ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deserve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deserve*, -deserve-

deserve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deserve (vt.) สมควรได้รับ See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve (vi.) สมควรได้รับ See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve of (phrv.) สมควรได้รับจาก
deserved (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned, merited
deservedly (adv.) อย่างที่สมควรได้รับ
English-Thai: HOPE Dictionary
deserve(ดีเซิร์ฟว') vt.,vi. สมควรจะได้รับ., See also: deserver n. ดูdeserve, Syn. merit,earn,rate
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deservedly(ดิเซิร์ฟ'วิดลี) adv. สมควรแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
deserve(vt) สมควรได้รับ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมน้ำสมเนื้อ (v.) deserve See also: merit, be a match for, be equal to
สมน้ำสมเนื้อ (v.) deserve See also: merit, be a match for, be equal to
สมศักดิ์ (v.) deserve one´s dignity See also: be suitable for one´s rank, be worthy of one´s dignity
สมศักดิ์ศรี (v.) deserve one´s dignity See also: be suitable for one´s rank, be worthy of one´s dignity Syn. สมศักดิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He doesn't deserve itเขาไม่สมควรได้รับมัน
They do deserve the money they getพวกเขาสมควรได้รับเงินที่พวกเขาหาได้
You think you deserve the reward?คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับรางวัลหรือ?
I didn't deserve it, eitherฉันไม่สมควรได้รับมันเช่นกัน
He does not deserve me!เขาไม่คู่ควรกับฉัน
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับในสิ่งที่เธอได้
She deserved it!เธอสมควรได้รับมัน
She deserved what she gotเธอสมควรได้รับสิ่งที่เธอได้
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่เขาสมควรได้
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
He got what he deservedเขาได้ในสิ่งที่สมควรได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You deserve to have your wish come true.คุณสมควรที่จะมีความ ปรารถนาของคุณเป็นจริง
Why do you come to me? Why do I deserve this generosity?ทำไมคุณมากับผมหรือเปล่า ทำไมฉันสมควรได้รับความเอื้ออาทรนี้
However baroque, all deserve to be respectedอย่างไรก็ตามศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, deserve to ทั้งหมด ถูกพิจารณา
We deserve this vacation.เราน่าจะมีวันหยุดอย่างนี้มั่งนะ
And yet, you don't deserve this welcome.และกระนั้น เธอก็ไม่ควร ได้รับการต้อนรับอย่างนี้
Some of them may not deserve it.บางคนก็อาจไม่สมควรได้รับมัน
I don't deserve to spend the rest of my life in here, do I?ฉันไม่สมควรที่จะใช้จ่าย ส่วนที่เหลือของชีวิตของผมใ?
Don't the pictures of your lifetime deserve Kodak film?คิดว่าความทรงจำต่างๆ ที่ผ่านมามันจะชัดเหมือนฟิล์ม
I deserve one like everyone else.ผมสมควรได้ เหมือนทุกคน
I gave you a 16. You deserve it. Be proud.ครูให้ 16 เธอสมควรภูมิใจ
You don't deserve toคุณไม่ควรได้เป็นหัวหน้าเลย
I send no compliments to your mother. You deserve no such attention.ฉันคงไม่บอกลาแม่เธอหรอก เธอไม่สมควรได้รับความสนใจเลย

deserve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
应得[yīng dé, ㄉㄜˊ, 应得 / 應得] deserve
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, 横财 / 橫財] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, 名不虚传 / 名不虛傳] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, 善有善报 / 善有善報] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another

deserve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P)
人は情け[ひとはなさけ, hitohanasake] (exp) (id) One good turn deserves another
値する(P);価する[あたいする, ataisuru] (vs-s) to be worth; to deserve; to merit; (P)
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)
善因善果[ぜんいんぜんか, zen'inzenka] (n) good action lead to good rewards; one good turn deserves another
天誅[てんちゅう, tenchuu] (n) heaven's (well-deserved) punishment
身に余る光栄;身にあまる光栄[みにあまるこうえい, miniamarukouei] (exp) undeserved honor (honour); too great an honour
過称;過賞[かしょう, kashou] (n,vs) undeserved praise

deserve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมตามสนอง[xp] (kam tām san) EN: you get what you deserve ; the wages of sin FR:
น่า[v.] (nā) EN: worth doing ; merit ; deserve FR: mériter ; valoir
สมควรได้รับ[v. exp.] (somkhūan dā) EN: deserve FR: mériter
กงเกวียนกำเกวียน[xp] (kong kwīen ) EN: reap the consequences ; get what one deserves FR: avoir ce qu'on mérite
สมน้ำหน้า[xp] (somnamnā) EN: get what one deserves ; it serves him right ; It serves you right FR: c'est bien fait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deserve
Back to top