ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trapezium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trapezium*, -trapezium-

trapezium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trapezium (n.) สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
trapezium (n.) สี่เหลี่ยมคางหมู
trapezium (n.) กระดูกข้อมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
trapezium(ทระพี'เซียม) n. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า,กระดูกหลายเหลี่ยม., See also: trapezial adj. pl. trapeziums,trapezia
English-Thai: Nontri Dictionary
trapezium(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trapezium; trapeziform; trapezoid-รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (n.) trapezium
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) trapezium Syn. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า Ops. สี่เหลี่ยมด้านเท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See the linear striations on the victim's right lunate and trapezium?ลองดูที่กระดูกตามยาว บนด้านขวาของเหยื่อ กระดูกรูปจันทร์เสี้ยวบนข้อมือ

trapezium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜方型[xié fāng xíng, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˊ, 斜方型] trapezium (geom.)
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 不规则四边形 / 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium

trapezium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大菱形骨[だいりょうけいこつ, dairyoukeikotsu] (n) os trapezium; trapezium
等脚台形[とうきゃくだいけい, toukyakudaikei] (n) isosceles trapezoid; isosceles trapezium
糸巻法螺[いとまきぼら;イトマキボラ, itomakibora ; itomakibora] (n) (uk) trapezium horse conch (Pleuroploca trapezium)

trapezium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คางหมู[n.] (khāngmū) EN: trapezoid ; trapezium FR: trapèze [m]
รูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (rūp sīlīem) EN: quadrilateral ; trapezium FR: quadrilatère [m] ; quadrangle [m] ; trapèze [m] ; forme quadrangulaire [f]
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่ขนาน[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: trapezium FR:
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู[n. exp.] (rūp sīlīemk) EN: trapezium ; trapezoid FR: trapèze [m] ; trapézoïde [m]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: isosceles trapezoid ; isosceles trapezium FR: trapèze isocèle [m]
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n.] (sīlīemdānma) EN: trapezium FR:

trapezium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezoid {n}trapezoid [Br.]; trapezium [Am.]
Trapez {n} (geom.)trapezium [Br.]; trapezoid [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trapezium
Back to top