ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persuade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persuade*, -persuade-

persuade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persuade (vt.) ชักชวน See also: โน้มน้าว, ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม Syn. influence, urge, convince Ops. dissuade
persuade into (phrv.) โน้มน้าวให้ทำ See also: ชักจูงให้ทำ (บางสิ่ง) Syn. argue into
persuade of (phrv.) ทำให้ (ความจริง) กระจ่าง See also: ทำให้เข้า
persuade out of (phrv.) ชักจูงให้ออกจาก See also: โน้มน้าวให้เลิก Syn. argue out of
English-Thai: HOPE Dictionary
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce,convince,influenc
English-Thai: Nontri Dictionary
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จูงใจ (v.) persuade See also: induce, persuade, influence Syn. ล่อใจ, ชักชวน, หว่านล้อม, ชักนำ, ชักพา
ชวน (v.) persuade See also: induce Syn. ชักชวน
ชักจูงใจ (v.) persuade See also: induce, convince, influence Syn. ชักจูง, ชักนำ
ชักชวน (v.) persuade See also: ask, induce, invite Syn. ชวน
หว่านล้อม (v.) persuade See also: cajole, coax, induce, influence Syn. ชักชวน, ชักจูง, โน้มน้าว
เกลี้ยกล่อม (v.) persuade See also: convince, prevail upon, induce, coax Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, โน้มน้าว, ชักจูง, กล่อม
โน้มน้าว (v.) persuade See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into Syn. ชักชวน, หว่านล้อม
โน้มน้าวใจ (v.) persuade See also: convince, induce, prevail Syn. ชักชวน, โน้มน้าว
คนชักชวน (n.) persuader See also: inducer
ผู้ชักชวน (n.) persuader See also: inducer Syn. คนชักชวน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I persuade you to take a sandwich?ฉันจะเกลี้ยกล่อมคุณให้ทานแซนวิชได้ไหมนี่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"'Beware, lest Hezekiah persuade you. "'"จงระวัง อย่าให้เฮเซคียาห์ ล่อลวงเจ้า"
On behalf of the village, we would like to convince you to persuade Mr. Garrad to stay longer and measure the mountain again.ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน เราอยากให้คุณเกลี้ยกล่อมคุณการาด ให้อยู่ต่อและวัดภูเขาอีกคัร้งนึง
But at least she believed they were to be married, whatever he might persuade her to afterwards.แต่อย่างน้อยหล่อนก็เชื่อว่าพวกเขาจะได้แต่งงานกัน ไม่ว่าเขาจะชักจูงหล่อนด้วยอะไรหลังจากนั้น
You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure.You are only one who can persuade him to stay with children until army returns to Bangkok and palace is secure.
If she called why didn't you persuade her to come home?ไหนๆเขาก็โทรมาแล้ว ทำไมเธอไม่เกลี้ยกล่อม ให้เขากลับมาบ้านเราล่ะ
I'm not here to persuade you.ฉันไม่ได้มาเพื่อเกลี้ยกล่อม
Only deep love will persuade me to marry.ความรักที่ลึกซึ้ง เท่านั้นที่จะทำให้ฉันแต่งงานได้
Caroline sees her brother in love with you and has taken him off to persuade him otherwise.แคโรไลน์เห็นพี่ชายมาตกหลุมรักพี่ และพาเขาหนีไป เพื่อให้ไปสนใจคนอื่นแทน
He came back to see us last summer, and declared passionate love for my sister, whom he tried to persuade to elope with him.-เขากลับมาเยี่ยมเราอีกเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว และบอกว่ารักน้องสาวผม -ผู้ซึ่งเขาพยายาม ชวนให้หนีตามไปอยู่ด้วยกัน
As I said, persuade me.ก็บอกแล้วไง .. ต้องง้อผมก่อน
But you did not persuade me, Nicholas.แต่นายไม่ได้ชักจูงฉันให้เพียงพอ นิโคลัส
You did not persuade me.นายไม่ยอมเกลี้ยกล่อมฉัน

persuade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, 说 / 說] persuade (politically)
劝说[quàn shuō, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄨㄛ, 劝说 / 勸說] persuade; persuasion; advise

persuade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable
泣き落とす;泣落とす[なきおとす, nakiotosu] (v5s) to persuade by tears; to use tears to get one's way
説きつける;説き付ける;説付ける[ときつける, tokitsukeru] (v1,vt) to persuade
説き勧める;説勧める[ときすすめる, tokisusumeru] (v1,vt) to persuade
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced
言い聞かす;言聞かす[いいきかす, iikikasu] (v5s) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
言い聞かせる;言いきかせる;言聞かせる[いいきかせる, iikikaseru] (v1,vt) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on
説く[とく, toku] (v5k) to explain; to advocate; to preach; to persuade; (P)
諭す[さとす, satosu] (v5s,vt) to admonish; to persuade; to warn; to remonstrate; (P)

persuade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite ; influence FR: persuader ; décider ; inviter
ชักจูง[v.] (chakjūng) EN: induce ; persuade ; influence FR: influencer
ชักจูงใจ[v. exp.] (chakjūng ja) EN: persuade FR:
ชักจูงโน้มน้าว[v. exp.] (chakjūng nō) EN: induce ; persuade ; influence FR:
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw FR: inciter ; tenter
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
เชิญชวน[v. exp.] (choēn chūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask FR: inviter ; inciter
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
เจรจาหว่านล้อม[v. exp.] (jērajā wānl) EN: coax ; persuade FR:
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise FR: inciter
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
เคลี้ยคลิง[v.] (khlīakhling) EN: persuade ; soothe FR:
เกลี้ย[v.] (klīa) EN: persuade FR:
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
กล่อม[v.] (klǿm) EN: persuade ; convince FR:
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
โน้มน้าวใจ[v. exp.] (nōmnāo jai) EN: persuade FR: persuader
อ่อย[v.] (ǿi) EN: induce ; persuade FR:
พูดหว่านล้อม[v. exp.] (phūt wānløm) EN: coax ; persuade FR:
หว่านล้อม[v.] (wānløm) EN: persuade ; influence ; convince FR:
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced FR: être convaincu ; être persuadé
คนชักชวน[n. exp.] (khon chakch) EN: persuader FR:
แน่ใจ[adv.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
ทำให้โอนเอียง[v. exp.] (thamhai ōn-) EN: sway FR: persuader ; influencer ; convaincre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persuade
Back to top