ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

negligible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *negligible*, -negligible-

negligible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
negligible (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: ซึ่งไม่สลักสำคัญ, ไม่น่าใส่ใจ, เล็ก ๆ, ขี้ประติ๋ว
English-Thai: HOPE Dictionary
negligible(เนก'ลิจะเบิล) adj. เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว, See also: negligibility n. negibly adv., Syn. minor
English-Thai: Nontri Dictionary
negligible(adj) เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Negligible rad output.มีการแผ่ออกมาเล็กน้อย
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย
ARE ALMOST NEGLIGIBLE. THAT'S WHY WE NEED TO CONCENTRATE ON THESE VICTIMS.ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาให้เจอ ว่าใครต้องการจะทำร้ายพวกเขาสินะ

negligible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微不足道[wēi bù zú dào, ㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄉㄠˋ, 微不足道] negligible; insignificant
渺小[miǎo xiǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, 渺小] minute; tiny; negligible; insignificant
涓埃[juān āi, ㄐㄩㄢ ㄞ, 涓埃] negligible; tiny
微末[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微末] tiny; negligible

negligible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible

negligible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū =) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight FR: insignifiant ; sans importance
กิ่งก้อย[adj.] (kingkøi) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กระจ้อย[adj.] (krajǿi = kr) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little ; tiny FR: insignifiant
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty ; trivial ; negligible FR: insignifiant ; négligeable
ไม่สลักสำคัญ [adj.] (mai salaksa) EN: trivial ; negligible FR: insignifiant ; sans importance ; négligeable
น้อยมาก[adj.] (nøi māk) EN: very little ; negligible ; trivial ; a small number FR: un petit nombre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า negligible
Back to top