ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disgust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disgust*, -disgust-

disgust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disgust (n.) ความขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์ Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste
disgust (vt.) ทำให้ขยะแขยง See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์ Syn. displease, upset, revot, horrify, traumatize Ops. please, delight, enchant
disgusted (adj.) ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน See also: ซึ่งน่ารังเกียจ Syn. displeased, offended Ops. attracked
disgusting (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง Syn. loathsome, repellent Ops. attracktive
disgustingly (adv.) อย่างน่ารังเกียจ See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน
English-Thai: HOPE Dictionary
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเกลียด (v.) disgust See also: be sickening, disfavor, distaste Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าขยะแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่ารังเกียจ (adj.) disgusting See also: hateful Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่าเกลียด (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
อสุภ (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ไม่งาม (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ไม่สวย (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม Ops. สวย, งาม
น่าขยะแขยง (v.) be disgusting See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่ารังเกียจ (v.) be disgusting See also: be hateful, be repulsive Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่าสะอิดสะเอียน (v.) be disgusting See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You disgust me, jerk!แกทำให้ฉัน ขยะแขยง ไอ้พวกโง่ ไอ้เศษสวะ
You disgust me.คุณทำให้ฉันสะอิดสะเอียน
You disgust me.คุณทำให้ฉันรังเกียจคุณ
Get away from me, Jerry! You disgust me!ไปห่างๆเลยนะ คุณทำให้ฉันขยะแขยง
You people disgust me.คนของคุณทำให้ผมอารมณ์เสีย
Get off me! You disgust me!ลงจากตัวข้า น่าหยะแหยง
I can't look at you, lily. You disgust me.ผมมองคุณไม่ได้หรอก มันชวนให้ผมรู้สึกขยะแขยง
I know, it's disgusting, I disgust myself.ฉันรู้.. มันน่าขยะแขยง จริงไหม?
Drunk girls disgust me.ผู้หญิงขี้เมาทำให้ผมคลื่นไส้
Get away from me. You disgust me.ไปให้พ้นนะ ท่านทำให้ข้าสะอิดสะเอียน
You disgust me, all of you! Pitiful!ชั้นขยะแขยงแกหว่ะ น่าสมเพส
With things in your life that disgust you.กับบางอย่างในชีวิตที่ทำให้เธอสะอิดสะเอียน

disgust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, 肉麻] corny; nauseating; disgusting; ugly
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
使厌烦[shǐ yàn fán, ㄕˇ ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 使厌烦 / 使厭煩] disgust
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, 可憎] disgusting
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 讨厌鬼 / 討厭鬼] disgusting person; slob
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, 恶心 / 惡心] nausea; to feel sick; disgust; nauseating

disgust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫酸;虫唾;虫ず[むしず, mushizu] (n) (1) (See 虫唾が走る) heartburn; (2) strong sense of disgust
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting!
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust)
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n,vs) killing oneself out of despair (disgust with life)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone
懲りる[こりる, koriru] (v1,vi) to learn by experience; to be disgusted with; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気色の悪い[きしょくのわるい, kishokunowarui] (exp,adj-i) (気色の悪い form is only used as an adj-i) (See 気色が悪い,気色悪い) weird; disgusting; sickening
気色悪い[きしょくわるい, kishokuwarui] (adj-i) (1) weird; disgusting; sickening; (int) (2) yuck! (with an exclamation mark); eww!
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
胸くそが悪い;胸糞が悪い[むなくそがわるい, munakusogawarui] (exp,adj-i) annoying; being disgusted (at)
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous
苦り切る[にがりきる, nigarikiru] (v5r,vi) to look sour (disgusted)
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe
顰蹙を買う[ひんしゅくをかう, hinshukuwokau] (exp,v5u) to displease someone; to make someone disgusted; to be frowned at
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore

disgust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īe) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
อสุภ[adj.] (asup) EN: disgusting FR:
อสุภ-[pref.] (asuppha-) EN: disgusting FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
เอือมระอา[v. exp.] (eūam ra-ā) EN: be fed up (with) ; be disgusted FR:
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
ขย้อน[adj.] (khayǿn) EN: sickening ; disgusting FR:
คลื่นไส้[adj.] (khleūnsai) EN: disgusting ; sickening FR:
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khayakha) EN: horrible ; disgusting ; noisome FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; dégoûtant
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
น่าหมั่นไส้[adj.] (nā mansai) EN: off-putting ; disgusting ; repugnant ; What a jerk! FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
น่าสะอิดสะเอียน[adj.] (nā sa-it sa) EN: disgusting ; offensive FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
รังเกียจ[adj.] (rangkīet) EN: disgusted FR:
สุดสลด[adj.] (sut salot) EN: disgusting FR: épouvantable

disgust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
aasig {adj}horrible; disgusting
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
ekelhaft {adv}disgustingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disgust
Back to top