ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exterior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exterior*, -exterior-

exterior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exterior (n.) ภายนอก See also: ชั้นนอก, ข้างนอก Syn. outside, surface
exterior (adj.) ภายนอก See also: ข้างนอก Syn. outer, outermost, outside
exteriority (n.) ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม See also: ส่วนหน้าของอาคาร Syn. frontage
English-Thai: HOPE Dictionary
exterior(อิคซฺเทีย'เรียร์) adj. ภายนอก,ด้านนอก,นอกกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exterior angleมุมภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shut down all exterior operations, get your asses in there, find him. Go, go, go!ปิดระบบการทำงานข้างนอกให้หมด / ย้ายก้นไปในนั้น หาเค้าให้เจอ
I'm going to have to search the exterior of this vessel.ฉันต้องตรวจด้านนอกของเรือ
Hard to believe, isn't it, that beneath this wrinkled, well-fed exterior there lies a dangerous killing machine with a fetish for Fawkesian masks.ไม่อยากเชื่อ, ใช่ไหม, ภายใต้ รอยเหี่ยวย่น, กับร่างอ้วนๆ... ...ภายในเป็นเครื่องจักรสังหาร ภายใต้หน้ากาก ฟลอกซ์
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก
The electrical lines are probably running underground along an exterior wall, which means they're out there somewhere in no-man's-land.สายไฟมันอาจจะอยู่ใต้ดิน แถวๆกำแพงนั่น หมายถึงมันอยู่ที่ไหนซักแห่งข้างนอกนั่น ในที่ที่เราไม่สามารถไปยืนอยู่ได้
The roof is supported by creating a difference between the exterior and interior air pressure.หลังคาถูกค้ำไว้ โดยการสร้างความต่างของแรงดันอากาศภายนอกกับภายใน
Underneath that extremely terrifying exterior lies a man who deeply, deeply feels.ภายใต้คนที่ภายนอกน่ากลัวสุดๆ ก็มีคนที่ มีความรู้สึกอยู่ลึกๆ ลึกจริงๆ
Pay close attention to houses that have no exterior lights on,สนใจบ้านที่ไม่ได้เปิดไฟนอกบ้าน
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ
Where the power lines connect to Sona's exterior lights.สายไฟหลักที่ต่อกับ ไฟด้านนอก
Is cut the power to the exterior lights.เราต้องตัดไฟหลักก่อน
I need the ones with exterior security cameras, 'cause I'm looking for a license plate number,ฉันต้องการร้านที่มีกล้องวงจรปิดข้างนอกร้าน เพราะฉันกำลังมองหาทะเบียนรถ

exterior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外积[wài jī, ㄨㄞˋ ㄐㄧ, 外积 / 外積] exterior product; the cross product of two vectors
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 臭豆腐] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, 金玉其外,败絮其中 / 金玉其外,敗絮其中] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw)

exterior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウテリア[, auteria] (n) exterior (wasei
エクステリア[, ekusuteria] (n) exterior
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP
萩(P);芽子[はぎ(P);ハギ, hagi (P); hagi] (n) (1) (uk) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 襲の色目) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn); (P)
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P)
[そと, soto] (n) (1) outside; exterior; (2) open air; (3) other place; (P)
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P)
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P)
花実[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality

exterior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นนอก[adj.] (chan nøk) EN: outer ; ouside ; exterior FR: extérieur ; externe
ด้านนอก[adj.] (dān nøk) EN: outside ; exterior FR: extérieur
เมเชอร์ภายนอก[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: outer measure ; exterior measure FR:
มุมภายนอก[n. exp.] (mum phāinøk) EN: exterior angle ; external angle FR: angle externe [m]
มุมแย้งภายนอก[n. exp.] (mum yaēng p) EN: alternate exterior angles FR: angles alternes-externes [mpl]
หน้าภายนอก[n. exp.] (nā phāinøk) EN: exterior face ; outer face FR: face extérieure [f]
ภายนอก[adj.] (phāinøk) EN: exterior ; external ; apparent FR: extérieur ; externe ; apparent
ส่วนภายนอกวงกลม[n. exp.] (suan phāinø) EN: exterior of a circle FR:

exterior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außentür {f}outer door; exterior door
Außenanschluss {m}exterior outlet
Außenansicht {f}exterior view
Außenkanzel {f}exterior pulpit
Außenputz {m}exterior plaster
Außenrestaurierung {f}exterior restoration
Außenverpackungskarton {m}exterior package board
Fahzeugaußenbereich {m}vehicle exteriors

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exterior
Back to top