ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commendable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commendable*, -commendable-

commendable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commendable (adj.) ที่ควรยกย่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
commendable(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่องสรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did you think of doing such a commendable thing?ท่านมีความคิดที่ทำสิ่งน่ายกย่องแบบนั้นได้อย่างไร?
But then he showed tremendous improvement. Commendable!แต่เขาก็แสดงให้เห็นความก้าวหน้า ประเสริฐสุดๆ
Wow, you're commendable.ว้าว คุณช่างน่ายกย่อง
Your boldness is commendable, but outside those gates, you will be in danger at all times.ฉันยกย่องในความกล้าหาญของเธอ แต่ข้างนอกประตูนั่น เธอจะตกอยู่ในอันตราย ได้ตลอดเวลา
You're commendable, you can even catch up to me.นายนี่น่ายกย่องจริงๆ ที่ตามทันฉันได้
You swore loyalty to your master, it's commendable.เจ้าจงรักภักดีต่ออาจาย์ มันช่างน่านับถือ
What you accomplished... was commendable.ไม่ค่ะ เรื่องที่คุณทำสำเร็จ... เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมาก
Your bravery is commendable...ความกล้าของเจ้านี่น่าประทับใจยิ่ง...
You know, what you did in there was commendable, Ms. Swan, but if you really want to bring her down, you're gonna need a strong ally.รู้ไหม สิ่งที่คุณทำที่นั่น มันน่ายกย่อง คุณสวอน แต่ถ้าคุณต้องการล้มเธอลง คุณจะต้องมีพันธมิตรที่เข้มแข็ง
While I think you being here to check in on your friend is all sorts of commendable, I've gotta play tough mom right now, even though I'm not very good at it.ในขณะที่ลูกอยู่ที่นี่ เพื่อตรวจร่างกาย ด้วยคำแนะนำเล็กน้อย
Your empathy for the human species is commendable.ความสงสารมนุษย์ ของเธอน่ายกย่อง

commendable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
值得称赞[zhí de chēng zàn, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄗㄢˋ, 值得称赞 / 值得稱讚] commendable

commendable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
美挙[びきょ, bikyo] (n) praiseworthy undertaking; commendable act
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)
奇特[きとく;きどく, kitoku ; kidoku] (adj-na,n) praiseworthy; commendable; benevolent

commendable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าชื่นชม[adj.] (nā cheūncho) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable FR: admirable

commendable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfehlenswert {adj}; zu empfehlenrecommendable; to be recommended

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commendable
Back to top