ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

figurative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *figurative*, -figurative-

figurative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
figurative (adj.) ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย See also: ซึ่งเปรียบเทียบ Syn. allegorical, symbolic
figurativeness (n.) การอุปมาอุปไมย See also: การเปรียบเทียบ Syn. metaphor
English-Thai: HOPE Dictionary
figurativeadj. เป็นอุปมาอุปไมย,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง., See also: figurativeness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
figurative(adj) เป็นอุปมาอุปไมย,เป็นรูปเป็นร่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fig. (abbr.) ที่แสดงด้วยภาพ (คำย่อของ figure(s), figurative, หรือ figuratively) See also: ที่แสดงด้วยสัญลักษณ์, สัญลักษณ์, รูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So have I! A figurative urn of ridicule.ผมก็เหมือนกัน โถแห่งความน่าอับอายไง!
Oh no, we're not figurative This is the last stage.แย่แล้ว เราไม่มีรูปลักษณ์เหลือแล้ว นี่คือระยะสุดท้าย
This is big, Edward, literally and figuratively.มันจะต้องใหญ่แน่ เอ็ดเวิร์ด ใหญ่และดัง
Literally or figuratively?ของจริง หรือของปลอมล่ะ
And we need to stomp the yard... figuratively.และเราต้องการเต้น เป็นรูปเป็นร่าง
Oh, figuratively speaking.รู้มั้ย ทุกวันพุธและวันอาทิตย์
Not exactly. I was just... That was like a figurative...ก็ไม่เชิง ฉันก็แค่ มันก็แค่อุปมาอุปไมยนะ
Screw them. They've had enough of you. Figuratively speaking.ช่างพวกเขาเถอะ พวกเขาเบื่อเธอแล้ว ช่างเจรจาอุปมาอุปไมย
Let him be in the driver's seat sometimes, literally and figuratively.เพราะว่าเขาเป็นคนขับ ทั้งโดยแท้จริงและโดยอุปมา
Well, not literally, figuratively.อย่างหาที่เปรียบเปรยไม่ได้
Are we speaking figuratively?เรากำลังเล่นมุขตลกๆอยู่ใช่ไหม
Figuratively and literally, and I can't find anything.ทั้งเปรียบเทียบทั้งของจริง แต่ฉันไม่เจออะไรเลย

figurative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比喻[bǐ yù, ㄅㄧˇ ㄩˋ, 比喻] metaphor; analogy; figure of speech; figuratively

figurative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィギュラティフ[, figyurateifu] (n) figurative
比喩表現[ひゆひょうげん, hiyuhyougen] (n) {ling} figurative expression; metaphorical expression
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P)
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
割れ返る[われかえる, warekaeru] (v5r,vi) to break completely; to (figuratively) bring the house down
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P)
影を落とす[かげをおとす, kagewootosu] (exp,v5s) to cast a shadow (lit. or figurative)
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
本食い虫[ほんくいむし, honkuimushi] (n) bookworm (literal and figurative)
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty)
蛆虫[うじむし, ujimushi] (n) (1) maggot; (2) worm (used figuratively as a term of abuse)
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative)
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
踏み台;踏台[ふみだい, fumidai] (n) (1) stool (stood on to reach high objects); small stepladder; (2) (figurative) stepping stone
遣り場;やり場[やりば, yariba] (n) place of refuge (figurative); outlet (for an emotion, anger, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表意定数[ひょういていすう, hyouiteisuu] figurative constant

figurative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปริยายหมายถึง...[xp] (dōi pariyāi) EN: in the figurative sense it means … FR:
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense FR: implicitement ; tacitement

figurative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Figürlichkeit {f}figurativeness
figurative Konstante {f} (Literale)figurative constant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า figurative
Back to top