ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lychee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lychee*, -lychee-

lychee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lychee (n.) ลิ้นจี่ Syn. lichee, lichi, lychee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rajneesh will now prepare a dish made of two lychees wrapped in a doughy pouch.ราชนิชจะเตรียมอาหารจานเด็ด โดยใช้ลิ้นจี่ 2 ลูกถูกห่อในถุงแป้ง

lychee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荔枝[lì zhī, ㄌㄧˋ ㄓ, 荔枝] litchi or lychee fruit (Litchi chinensis Sonn.)
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, 无患子 / 無患子] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee

lychee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライチ;ライチー[, raichi ; raichi-] (n) (See 茘枝) litchi (Nephelium litchi); lychee
茘枝[れいし, reishi] (n) (1) (See ライチ) litchi (Nephelium litchi); lychee; lichee; litchi nut; (2) (abbr) (See 蔓茘枝) bitter melon (Momordica charantia); (3) (abbr) (See 茘枝貝) Thais bronni (species of muricid gastropod)

lychee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lychee ; lichee ; lichi ; Litchi ; litchi chinensis FR: litchi [m] ; lychee [m] ; Litchi chinensis
มวนลิ้นจี่[n. exp.] (mūan linjī ) EN: Lychee Stink Bug FR:
สีละมัน[n.] (silaman) EN: lychee ; Litchi chinensis FR: Litchi chinensis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lychee
Back to top