ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lit*, -lit-

lit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lit (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1 See also: จุดไฟ
lit (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light1 See also: จุดไฟ
lit (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา light2 Syn. literature
litany (n.) เพลงสวด See also: บทสวด
litchi (n.) ลิ้นจี่ Syn. lichee, lichi, lychee
liter (n.) ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน) Syn. litre
literacy (n.) ความสามารถในการอ่านและเขียน
literal (adj.) ตามความหมายที่แท้จริงของคำ Syn. denotative, explicit Ops. figurative, metaphorical
literal (adj.) ตามตัวอักษร See also: ตามตัวหนังสือ
literal (adj.) ตามที่เป็นจริง See also: แท้จริง Syn. truthful, exact, reliable
literalism (n.) การยึดถือตามตัวอักษร
literally (adj.) อย่างตามตัวอักษร See also: ตามตัวหนังสือ
literally (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง Syn. virtually, actually
literary (adj.) เกี่ยวกับการประพันธ์
literary (adj.) เกี่ยวกับวรรณคดี See also: เกี่ยวกับวรรณกรรม
literary production (n.) การประพันธ์ See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
literate (adj.) มีการศึกษา See also: มีความรู้ Syn. well-educated
literate (adj.) มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
literate (adj.) รู้หนังสือ See also: อ่านออกเขียนได้ Syn. literary, well-written Ops. illiterate
literati (n.) ผู้มีปัญญา See also: ผู้มีความรู้
literatim (adv.) คำต่อคำ See also: ตัวอักษรต่อตัวอักษร, ตามตัวอักษร Syn. literally
literature (n.) การประพันธ์ See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ Syn. literary production
literature (n.) งานประพันธ์ See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี Syn. writings, letters
literature (n.) วรรณคดี See also: วรรณกรรม
literature (n.) สิ่งตีพิมพ์ Syn. printed material
lithe (adj.) โค้งงอได้ Syn. lissome, flexible
lithe (adj.) อ่อนช้อย (เช่น การเต้นบัลเล่ย์)
lithesome (adj.) โค้งงอได้ Syn. lithe, flexible
lithesome (adj.) อ่อนช้อย (เช่น การเต้นบัลเล่ย์)
lithium (n.) ลิเธียม See also: ธาตุโลหะสีเงินเป็นโลหะที่เบาที่สุด
lithoid (adj.) คล้ายหิน Syn. stonelike, lithoidal
lithoidal (adj.) คล้ายหิน Syn. stonelike, lithoid
lithology (n.) การศึกษาทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหิน Syn. minerology, geology
litigable (adj.) ฟ้องร้องได้ Syn. actionable
litigant (adj.) เกี่ยวกับการฟ้องร้อง See also: เกี่ยวกับการดำเนินคดี
litigant (n.) ผู้ฟ้องร้อง
litigate (vi.) ฟ้องร้อง See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
litigate (vt.) ฟ้องร้อง See also: ดำเนินคดี, ฟ้องศาล
litigation (n.) การฟ้องร้อง See also: การดำเนินคดี
litigious (adj.) เกี่ยวกับการฟ้องร้อง See also: เกี่ยวการดำเนินคดี
English-Thai: HOPE Dictionary
lit(ลิท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ light (จุดไฟ,ลง,ลงจากม้า..)
litany(ลิท'ทะนี) n. เพลงสวดหรือการอธิษฐานแบบตอบถามที่ต่อเนื่องกัน
litchi(ลี'ชี) n. ต้นลิ้นจี่ pl., See also: litchis, Syn. lichee,lichi
liter(ลิท'เทอะ) n. ลิตร., Syn. litre
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters
lithe(ไลธฺ) adj. งอได้,โค้งได้,อรชร,อ่อนระทวย., See also: litheness n., Syn. lithesome
litho(ลิธ'โธ) n. ดู lithograph
lithograph(ลิธ'ธะกราฟ) n. สิ่งพิมพ์หิน,สิ่งพิมพ์เรียบ,สิ่งพิมพ์ด้วยวิธีการ ดู lithography ประกอบ
lithography(ลิธธอก'กระฟี) n. ศิลปะหรือขบวนการพิมพ์พบแผ่นหินหรือวัตถุอื่นที่เรียบ., See also: lithographical adj. ดู lithography
litigable(ลิท'ทะกะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้,ให้ศาลตัดสินได้,เอาเรื่องได้
litigant(ลิท'ทะเกินทฺ) n. ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ดำเนินคดี adj. เกี่ยวกับการฟ้องศาล,เกี่ยวการดำเนินคดี
litigate(ลิท'ทะเกท) vt.,vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,โต้แย้ง., See also: litigator n.
litigation(ลิททะเก'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี
litigious(ลิทิจ'เจิส) adj. เกี่ยวกับการฟ้องร้อง,เกี่ยวกับการดำเนินคดี,ชอบฟ้องร้อง,ชอบโต้แย้ง,ชอบถกเถียง., See also: litigiousness n. ดูlitigious litigiosity n. ดูlitigious, Syn. quarrelsome
litmus(ลิท'มัส) n. สารสีน้ำเงินที่ได้จาก lichen
litre(ลี'เทอะ) n. ลิตร., Syn. liter
litten(ลิท'เทิน) adj. จุดไฟแล้ว,ลงมาแล้ว
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
little fingerนิ้วก้อย
littoral(ลิท'เทอเริล) adj., n. (เกี่ยวกับ) ฝั่งทะเลสาบ, ฝั่งทะเลหรือฝั่งมหาสมุทร, Syn. litoral
liturgy(ลิท'เทอจี) n. พิธีสวด, พิธีสักการะบูชา
English-Thai: Nontri Dictionary
lit(vt) pt และ pp ของ light
litany(n) การสวดมนตร์,การอธิษฐาน,เพลงสวด
literacy(n) การรู้หนังสือ
literal(adj) ตามตัวอักษร,แท้จริง
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
lithe(adj) อ่อน,ดัดได้,โค้งได้
lithograph(n) รูปพิมพ์หิน,สิ่งพิมพ์เรียบ
litigant(n) ผู้ฟ้องร้อง,คู่ความ,ผู้ดำเนินคดี
litigation(n) การต่อสู้คดี,การค้าความ,การดำเนินคดี
litigious(adj) เกี่ยวกับการดำเนินคดี
litre(n) มาตราตวงเป็นลิตร
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย
liturgy(n) การสวดมนตร์,พิธีสวดมนตร์,พิธีสักการะบูชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
literacyการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literalสัญพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literature๑. วรรณกรรม๒. วรรณคดี๓. เอกสารข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lithoclastคีมบีบนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithographyกลวิธีพิมพ์หิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lithosphere๑. ธรณีภาค๒. ธรณีภาคชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
litigantคู่ความ, คู่พิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
litigationการฟ้องร้องคดี, การเป็นความ, คดีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
litigiousที่พิพาทกัน, ที่เป็นความกัน, ที่ชอบค้าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
littoralชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Litchiลิ้นจี่ [TU Subject Heading]
Literacyการรู้หนังสือ [TU Subject Heading]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Literatureวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Lithiumลิเธียม [TU Subject Heading]
Lithocarpusลิโธคาร์ปัส [TU Subject Heading]
Lithographyภาพพิมพ์หิน [TU Subject Heading]
lithosphereธรณีภาค, ส่วนที่เป็นของแข็งของเปลือกโลกนอกเหนือไปจากอุทกภาคและบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Litmusลิทมัส [การแพทย์]
Litreลิตร [การแพทย์]
Litter ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด 1) ขยะใบไม้ คือ เศษขยะจากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งร่วงหล่น บนพื้นดิน แต่ยังไม่ย่อยสลาย หรือสลายเพียงเล็กน้อย 2) ขยะเศษ คือ ขยะชิ้นเล็ก ๆ 3) ขยะเกลื่อนกลาด [สิ่งแวดล้อม]
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิตร (clas.) liter See also: litre
วรรณกรรมชิ้นเอก (n.) literary masterpiece
สำนวนโวหาร (n.) literary style See also: flowery language Syn. โวหาร
นักวรรณคดี (n.) literature
วรรณกรรม (n.) literature See also: literary works, writings
วรรณคดี (n.) literature
คู่กรณี (n.) litigant See also: disputant, contestant, both sides, parties Syn. คู่ความ, คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่อริ
คู่พิพาท (n.) litigant See also: claimant, party, plaintiff Syn. คู่ความ, คู่กรณี
คู่ความ (n.) litigants See also: parties in a lawsuit Syn. คู่กรณี
ล. (clas.) litre; liter Syn. ลิตร
ครอก (n.) litter See also: brood
ครอก (clas.) litter See also: brood
คานหาม (n.) litter See also: stretcher, palanquin Syn. เกี้ยว, แคร่หาม
เสลี่ยง (n.) litter Syn. คานหาม, แคร่หาม, เฉลี่ยง
แคร่ (n.) litter See also: stretcher Syn. ที่นั่ง, ที่นอน
แคร่คานหาม (n.) litter See also: stretcher Syn. คานหาม
แคร่หาม (n.) litter See also: stretcher Syn. แคร่คานหาม, คานหาม
ถังขยะ (n.) litter bin See also: garbage pail, ashcan, dustbin
กิ่งก้อย (adj.) little See also: small, insignificant, negligible, trivial Syn. เล็ก, น้อย, เล็กน้อย
ขลุกขลิก (adj.) little See also: small
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
I'm a little lateฉันสายนิดหน่อย
You've changed littleคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
Eat a little bit lighterทานให้น้อยขึ้นหน่อย
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
Give me a little sugar, pleaseขอน้ำตาลสักหน่อยนะจ๊ะ
They're always polite to meพวกเขาสุภาพกับฉันเสมอ
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
I have very little patience with itฉันมีความอดทนน้อยนิดมากกับมัน
We have to consider the possibilityพวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
I want you to be polite to herฉันอยากให้คุณสุภาพกับเธอ
Can you talk a little about that?คุณช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักเล็กน้อยได้ไหม?
We need a little time to be togetherพวกเราต้องการเวลาอยู่ด้วยกันสักเล็กน้อย
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
Which offer a very high-quality educationที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
Your English is improving little by littleภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
It took him a little time to fix that watchเขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
We're gonna try a little harderพวกเราจะพยายามหนักขึ้นอีกหน่อย
They're trying to buy respectabilityพวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
I think I need a little time just to figure things outฉันคิดว่าฉันต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อคิดเรื่องต่างๆ ให้ตก
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
Isn't that a little personal?นั่นไม่เป็นเรื่องส่วนตัวไปหน่อยหรือ?
Will you be okay here on your own for a little while?เธอจะอยู่ที่นี่ตามลำพังชั่วครู่ได้ไหม?
Why don't you come back a little later?ทำไมนายไม่มาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยนะ
You've got to take responsibility for your lifeเธอต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I've got a little something for youฉันมีอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางอย่างให้คุณ
It's only been just a little whileมันก็แค่เพียงสักพักหนึ่งเท่านั้นเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย
But you'll find one in the morning room. Of course, if you wish this fire lit now, madam...เชิญไปห้องนั่งเล่นเช้าจะดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการให้จุดไฟตอนนี้ล่ะก็
He had disappeared for a long time, but... his castle lit up two years ago, and we realized he had come back.เขาหายตัวไปนานมาก แต่.. จู่ๆ ปราสาทของเขา ก็ปรากฏขึ้น เมื่อสองปีก่อน เราคาดว่าเขาคงกลับมา
We gotta waste her. She'll get us lit up.ฆ่ามันซะก่อนที่มันจะทำให้เราถูกฆ่า
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน."
But who lit the black flame candle? Hmm.แต่ใครกันล่ะที่จุดเปลวเทียนสีดำ?
My brother's a virgin; He lit the black flame candle.แม็กซ์เป็นผู้บริสุทธิ์ เขาจุดเปลวเทียนสีดำค่ะ
Whatever it was, something lit a fire under that boy's ass.สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จุดไฟภายใต้ตูดของเด็กที่
Wait a minute. I just lit a rocket. Rockets explode!เดี๋ยวนะ ฉันจุดจรวด จรวดระเบิด
So I lit on out of there and I haven't been back since.ผมเลยซัดเซออกมาไม่เคยกลับไปอีก
You've not yet lit the last four boilers?คุณยังไม่จุดบอยเลอร์อีก 4 ตัวหลัง
"...the street-lamps are lit as darkness falls...""... แสงไฟเริ่มบดบัง ความืดจางหายไป..."

lit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 判断力 / 判斷力] ability to judge; judgment
干才[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干才 / 幹才] ability; capable
干材[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干材 / 幹材] ability; capable
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, 才干] ability; competence
才智[cái zhì, ㄘㄞˊ ㄓˋ, 才智] ability and wisdom
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, 才略] ability and sagacity
才识[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, 才识 / 才識] ability and insight
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
笔底下[bǐ dǐ xià, ㄅㄧˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 笔底下 / 筆底下] ability to write
可接受性[kě jiē shòu xìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 可接受性] acceptability
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, 实际 / 實際] actual; reality; practice
莫斯特[Mò sī tè, ㄇㄛˋ ㄙ ㄊㄜˋ, 莫斯特] Mousterian (a Palaeolithic culture)
可支付性[kě zhī fù xìng, ㄎㄜˇ ㄓ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 可支付性] affordability
机敏[jī mǐn, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ, 机敏 / 機敏] agility
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 联盟 / 聯盟] alliance; union; coalition
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
振幅[zhèn fú, ㄓㄣˋ ㄈㄨˊ, 振幅] amplitude
波幅[bō fú, ㄅㄛ ㄈㄨˊ, 波幅] amplitude
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, 安德肋] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration)
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, 默克尔 / 默克爾] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005
垫圈[diàn juàn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 垫圈 / 墊圈] litter (animal bedding)
垫脚[diàn jiao, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ˙, 垫脚 / 墊腳] litter (animal bedding)
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
任一个[rèn yī gè, ㄖㄣˋ ㄧ ㄍㄜˋ, 任一个 / 任一個] any one of (a list of possibilities)
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 可操作的艺术 / 可操作的藝術] the art of the possible (Bismarck on politics)
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 烈] ardent; intense; split; crack; rend
兵站[bīng zhàn, ㄅㄧㄥ ㄓㄢˋ, 兵站] army service station; military depot
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, 武装 / 武裝] arms; equipment; to arm; military; armed (forces)
人造天体[rén zào tiān tǐ, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, 人造天体 / 人造天體] artificial satellite

lit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
万が一[まんがいち(P);まんがいつ, mangaichi (P); mangaitsu] (adv,n) if by any chance; just in case; in the worst case; lit
中台[ちゅうだい, chuudai] (n) (1) (obsc) exact center of the Garbhadhatu mandala; (2) platform upon which the fire is lit in a stone lantern
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit
口にチャック[くちにチャック, kuchini chakku] (exp) (col) (See チャック) zip it (when used to others); I'll shut up (when used by oneself); button (one's) lips; lit
吮癰舐痔[せんようしじ, senyoushiji] (exp) (Chinese four-character phrase) currying favour (favor); brown-nosing; bootlicking; lit
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P)
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit
常灯[じょうとう, joutou] (n) (1) continuously burning light (e.g. at a Buddhist altar); (2) roadside lamp that stays lit all night
年貢の納め時[ねんぐのおさめどき, nengunoosamedoki] (exp) time to pay the piper; lit
情けは人の為ならず;情けは人のためならず[なさけはひとのためならず, nasakehahitonotamenarazu] (n) (id) the good you do for others is good you do yourself; lit
明々;明明[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up
点く[つく, tsuku] (v5k,vi) (1) to be lit (e.g. electricity comes on); to be lighted; (2) (See 火がつく,付く・つく・9) to catch fire; (P)
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit
豆腐の角に頭をぶつけて死ね[とうふのかどにあたまをぶつけてしね, toufunokadoniatamawobutsuketeshine] (exp) take a long walk off a short pier; go stick your head in a pig; lit
通い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit
雨後の筍;雨後の竹の子[うごのたけのこ, ugonotakenoko] (exp) similar things turning up one after another; lit
風が吹けば桶屋が儲かる[かぜがふけばおけやがもうかる, kazegafukebaokeyagamoukaru] (exp) any event can bring about an effect in an unexpected way; lit
鵜の目鷹の目[うのめたかのめ, unometakanome] (exp) eyes of a predator; keen eyes; lit
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
アイオライト[, aioraito] (n) iolite (blue gemstone)
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program)
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS)
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility
データの品質[データのひんひつ, de-ta nohinhitsu] data quality
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data
テンキー[てんきー, tenki-] numeric keypad (lit
テンキーパッド[てんきーぱっど, tenki-paddo] numeric keypad (lit
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study
ホームマシン[ほーむましん, ho-mumashin] home computer (lit
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN
モノリシック[ものりしっく, monorishikku] monolithic (a-no)
ユーティリティプログラム[ゆーていりていぷろぐらむ, yu-teiriteipuroguramu] utility program, service program
ユーティリティルーチン[ゆーていりているーちん, yu-teiriteiru-chin] utility routine, service routine
ユーティリティルーチンプログラム[ゆーていりているーちんぷろぐらむ, yu-teiriteiru-chinpuroguramu] utility routine program, service routine program
リテラル[りてらる, riteraru] literal
リトルエンディアン式[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no)
ロックアウト機能[ろっくあうときのう, rokkuautokinou] lock-out facility
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน English: speciality
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
本当[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
訴訟[そしょう, soshou] Thai: ฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation
軍人[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter

lit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
หัวนอน[n.] (hūanøn) EN: head of the bed ; headboard FR: tête de lit [f]
หัวเตียง[X] (hūa tīeng) EN: headboard FR: tête de lit [f]
การปัสสาวะรดที่นอน[n. exp.] (kān patsāwa) EN: FR: pîpi au lit [m]
เข้านอน[v. exp.] (khao nøn) EN: go to bed ; go to sleep ; hit the sack ; retire FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit ; aller pieuter (pop.) ; aller se pieuter (pop.) ; se retirer
แคร่[n.] (khraē) EN: sling bed made of rattan ; bamboo bed FR: lit en bambou [m]
ก้น[n.] (kon) EN: bottom ; bed FR: fond [m] ; cul [m] ; lit [m]
ก้นแม่น้ำ[n. exp.] (kon maēnām) EN: riverbed FR: fond d'un fleuve [m] ; lit d'une rivière [m] ; lit d'un fleuve [m]
หลัว[adj.] (lūa) EN: dimly lit ; in the dim light ; dark FR:
ปัสสาวะรดที่นอน[v. exp.] (patsāwa rot) EN: wet the bed FR: faire pipi au lit ; uriner au lit
ผนังหัวเตียง[n. exp.] (phanang hūa) EN: headboard FR: tête de lit [f]
ผ้าปูที่นอน[n. exp.] (phā pū thīn) EN: sheet ; bed sheet ; bed linen FR: drap [m] ; drap de lit [m]
ร่องน้ำ[n.] (rǿng-nām) EN: channel ; watercourse ; ditch ; stream channel FR: lit de rivière [m] ; fossé [m]
สว่างไสว[adj.] (sawāngsawai) EN: all lit up ; brightly illuminated ; shining brightly FR:
ตื่นนอน[v.] (teūnnøn) EN: wake up ; be awake ; get up FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit ; sortir des bras de Morphée
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress FR: lit [m] ; matelas [m] ; couchette [f] ; couche [f] (vx, litt.) ; pieu [m] (fam.)
เตียง[n.] (tīeng) EN: bed ; bedstead FR: lit [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; pieu [m] (fam.) ; plumard [m] (fam.)
เตียงคนไข้[n. exp.] (tīeng khon ) EN: patient bed FR: lit d'hôpital [m]
เตียงเหล็ก[n. exp.] (tīeng lek) EN: FR: lit métallique [m]
เตียงไม้[n. exp.] (tīeng māi) EN: wooden bed frame FR: lit en bois [m]
เตียงนอน[n. exp.] (tīeng nøn) EN: bed FR: lit [m]
เตียงพับ[n. exp.] (tīeng phap) EN: cot FR: lit pliable [m] ; lit d'appoint [m]
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting FR: comptabilité [f]
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude FR: amplitude [f]
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
แอมพลิจูดของจุด[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a point FR:
แอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of polar coordinates FR:
แอมพลิจูดเส้นโค้ง[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a curve FR:
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) EN: FR: spécialité culinaire [f]
ไอ้ด่วน[X] (ai dūan) EN: have a leg disability FR:
อาการโงนเงน[n. exp.] (ākān ngōn-n) EN: FR: fragilité [f]
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) EN: FR: allitération [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt =) EN: arts ; liberal arts ; literature FR: littérature [f]
อลังการ[n.] (alangkān) EN: literary beauty ; literary ornamentation FR:

lit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability
Abbaubarkeit {f}degradability
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself
Lieferfähigkeit {f}ability to supply
Abweichung {f}; Abnormalität
Abolitionist {m}abolitionist
Absorptionsfähigkeit {f}absorbability
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level
Unfallhaftpflicht {f}accident liability
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität
Anschlagsäule {f}; Litfaßsäule
altsteinzeitlich {adj}paleolithic [Am.]; palaeolithic [Br.]
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk
Gesamtversicherungssumme {f}aggregate liability
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Altbausanierung {f}area rehabilitation
Alveolitis {f} [med.]alveolitis
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit
Amplitudenfrequenzgang {m}amplitude frequency response
Amplitudenfrequenzgangkurve {f}amplitude-frequency response curve
Amplitudengang {f}amplitude characteristic; frequency characteristic
Amplitudenmodulation {f}amplitude modulation
Amplitudenspektrum {n}amplitude spectrum
Amplitudentastung {f}amplitude shift keying
amplitudenmoduliert {adj} | amplitudenmoduliertes Signalamplitude-modulated | amplitude-modulated signal
Angola-Bülbülgrasmücke {f} [ornith.]Pulitzer's Longbill
Tiernatur {f}animality
Haftungsübernahme {f}assumption of liability
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia
Asyl {n} | um (politisches) Asyl bittenasylum | ask for (political) asylum
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL)
Bakelit {n}bakelite
Bakelitpapier {n}bakelite paper
Banalität {f} | Banalitäten
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lit
Back to top