ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unworthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unworthy*, -unworthy-

unworthy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unworthy (adj.) ไม่มีค่าพอ See also: ไม่คู่ควร Syn. undeserving Ops. deserving
unworthy (adj.) ไม่เป็นที่ยอมรับ Syn. unbecoming
English-Thai: HOPE Dictionary
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกสมอง (v.) be unworthy for thinking
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I imagine he thought me unworthy to marry his sister.ลุงว่าเขาคงมองลุง ต่ำชั้นกว่า ที่แต่งงานกับน้องสาวเขา
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
He is unworthy of Lordship.-เขาก็ไม่คู่ควรเป็นผู้นำ
I have proven unworthy of the Iga.ผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมไม่คู่ควรกับอิกะ
I call you unworthy of the body you posses, of the life that have been given.ฉันขอบอกว่าคุณช่างไม่ คู่ควรกับร่างกายของคุณเองเลย กับชีวิตที่ได้รับมา
You are unworthy of the life that have been given.คุณไม่คู่ควรกับการมีชีวิตที่คุณได้รับมา
Well, guess who turned out to be completely unworthy of our trust.เอาล่ะ, มาเดากันสิว่าใครจะกลายเป็นคน ที่ไม่มีค่าให้พวกเราเชื่อถือเลย
You are unworthy of these realms!เจ้ามัน... ไม่คู่ควรปกครองอาณาจักรนี้
You're unworthy of your title!เจ้าไม่คู่ควรกับตำแหน่งกษัติย์
You're unworthy of the loved ones you have betrayed.เจ้ามันไม่คู่ควร กับคนที่รักเจ้า คนที่เจ้าทรยศ
You believe your human half makes you unworthy to join us.เจ้าเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ครึ่งนึงในตัวทำให้ต่ำต้อย
Bad men unworthy of it.Bad ผู้ชายไม่คู่ควรกับมัน.

unworthy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不值得[bù zhí de, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄉㄜ˙, 不值得] unworthy
不肖[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, 不肖] unworthy

unworthy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n,vs) being unworthy of one's rank; being outranked
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
親に似ぬ子は鬼子[おやににぬこはおにご, oyanininukohaonigo] (exp) (id) He is unworthy of his father
有るまじき[あるまじき, arumajiki] (adj-pn) unworthy; unbecoming; improper

unworthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
ไม่สมภูมิ[adj.] (mai som phū) EN: unworthy (of) ; disappointing ; undignified ; inappropriate FR:

unworthy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwürdig {adj} | unwürdiger | am unwürdigstenunworthy | more unworthy | most unworthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unworthy
Back to top