ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profusion*, -profusion-

profusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profusion (n.) ความมากมาย Syn. abundance
profusion (n.) ความมากมายเกินจำเป็น
profusion (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความสุรุ่ยสุร่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity
English-Thai: Nontri Dictionary
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All kinds of things just grew in profusion,ทุกอย่างดูเหมือนจะแพร่พันธุ์ออกมามากเกินไป
But if cerebral profusion... uh, his circulation is compromised... there is still the risk of ischemia.แต่ถ้าเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง การไหลเวียนโลหิตเป็นไปด้วยดี ก็ยังเสี่ยงเรื่องการขาดเลือด

profusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出盛る[でさかる, desakaru] (v5r,vi) to appear in profusion
繚乱[りょうらん, ryouran] (adj-na,n) profusion
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P)
咲き乱れる(P);咲乱れる(io)[さきみだれる, sakimidareru] (v1,vi) to bloom in profusion; (P)
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements

profusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
เดียรดาษ[adv.] (dīaradāt) EN: all over ; in profusion ; plentiful FR:
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ลานตา[adv.] (lān tā) EN: a profusion ; riot of FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
ระโยงระยาง[X] (rayōngrayān) EN: a large number of ropes suspended disorderly ; a large number of ; a profusion of ; a mess of FR:
สลอน[adv.] (saløn) EN: widely and profusely spread ; in profusion ; as a sea FR:
สะพรั่ง[adv.] (saphrang) EN: in profusion ; in great numbers FR: à profusion
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously FR: à profusion
บานแบะ[adv.] (bān bae) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบียง[adv.] (bān bīeng) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบิก[adv.] (bān boēk) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะเกียง[adv.] (bān takīeng) EN: great deal of ; plenty ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะโก้[adv.] (bān takō) EN: great deal of FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
น้ำตาไหลพราก[X] (nāmtā lai p) EN: FR: des larmes à profusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profusion
Back to top