ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overexert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overexert*, -overexert-

overexert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overexert (vi.) ทำงานหนักเกินไป See also: ใช้แรงมากเกินไป Syn. overwork

overexert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักโหม[v.] (hakhōm) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
โหมหัก[v.] (hōmhak) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overexert
Back to top