ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laudable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laudable*, -laudable-

laudable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laudable (adj.) ที่สมควรยกย่อง See also: ที่สมควรแก่การสรรเสริญ Syn. praiseworthy, commendable
English-Thai: HOPE Dictionary
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable
English-Thai: Nontri Dictionary
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am hoping that the miraculous life growing inside of me can soak up some of your constantly annoying, though admittedly laudable, optimism and decency.ฉันหวังว่าชีวิตน้อยๆที่กำลังเติบโตในร่างฉัน จะซึมซับความน่ารำคาญอย่างคงเส้นคงวาบางส่วนของพวกเธอ ซึ่งน่ายกย่อง มองโลกในแง่ดี และสุภาพในขณะเดียวกัน
While the sentiments expressed are laudable, the facts of the charge seem incontestable, so...ในขณะที่ความรู้สึกแสดงเป็น เรื่องที่น่ายกย่อง ข้อเท็จจริงของค่าใช้จ่ายดูเหมือน เถียงไม่ได้ดังนั้น

laudable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P)

laudable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าชื่นชม[adj.] (nā cheūncho) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable FR: admirable
น่าชมเชย[adj.] (nā chomchoē) EN: admirable ; praiseworthy ; laudable FR: admirable

laudable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lobenswert; löblich; rühmlich {adj}laudable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laudable
Back to top