ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surf-ride

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surf-ride*, -surf-ride-

surf-ride ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surf-ride (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. aquaplane, windsurf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surf-ride
Back to top