ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brood*, -brood-

brood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brood (vt.) กก See also: ฟัก, กกไข่, ฟักไข่
brood (n.) ลูก See also: ลูกอ่อน Syn. progeny Ops. adult
brood (vi.) ครุ่นคิด See also: กังวล
brood (vi.) หน้างอ See also: ทำหน้าบึ้ง
brood (adj.) สำหรับไว้กกไข่ See also: สำหรับฟักไข่
brood about (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
brood on (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
brood over (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
brood upon (phrv.) วิตกเกี่ยวกับ See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง Syn. think about
brooding (adj.) เศร้าสร้อยและดูลึกลับ
broody (adj.) ซึ่งต้องการที่จะมีลูกมากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
brooder(บรู'เดอะ) n. เครื่อง (สัตว์) ฟักไข่,คนที่ครุ่นคิด
broodmaren. ม้าตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
broody(บรู'ดี) adj. มีอารมณ์,ครุ่นคิด,รำพึง, See also: broodiness n. ดูbroody, Syn. moody
English-Thai: Nontri Dictionary
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
broodingอาการครุ่นวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กก (v.) brood See also: hatch, incubate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Displayed like a brood mare.หน้างออย่างกับม้าหมากรุก
You brood too much. Everything on this planet is not your fault.นายกล่าวหาผมอย่างมาก ทุกอย่างที่เกิดบนโลกใบนี้ ไม่ใช่ความผิดนายเลย
So you can sit here and brood all by yourself, or you can come with me and help me turn Jenny's room into a nursery so that child has a proper place to sleep.ดังนั้น คุณจะนั่งอยู่ที่นี่และหนักใจอยู่คนเดียว หรือคุณจะมากับฉัน และช่วยฉันเปลี่ยน ห้องของเจนนี่ให้เป็นห้องเลี้ยงเด็ก
I got a wife and brood at home, who's gonna provide?ผมมีเมียมีลูกอยู่บ้าน ถ้าพวกเขาจับผมเอาไว้
These are not the Middle Ages, no matter how tightly the good sister and her brood try to hold on to their fairy tale.แต่นี่มันไม่ใช่ยุคกลางแล้ว ไม่ว่าแม่ซิสเตอร์คนดีกับพวกของหล่อน จะพยายามยึดถือเรื่องโกหกไว้แค่ไหนก็ตาม
Beverly wouldn't have been Beverly if he didn't have plenty to brood about.เบฟเวอร์ลีคงไม่ใช่เบฟเวอร์ลี ถ้าไม่มีเรื่องให้ครุ่นคิดเป็นพะเรอ
To motivate the Korean soccer team to play better, they brought in Starcraft Brood War professional gamers into their locker room before they went out so that they got to meet what were their heroes.เพื่อที่จะกระตุ้นทีมชาติฟุตบอลเกาหลี ให้พวกเขาเล่นได้ดี พวกเขาได้เชิญนักเล่นเกม Starcraft Brood War ระดับมืออาชีพมา ในห้องแต่งตัว ก่อนที่จะลงสนาม
Ellaria Sand and her brood of bitches.เอลลาเรีย แซนด์ และยัยตัวแสบของเธอ
I don't know. So you can brood?ไม่รู้เหมือนกัน อาจเพื่อคุณจะได้นั่งเศร้ามั้ง
Stop brooding about it. Man. The gaffer does that to everyone.เลิกทำหน้าจ๋อยซะที บอสก็เฉ่งทุกคนแหละ
Always brooding' away on yer wrongs what happened heaven knows how many years ago...มัวหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเลยร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่รู้ตั้งกี่ปีมาแล้ว...
But then, after, you know, months of brooding I would find a lyricist and write a song about how horribly depressed I was.หลังจากนั้น รู้มั้ย จะเป็นหลายเดือนแห่งความสิ้นหวัง เศร้าสร้อย ฉันต้องหานักแต่งเพลง และแต่งเพลง ที่เกี่ยวกับความสิ้นหวังที่ฉันมี

brood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, 妪 / 嫗] brood over; old woman; protect
报窝[bào wō, ㄅㄠˋ ㄨㄛ, 报窝 / 報窩] brood; hatch

brood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P)
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of)
托卵;託卵(iK)[たくらん, takuran] (n) brood parasitism (planting one's eggs in another bird's nest, as demonstrated by the cuckoo, etc.)
考え込む[かんがえこむ, kangaekomu] (v5m,vi) to ponder; to brood
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues
繁殖牝馬[はんしょくひんば, hanshokuhinba] (n) broodmare (horse breeding)
肌馬[はだうま, hadauma] (n) broodmare (horse breeding)
育雛[いくすう, ikusuu] (n,vs) brooding

brood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood FR: couver des oeufs
ครอก[n.] (khrøk) EN: litter ; brood FR: portée [f] ; couvée [f] ; nichée [f] ; petits [mpl]
ครุ่นแค้น[v. exp.] (khrun khaēn) EN: bear a grudge (against) ; harbor ill feelings (towards) ; brood about revenge FR:
กก[v.] (kok) EN: brood ; hatch ; incubate FR: couver ; faire éclore ; incuber
กกไข่[v. exp.] (kok khai) EN: brood eggs ; sit on eggs ; incubate eggs FR: couver des œufs ; couver
ลูกไก่ครอกหนึ่ง[n. exp.] (lūkkai khrø) EN: a brood of chickens FR: une couvée de poussins [f]
พ่อพันธุ์[n. exp.] (phøphan) EN: breeder ; stud ; cultivar ; male brood FR:
กบแกสตริกบรูดดิ้ง[n. exp.] (kop kaēstri) EN: gastric-brooding frog ; platypus frog FR:
กุกกุจจะ[n.] (kukkutja) EN: remorse ; brooding ; confusion ; repentance ; worry FR:

brood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuchtstute {f}brood mare
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brood
Back to top