ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

metaphorical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *metaphorical*, -metaphorical-

metaphorical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
metaphorical (adj.) เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา Syn. symbolical, allegorical, figurative
metaphorically (adv.) อย่างเปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
metaphorical(adj) เชิงเปรียบเทียบ,เชิงอุปมาอุปไมย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Went home without ringing either her metaphorical or actual bell.กลับบ้านโดย ไม่.. แม้แต่จะกดกริ่ง ทั้งกระดิ่งสมมุติและกระดิ่งจริงๆ
And without further ado our town's hero and my metaphorical son Flint Lockwood.เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกต่อไป.. พบกับฮีโร่ของเมืองนี้.. ที่เปรียบเสมือนลูกชายของผม
In my story, it's really more of a metaphorical elephant.เรื่องของฉัน มันเกี่ยวกับการอุปมาอุปไมยถึงช้าง
Yeah, that's right. I might be a metaphorical sock.ใช่ ถูกต้อง ฉันอาจจะเป็นเปรียบเหมือนถุงเท้า
It's a metaphorical locker.มันเป็นล็อกเกอร์เชิงอุปมา
Not metaphorical guns, real guns.ไม่ใช่ปืนปลอม ปืนจริงๆ
There could be metaphorical scarves everywhere.ซึ่งก็เปรียบได้ว่า พวกบีสต์น่ะมันเพ่นพ่านอยู่่ในเมืองนี้ทุกหนทุกแห่ง
Are we talking metaphorical testicles here?เรากำลังพูดเปรียบเทียบ ถึงลูกอัณฑะใช่ไหม
The phrase was used metaphorically. I don't think our Lord--นั่นมันแค่คำอุปมา ผมไม่คิดว่าพระเจ้าจะ
We may be small, but our hearts are large metaphorically speaking.แม๊พวกเราจะตัวเล็ก แต่หัวใจเรายิ่งใหญ่... ...หากจะกล่าวโดยอุปมาแล้ว
I figured he was speaking metaphorically, now I'm not so sure, because guess what.ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เค้าเปรียบเทียบ ตอนนี้ฉันไม่แน่นใจ เพราะว่าผู้มาเยือน
{\pos(194,215)}metaphorically raped her by having a penis.อุปมาว่าข่มขืนเธอโดยเจ้าโลก

metaphorical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka)
比喩表現[ひゆひょうげん, hiyuhyougen] (n) {ling} figurative expression; metaphorical expression
例えに言う;たとえに言う[たとえにいう, tatoeniiu] (exp,v5u) to speak metaphorically
勁草[けいそう, keisou] (n) wind-resistant blade of grass; resistant idea (metaphorically)
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive
百日鬘[ひゃくにちかずら;ひゃくにちかつら, hyakunichikazura ; hyakunichikatsura] (n) long-haired wig used in kabuki (used metaphorically to refer to a thick growth)
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless
耳に胼胝ができる;耳にたこができる[みみにたこができる, miminitakogadekiru] (exp,v1) to be told or made to hear something so often that you (metaphorically) get calluses on your ears
行雲流水[こううんりゅうすい, kouunryuusui] (n) (metaphorically) floating with the tide
[かすがい, kasugai] (n) (1) (uk) clamp; cramp (metal); (2) tie (metaphorical, e.g. something that binds two people together)
門戸を開く[もんこをひらく, monkowohiraku] (exp,v5k) to (metaphorically) open the door (to)
雲鬢花顔[うんびんかがん, unbinkagan] (n) beautiful woman (metaphorical)
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

metaphorical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
metaphorisch {adv}metaphorically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า metaphorical
Back to top