ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

literary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *literary*, -literary-

literary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
literary (adj.) เกี่ยวกับการประพันธ์
literary (adj.) เกี่ยวกับวรรณคดี See also: เกี่ยวกับวรรณกรรม
literary production (n.) การประพันธ์ See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
English-Thai: Nontri Dictionary
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วรรณกรรมชิ้นเอก (n.) literary masterpiece
สำนวนโวหาร (n.) literary style See also: flowery language Syn. โวหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, I was just afraid that you might be... one of those self-obsessed literary types.จากนั้นก็หันมา เห็นต้นหนเดินโซเซเข้ามา
Which of the following literary works are about love for parents?ข้อไหนเกี่ยวกับความรักที่มีต่อบุพการี?
Hoon-tae from the literary club, Hye-sung, Seong-jin...ฮูนเท จากชมรมวรรณคดี/Nเฮซัง,ซองจิน...
As a former finalist for the Akutagawa Literary Prize, in my opinion, these upstart novelists, Ishihara and Oe, are truly feebleผมเคยได้เข้ารอบสุดท้าย ในการชิงรางวัลอะคุตะงาวะ ผมคิดว่า พวกอิชิฮาร่ากับโอเวะ ที่กำลังได้รับความนิยมเนี่ย
But today's literary judges champion only controversial writing I'm... I'm in despair over the current state of Japanese literature ls that so?แต่กรรมการสมัยนี้ ได้แต่ตัดสินตามกระแสเท่านั้น ผม...
You sure he's safe with that literary has-been?ฝากเด็กไว้กับเจ้านักประพันธ์นั้น จะดีเหรอ
Say that again, you literary has-been!กล้าดีก็พูดมาอีกทีซิ เจ้านักประพันธ์ตกอับ
A literary type?ชํ่าชองเรื่องวรรณคดีหรือ
There are a lot of literary references in this document.มันมีการอ้างอิงจากงานวรรณกรรมอยู่เยอะมาก
What other literary quotes are in that manifesto?มีการยกคำจากวรรณกรรมมาอีกมั้ย ในแถลงการณ์นี้
He, like, brainwashed kelly with all this literary crapเขา,แบบว่าล้างสมองเคลลี่ เกี่ยวกับวรรณกรรมบ้า ๆเรื่องแวมไพร์
To have a wife with a literary reputation nothing short of scandalous.ที่มีภรรยาผู้มีชื่อเสียง ด้านหนังสือที่แสนจะน่าอับอาย

literary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
墨客[mò kè, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ, 墨客] literary person
才气[cái qì, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ, 才气 / 才氣] literary talent
才华[cái huá, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, 才华 / 才華] literary or artistic talent
文坛[wén tán, ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ, 文坛 / 文壇] literary circles
书香[shū xiāng, ㄕㄨ ㄒㄧㄤ, 书香 / 書香] literary reputation
海上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 海上奇书 / 海上奇書] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular
表字[biǎo zì, ㄅㄧㄠˇ ㄗˋ, 表字] literary name (an alternative name of person stressing a moral principle)
[pián, ㄆㄧㄢˊ, 骈 / 駢] literary style
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 满口之乎者也 / 滿口之乎者也] mouth full of literary phrases; to spout the classics
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, 杂感 / 雜感] random thoughts (a literary genre)
润笔[rùn bǐ, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧˇ, 润笔 / 潤筆] remuneration for literary or artistic work
润资[rùn zī, ㄖㄨㄣˋ ㄗ, 润资 / 潤資] remuneration for literary or artistic work
小品[xiǎo pǐn, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˇ, 小品] short, simple literary or artistic creation; essay; skit
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, 出处 / 出處] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from
话本[huà běn, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄣˇ, 话本 / 話本] Song and Yuan literary form based on vernacular folk stories
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传
笔力[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, 笔力 / 筆力] vigor of strokes in calligraphy or drawing; vigor of style in literary composition
烟花粉黛[yān huā fěn dài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄉㄞˋ, 烟花粉黛 / 煙花粉黛] woman; prostitute; love-making; literary or theatrical form in Tang, Song and Yuan
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, 喪偶 / 丧偶] bereaved of one's spouse (literary)
才华横溢[cái huá héng yì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄥˊ ㄧˋ, 才华横溢 / 才華橫溢] brimming over with talent (esp. literary); brilliant
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
[wén, ㄨㄣˊ, 文] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen
武侠[wǔ xiá, ˇ ㄒㄧㄚˊ, 武侠 / 武俠] martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre); knight-errant
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, 巨著] monumental (literary) work

literary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da")
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru")
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
にて[, nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P)
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu")
允文允武[いんぶんいんぶ, inbun'inbu] (n) being versed in the literary and military arts
内面描写[ないめんびょうしゃ, naimenbyousha] (n) psychological depiction of a literary character
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
和文体[わぶんたい, wabuntai] (n) literary style from the Heian era onwards, often mainly in kana and written by women
学力[がくりょく, gakuryoku] (n) scholarly ability; scholarship; knowledge; literary ability; (P)
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work
文士[ぶんし, bunshi] (n) man of letters; literary man
文学者[ぶんがくしゃ, bungakusha] (n) (1) scholar of literature; literary person; man of letters; (2) writer; (P)
文武兼備[ぶんぶけんび, bunbukenbi] (n) well up in both literary and military (martial) arts; well skilled in wielding both the sword and the pen
文苑[ぶんえん, bun'en] (n) anthology; literary world; collection of literary masterpieces
文語[ぶんご, bungo] (n) (1) written language; literary language; (2) formal (or archaic) written style based on Heian-period Japanese; (P)
文語体[ぶんごたい, bungotai] (n) literary style
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n,vs) literary embellishments
漢文訓読文[かんぶんくんどくぶん, kanbunkundokubun] (n) (arch) (See 漢文・かんぶん) kanbun converted into literary Japanese
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P)
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P)
訓読文[くんどくぶん, kundokubun] (n) (arch) (abbr) (See 漢文訓読文,漢文・かんぶん・1) kanbun converted into literary Japanese
[じ, ji] (n) (1) address (e.g. opening or closing remarks); speech; words; (2) ci (Chinese literary form); (3) (See 詞・3) ancillary word
連作[れんさく, rensaku] (n,vs) (1) planting a field with the same crop each year; repeated cultivation; (2) collaborative literary work; story made up by several writers working on it in turn; (P)
鉛槧[えんざん, enzan] (n) the act of writing poetry or other literary works
随筆(P);隨筆(oK)[ずいひつ, zuihitsu] (n) essays; miscellaneous writings; literary jottings; (P)
随筆集;隨筆集[ずいひつしゅう, zuihitsushuu] (n) collection of essays (miscellaneous writings, literary jottings, etc.)
雅俗混交;雅俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language)
ざる[, zaru] (aux) (arch) (literary form of -ない) (See ざり・1) not; un-
である[, dearu] (v5r-i) to be (formal, literary)
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
のみ[, nomi] (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P)
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P)
投書家[とうしょか, toushoka] (n) (literary) contributor; a correspondent
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] (n) infringement of copyright; (literary) piracy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language

literary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลังการ[n.] (alangkān) EN: literary beauty ; literary ornamentation FR:
บรรณโลก[n.] (bannalōk) EN: world of books ; book-world ; literary world FR:
บรรณพิภพ[n.] (bannaphipho) EN: world of books ; book-world ; literary world FR:
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise FR:
ภาษาเขียน[n. exp.] (phāsā khīen) EN: written language ; literary writing ; formal language FR: langue écrite [f] ; langue littéraire [f]
ภาษาหนังสือ[n. exp.] (phāsā nangs) EN: literary language ; written language FR: langue littéraire [f] ; langue écrite [f]
พระราชนิพนธ์[n.] (phrarātchan) EN: royal writings ; royal literary work FR:
ประพันธ์[v.] (praphan) EN: write ; compose ; compile a literary work FR: écrire ; composer
ประพนธ์[n.] (praphon) EN: writing ; composition ; literary work FR:
สำนวน[n.] (samnūan) EN: idiom ; idiomatic expression ; figure of speech ; literary style ; literary mannerism FR: idiome [m] ; expression idiomatique [m] ; expression [f] ; tournure [f] ; figure de style [f] ; locution [f]
สำนวนโวหาร[n. exp.] (samnūan wōh) EN: literary style FR:
วรรณกรรม[n.] (wannakam) EN: literary work ; writing ; literature FR: oeuvre littéraire [f] ; littérature [f]
วรรณกรรมชิ้นเอก[n. exp.] (wannakam ch) EN: literary masterpiece FR: chef-d'oeuvre littéraire [m]
วรรณคดีวิจักษ์[n. exp.] (wannakhadī ) EN: literary appreciation FR:
วรรณศิลป์[n. exp.] (wannasin) EN: literary art ; art of writing FR:
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast FR: éloquence [f] ; style [m] ; émocution [f] ; diction [f] (vx)
วงวรรณกรรม[n. exp.] (wong wannak) EN: literary circles FR: cercle littéraire [m]

literary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Literaturbeilage {f}literary supplement
Literaturkritik {f}literary criticism
Literaturpreis {m}literary prize
Literaturszene {f}literary scene
Schriftsprache {f}literary language
schriftstellerisch {adj} | die schriftstellerische Tätigkeitliterary | working as a writer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า literary
Back to top