ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aquaplane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aquaplane*, -aquaplane-

aquaplane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aquaplane (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. surf-ride, windsurf
English-Thai: HOPE Dictionary
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.

aquaplane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアプレーン[, akuapure-n] (n) aquaplane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aquaplane
Back to top