้หรือ?
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What else can you expect from Hynky?เฮนเคิล พึ่งพาอะไรได้
How do you ever expect to be a real boy?คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง?
"How do you ever expect to be a real boy?"คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง?
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ
I didn't expect to see you, Mrs. Danvers.ฉันไม่นึกว่าจะเจอคุณค่ะ คุณนายเเดนเวอร์ส
You expect that. You know what we're dealing with.คุณคาดหวังว่า คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังติดต่อกับ
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน
I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.{\cHFFFFFF}I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, {\cHFFFFFF}that I can't preach the American heritage... {\cHFFFFFF}and expect to be believed if I act out of impatience...
They expect it, don't they.เด็กที่น่ารักและคือธรรมชาติ
Of course I don't expect you to see eye to eye with me...ที่จะได้เห็นกับตากับฉัน แค่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถตกลงที่จะ แตกต่าง อะไร?
They expect me to cut my finger off.พวกเขาคาดหวังว่าฉันจะตัดนิ้ว มือข? องฉันออก นิ้วที่มีชื่อเสียงใช่มั้ย?

expect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 一如所料] as expected
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, 预想 / 預想] anticipate; expect
不出所料[bù chū suǒ liào, ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 不出所料] as expected
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
反倒[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, 反倒] but on the contrary; but expectedly
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, 倒是] contrary to what one might expect; actually; contrariwise
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, 黑马 / 黑馬] dark horse; fig. unexpected winner
没想到[méi xiǎng dào, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ, 没想到 / 沒想到] didn't expect
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 所料] expectation; what one anticipates
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, 期望值] expected value
预期[yù qī, ㄩˋ ㄑㄧ, 预期 / 預期] expect; expected
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, 一步登天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
期望[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, 期望] hope; expectation
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
反而[fǎn ér, ㄈㄢˇ ㄦˊ, 反而] instead; contrary (to expectations)
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, 喜从天降 / 喜從天降] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿命 / 壽命] life span; life expectancy
平均寿命[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 平均寿命 / 平均壽命] life expectancy
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 无取胜希望者 / 無取勝希望者] outsider (i.e. not expected to win a race or championship)
喜出望外[xǐ chū wàng wài, ㄒㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄤˋ ㄨㄞˋ, 喜出望外] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
大喜过望[dà xǐ guò wàng, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, 大喜过望 / 大喜過望] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, 人穷志短 / 人窮志短] poor and with low expectations; poverty stunts ambition
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, 果然] really; sure enough; as expected
意料[yì liào, ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 意料] to anticipate; to expect; to reckon ahead
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, 重望] renowned; prestigious; great hopes; expectations
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling
[tǎng, ㄊㄤˇ, 傥 / 儻] if; unexpectedly
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 出人意外] turned out other than expected (成语 saw); unexpected

expect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当てにする[あてにする, atenisuru] (exp,vs-i) to count on; to expect someone to (provide help, etc.)
思い設ける[おもいもうける, omoimoukeru] (v1,vt) to anticipate; to expect
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise
お腹の子(P);おなかの子[おなかのこ, onakanoko] (exp) child one is expecting; (P)
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do)
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..)
チェンジアップ[, chienjiappu] (n) changeup; pitch that comes toward the batter at a speed slower than expected (baseball)
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P)
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
予想変動率[よそうへんどうりつ, yosouhendouritsu] (n) expected volatility; implied volatility
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results
予期せぬ[よきせぬ, yokisenu] (exp) (See 予期) unexpected; unforeseen; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation

expect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect FR: penser
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดฝัน[v. exp.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate FR:
คาดคิด[v. exp.] (khāt khit) EN: expect ; anticipate ; hope FR: envisager ; projeter
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate ; plan FR: prévoir ; s'attendre à
คาดว่า[v. exp.] (khāt wā) EN: suppose ; expect ; think ; surmise ; estimate FR: supposer
คาดหวัง[v. exp.] (khāt wang) EN: expect ; hope ; anticipate FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
คิดไม่ถึง[v. exp.] (khit mai th) EN: not expect ; never thought of ; never occurred to ; hadn't thought of it FR:
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; be ready to ; expect ; lie in wait FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คอยอยู่[v. exp.] (khøi yū) EN: expect FR:
หมาย[v.] (māi) EN: mean ; intend ; purpose ; expect ; aim FR: signifier
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for ; be after sth FR: escompter ; compter sur
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire FR:
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst FR: pessimisme [f]
ประมาณการณ์[v.] (pramānkān) EN: expect FR:
สำมะหา[X] (sammahā) EN: … so what can you expect (with, from, by) FR:
ตั้งครรภ์[v.] (tangkhan) EN: be pregnant ; become pregnant ; get pregnant ; expect a baby FR: être enceinte ; attendre un enfant
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
ตั้งตารอ[v. exp.] (tang tā rø) EN: expect FR:
หวัง[v.] (wang) EN: hope ; expect ; wish ; look forward FR: espérer ; compter
หวังไว้[v.] (wangwai) EN: expect FR:
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
บ้วนน้ำลาย[v. exp.] (būan nāmlāi) EN: spit ; expectorate FR: cracher ; expectorer
บุญหล่นทับ[n. exp.] (bun lon tha) EN: unexpected boon FR:
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
ชูหน้าสลอน[xp] (chū nā salø) EN: all looking expectantly FR:
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathan) EN: unexpectedly FR:
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi) EN: unexpected FR:
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khā) EN: unexpectedly FR:

expect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations
Erwartungsanalyse {f}expectancy analysis; prospect analysis
Erwartungswert {m}expectancy value; expectation value; expectation
Anwartschaftsrecht {n}expectant right
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers
unvermutet {adj}unexpected
unvermutet {adv}unexpectedly
Umsatzerwartung {f}sales expectancy
unerwartet; unvermittelt {adj} | unerwarteter | am unerwartetstenunexpected | more unexpected | most unexpected
Erwartung {f}expectancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expect
Back to top