ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstruct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstruct*, -obstruct-

obstruct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstruct (vt.) ขวางทาง See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น Syn. block, bar, oppose Ops. advance, further
obstruct (vt.) ขัดขวาง See also: ขัดขวางไม่ให้กระทำสำเร็จ Syn. stop, hinder, impede Ops. aid, assist, succor
obstructed (adj.) ที่ไม่ชัดเจน See also: (เสียง) ห้าว, พร่า Ops. clear
obstruction (n.) สิ่งกีดขวาง Syn. bar, barrier
obstruction (n.) การขัดขวาง Syn. hindrance, blockage Ops. encouragement
obstructionism (n.) การขัดขวาง See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น Syn. filibuster
obstructionist (n.) ผู้ขัดขวาง See also: ผู้กีดขวาง Syn. holdout, resister
obstructive (adj.) ซึ่งกีดขวาง See also: ซึ่งกั้นขวาง Syn. impeding, meddlesome
obstructively (adv.) อย่างกีดขวาง See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค Syn. adversely, oppositely
obstructiveness (n.) การกีดขวาง See also: การคัดค้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
obstruct(อับสทรัคทฺ') vt. ขัดขวาง,กีดขวาง,กีดกั้น., See also: obstructer n. obstructor n. obstructivity n., Syn. choke,stop,shield,bar
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism
English-Thai: Nontri Dictionary
obstruct(vt) ขัดขวาง,ขวางกั้น,กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructive thrombusลิ่มเลือดอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กั้นกาง (v.) obstruct See also: forbid Syn. ขัดขวาง Ops. เห็นด้วย, ยินยอม
กีด (v.) obstruct See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard Syn. ขวาง, กั้น
กีดกัน (v.) obstruct See also: keep from, block, bar, prevent Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น
กีดขวาง (v.) obstruct See also: hinder, block, bar, impede, retard Syn. ขัดขวาง, ขวาง
กีดเกะกะ (v.) obstruct See also: block, impede, hinder Syn. ขวางๆ รีๆ, เก้งก้าง
ขัดขวาง (v.) obstruct See also: stop, impede, block, thwart Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง Ops. ปล่อย
ปิดกั้น (v.) obstruct See also: hinder, check, block, stop, impede Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง
รีๆ ขวางๆ (v.) obstruct See also: block, impede, hinder Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง
เป็นก้างขวางคอ (v.) obstruct See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way
การกีดกัน (n.) obstruction See also: prevention, exclusion Syn. การขัดขวาง
มาร (n.) obstruction See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier
มาร (n.) obstruction See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier
เหตุขัดข้อง (n.) obstruction See also: hindrance, obstacle, interference
ขวางๆ รีๆ (v.) obstructive See also: being in the way, to be hesitant, reluctant Syn. รีๆ ขวางๆ, เกะกะ
ถ่วงความเจริญ (adj.) obstructive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, looking back on your final year in office, do you feel you ever obstructed justice or were part of a conspiracy to cover up or obstruct justice?เอาล่ะ ลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้าย ที่ท่านอยู่ในทำเนียบ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม?
He's the private investigator one of you hired to wiretap and obstruct our investigation.นักสืบเอกชน ที่พวกคุณคนหนึ่งจ้า ดักฟังแล้วก็ขัดขวางการสืบสวน
We're sworn to obstruct the prophecy of the dragon eclipse.เราสาบานว่าจะขัดขวางคำพยากรณ์ของคราสมังกร
You went behind my back, conspired to obstruct justice.นายแอบทำลับหลังฉัน ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
Are you suggesting I obstruct a federal investigation?นี่คุณจะให้ฉันขัดขวาง การสืบสวนของทางการหรือคะ
As absurd as his claims are regarding this geomagnetism, we must obstruct him at every turn.การอ้างสิทธิอย่างไร้สาระของเขา รวมไปถึงพลังงานแม่เหล็กนี่ด้วย เราต้องขัดขวางเขาทุกวิถีทาง
Obstruct both...ถูกปิดกั้นทั้งสองด้าน
If they give him any shit, tell him to site him for obstruction right on the spot.ถ้าพวกเขาให้เขาปัญหาใด ๆ บอกให้เขา รายงานเขาการอุดตันในจุดที่
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน
Then I'm going to have to arrest you for breaking and entering and obstruction.งั้นฉันจะต้องจับกุมเธอ ข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน และขัดขวางเจ้าพนักงาน

obstruct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阻挠[zǔ náo, ㄗㄨˇ ㄋㄠˊ, 阻挠 / 阻撓] to thwart; to obstruct (sth)
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, 障碍 / 障礙] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, 受阻] blocked; obstructed; detained
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, 梗死] blockage; obstruction; infarction
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
梗塞[gěng sè, ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, 梗塞] clog; block; obstruct
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
拖沓[tuō tà, ㄊㄨㄛ ㄊㄚˋ, 拖沓] dilatory; procrastinating; obstructive
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, 妨碍 / 妨礙] hinder; obstruct
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, 癃闭 / 癃閉] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, 陀罗尼 / 陀羅尼] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil)
干扰[gān rǎo, ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 干扰 / 干擾] interfere; obstruction
[zhēng, ㄓㄥ, 癥] lump in bowels; obstruction of the bowels; the crux of a problem
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
[yōng, ㄩㄥ, 壅] obstruct; stop up
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 阻力] obstacle; hindrance; resistance; obstruction
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 瘕] obstruction in the intestine
[zhì, ㄓˋ, 窒] obstruct; stop up
[hé, ㄏㄜˊ, 阂 / 閡] obstruct
碍事[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, 碍事 / 礙事] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance
[chè, ㄔㄜˋ, 掣] pull; obstruct; hinder; draw
淤滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, 淤滞 / 淤滯] silted up; obstructed by silt
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, 受挫] thwarted; obstructed
阻桡[zǔ ráo, ㄗㄨˇ ㄖㄠˊ, 阻桡 / 阻橈] thwart; obstruct
通畅[tōng chàng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˋ, 通畅 / 通暢] unobstructed; clear
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ˊ ㄗㄨˇ, 通行无阻 / 通行無阻] unobstructed passage; to go through unhindered

obstruct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P)
慢性閉塞性肺疾患[まんせいへいそくせいはいしっかん, manseiheisokuseihaishikkan] (n) chronic obstructive pulmonary disease; COPD
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P)
無念[むねん, munen] (adj-na,n) (1) chagrin; regret; (2) {Buddh} (See 有念) free from obstructive thoughts; (P)
目障り;目ざわり[めざわり, mezawari] (adj-na,n) eyesore; unpleasant sight; obstructing a view
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster
遮る[さえぎる, saegiru] (v5r,vt) to interrupt; to intercept; to obstruct; (P)
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P)
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P)

obstruct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กำบังสายตา[v. exp.] (kambang saī) EN: obstruct the view FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid ; bar the way FR:
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān ja) EN: impede traffic ; obstruct traffic FR: entraver la circulation
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; remain unfinished FR: bloquer ; coincer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: oppose ; obstruct ; undermine FR:
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
เกียดกัน[v.] (kīetkan) EN: prevent ; turn away ; obstruct FR:
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
กีดขวางการจราจร[v. exp.] (kītkhwāng k) EN: blockade ; obstruct the traffic FR:
เกิ้ง[v.] (koēng) EN: obstruct FR:
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhw) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way FR:
ปิดกั้น[v.] (pitkan) EN: restrict ; bar ; inhibit ; obstruct ; block FR: bloquer
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
โรธ[v.] (rōt) EN: obstruct ; forbid FR:
รุทธ์[v.] (rut) EN: forbid ; obstruct FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater
อันตรการณ์[n.] (antarakān) EN: obstruction FR:
การกันเป็นพยาน[n. exp.] (kān kan pen) EN: FR: obstruction de témoin [f]
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhw) EN: hindrance ; obstruction FR: obstacle [m] ; obstruction [f]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhw) EN: obstruction of a police officer FR:
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhw) EN: obstruction of justice FR: obstruction à la justice [f]
การกีดกัน[n.] (kān kītkan) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation FR: barrière [f]
การปิดล้อม[n.] (kān pit løm) EN: blockade ; obstruction FR: blocus [m]
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist ; stand in the way of ; frustrate FR: faire de l'obstruction ; s'interposer
เกะกะ[adj.] (keka) EN: cluttered ; obstructive FR: encombré ; encombrant
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
ขัดแข้งขัดขา[v. exp.] (khat khaeng) EN: put obstructions in sb's way FR:
เขะขะ[adj.] (khekha) EN: obstructive FR:
ขวาง ๆ = ขวางๆ[X] (khwāng-khwā) EN: obstructive FR:
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open ; empty ; vacant FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair ; libre ; vide
มาร[n.] (mān) EN: obstacle ; barrier ; obstruction ; impediment; hindrance FR:

obstruct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gallenkrampf {m} [med.]biliary obstruction
hinderlich {adv}obstructively
obstruktiv {adv}obstructively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstruct
Back to top