ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windsurf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windsurf*, -windsurf-

windsurf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windsurf (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. aquaplane, surf-ride
windsurfing (n.) กีฬาวินด์เซิร์ฟ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Windsurfingวินเซอร์ฟ [TU Subject Heading]

windsurf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドサーフィン;ウインドサーフィン[, uindosa-fin ; uindosa-fin] (n) windsurfing
ボードセーリング(P);ボードセイリング[, bo-dose-ringu (P); bo-doseiringu] (n) boardsailing; windsurfing; (P)

windsurf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วินด์เซิร์ฟ[n.] (winsoēp) EN: windsurf FR: planche à voile [f]
การเล่นกระดานโต้ลม[n. exp.] (kān len kra) EN: windsurfing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windsurf
Back to top