ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lichi

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lichi*, -lichi-

lichi ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lichi (n.) ลิ้นจี่ Syn. litchi, lichee, lychee

lichi ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姫椿[ひめつばき;ヒメツバキ, himetsubaki ; himetsubaki] (n) (1) (uk) Chinese guger tree (species of evergreen, Schima wallichii); (2) (See 山茶花) sasanqua (Camellia sasanqua); (3) (arch) (See 鼠黐) Japanese privet (Ligustrum japonicum)

lichi ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lychee ; lichee ; lichi ; Litchi ; litchi chinensis FR: litchi [m] ; lychee [m] ; Litchi chinensis
บุหรงก้านขน[n. exp.] (burong kān ) EN: Dasymaschalon wallichii FR: Dasymaschalon wallichii
ชงโคภูคา[n. exp.] (chongkhō ph) EN: Phanera wallichii FR: Phanera wallichii
ดำตะโก[n. exp.] (dam takō) EN: Diospyros wallichii FR: Diospyros wallichii
ขุนไม้[n. exp.] (khun māi) EN: Nageia wallichiana FR: Nageia wallichiana
กล้วยกบ[n. exp.] (klūay kop) EN: Cyrtandra wallichii FR: Cyrtandra wallichii
มังตาน[n.] (mangtān) EN: Schima wallichii FR: Schima wallichii
มีท้อง[v.] (mīthøng) EN: be pregnant FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx) ; avoir un polichinelle dans le tiroir (fam. - vulg.)
มีท้องมีไส้ [v.] (mīthøngmīsa) EN: be pregnant FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx) ; avoir un polichinelle dans le tiroir (fam. - vulg.)
พันตัน[n.] (phantan) EN: Schima wallichii FR: Schima wallichii
ระกำ[n.] (rakam) EN: rakam ; Salacca wallichiana FR: Salacca wallichiana
ตะคล้อยย่าน[n. exp.] (takhløi yān) EN: Aganosma wallichii FR: Aganosma wallichii
ตำลึงตัวผู้[n. exp.] (tamleung tū) EN: Neoachmandra wallichii FR: Neoachmandra wallichii
เต้ามด[n. exp.] (tao mot) EN: Debregeasia wallichiana FR: Debregeasia wallichiana
เต่าร้างหนู[n. exp.] (taorāng nū) EN: Wallichia caryotoides FR: Wallichia caryotoides
วนัปติ[n.] (wanappati) EN: Podocarpus wallichianus FR:
วนัสบดี[n.] (wanatsabødī) EN: Podocarpus wallichianus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lichi
Back to top