ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

literature

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *literature*, -literature-

literature ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
literature (n.) การประพันธ์ See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ Syn. literary production
literature (n.) งานประพันธ์ See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี Syn. writings, letters
literature (n.) วรรณคดี See also: วรรณกรรม
literature (n.) สิ่งตีพิมพ์ Syn. printed material
English-Thai: HOPE Dictionary
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters
English-Thai: Nontri Dictionary
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
literature๑. วรรณกรรม๒. วรรณคดี๓. เอกสารข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literatureวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักวรรณคดี (n.) literature
วรรณกรรม (n.) literature See also: literary works, writings
วรรณคดี (n.) literature
กินเครา (n.) kind of bird in literature
คำหลวง (n.) a kind of Thai literature
วรรณคดีเปรียบเทียบ (n.) comparative literature
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell them you've met a fascinating man that wants to talk literature to you all day.ที่ต้องการที่จะพูดคุยวรรณกรรมกับคุณตลอดทั้งวัน
We discuss literature here, not politics.เราวิเคราะห์วรรณกรรม ไม่ใช่การเมืองนะ
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.เขาเป็นตัวเอ้แจก และเขียน... วรรณกรรมของ "ไวท์ พาวเวอร์" และวิดีโอ ในถิ่น แอลเอ
We're doing this whole black literature unit.เราจะต้องเรียนเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับอักษรของคนผิวดำ
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย...
It's not like this is great fucking literature or anything.เล่มหนาขนาดนี้หมดต้นไม้ไปกี่ต้นห้ะ.
They only allow non-denominational literature in the lobby.เค้าอนุญาติเฉพาะพวกที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่จะเข้าไปได้เท่านั้น
But today's literary judges champion only controversial writing I'm... I'm in despair over the current state of Japanese literature ls that so?แต่กรรมการสมัยนี้ ได้แต่ตัดสินตามกระแสเท่านั้น ผม...
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต
Hey, even Mr. Literature is hereพ่อนักประพันธ์ก็มาด้วยรึ
Stick with your literature I'm sorry, lppeiอย่างนายเขียนนิยายอย่างเดียวดีแล้ว ขอโทษนะอิปเป
Inspector, skip the literature lesson for another time, I'm blank in here.เก็บเรื่องนี้ให้ฉันวันหลัง ได้ไหม?

literature ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
语文老师[yǔ wén lǎo shī, ㄩˇ ㄨㄣˊ ㄌㄠˇ ㄕ, 语文老师 / 語文老師] language and literature teacher
文史[wén shǐ, ㄨㄣˊ ㄕˇ, 文史] literature and history
文艺[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, 文艺 / 文藝] literature and art
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, 语文 / 語文] literature and language
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
比较文学[bǐ jiào wén xué, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, 比较文学 / 比較文學] comparative literature
综艺[zōng yì, ㄗㄨㄥ ㄧˋ, 综艺 / 綜藝] Comprehensive or assorted art and literature
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 文摘] digest (of literature); to make a digest (of data); summary
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
希腊文[Xī là wén, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄨㄣˊ, 希腊文 / 希臘文] Greek literature
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
拉丁文[lā dīng wén, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄨㄣˊ, 拉丁文] latin letters; latin literature
文学[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, 文学 / 文學] literature
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem
意识流[yì shí liú, ㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, 意识流 / 意識流] stream of consciousness (in literature)
格调[gé diào, ㄍㄜˊ ㄉㄧㄠˋ, 格调 / 格調] style (of art or literature); form; one's work style; moral character
越南文[Yuè nán wén, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, 越南文] Vietnamese written language; Vietnamese literature
越文[Yuè wén, ㄩㄝˋ ㄨㄣˊ, 越文] Vietnamese written language; Vietnamese literature

literature ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature
エクリチュール[, ekurichu-ru] (n) literature (fre
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature
フランス文学[フランスぶんがく, furansu bungaku] (n) French literature
プロレタリア文学[プロレタリアぶんがく, puroretaria bungaku] (n) proletarian literature
ラテン文学[ラテンぶんがく, raten bungaku] (n) Latin literature
リテラチャー[, riteracha-] (n) literature
リテラチュア[, riterachua] (n) literature
伝記文学[でんきぶんがく, denkibungaku] (n) biographical literature
佳句[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame
国学[こくがく, kokugaku] (n) (1) study of (ancient) Japanese literature and culture; (2) (arch) (See 大学・2) provincial school (under Japan's ritsuryo system and pre-Sui Chinese law); (P)
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass
英書[えいしょ, eisho] (n) English literature (book)
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature
雑俳[ざっぱい, zappai] (n) playful literature originating from haiku
口承文学[こうしょうぶんがく, koushoubungaku] (n) (See 口承文芸) oral literature; oral tradition
口承文芸[こうしょうぶんげい, koushoubungei] (n) (See 口承文学) oral literature; folklore
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...)
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
文学者[ぶんがくしゃ, bungakusha] (n) (1) scholar of literature; literary person; man of letters; (2) writer; (P)
文繞[ぶんにょう, bunnyou] (n) (uk) kanji "literature" radical (radical 67)
文芸(P);文藝[ぶんげい, bungei] (n,adj-no) literature; art and literature; belles-lettres; (P)
文芸学[ぶんげいがく, bungeigaku] (n) study or science of literature; a liberal arts department
漢才[かんざい;からざえ, kanzai ; karazae] (n) (See 漢学) mastery of Chinese literature; Sinology
純文学[じゅんぶんがく, junbungaku] (n) pure literature; belles-lettres; (P)
詩人墨客[しじんぼっかく;しじんぼっきゃく, shijinbokkaku ; shijinbokkyaku] (n) poets and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting, and calligraphy
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination

literature ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt =) EN: arts ; liberal arts ; literature FR: littérature [f]
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บรรณ-[pref.] (banna-) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
เอกสารกำกับยา[n. exp.] (ēkkasān kam) EN: accompanying literature FR: notice d'accompagnement [f]
การทบทวนวรรณกรรม[n. exp.] (kān thopthū) EN: literature review FR:
มุขปาฐะ[n.] (mukhapātha) EN: oral literature ; oral tradition FR:
มุขปาฐะ[n.] (mukkhapātha) EN: oral literature ; oral tradition FR:
นักอักษรศาสตร์[n. exp.] (nak aksønsā) EN: literature arts official FR:
วรรณกรรม[n.] (wannakam) EN: literary work ; writing ; literature FR: oeuvre littéraire [f] ; littérature [f]
วรรณกรรมเด็ก[n. exp.] (wannakam de) EN: children's literature FR:
วรรณกรรมลามก[n. exp.] (wannakam lā) EN: obscene literature FR: littérature obscène [f]
วรรณกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (wannakam ru) EN: contemporary literature FR: littérature contemporaine [f]
วรรณกรรมไทย[n. exp.] (wannakam Th) EN: Thai literature FR:
วรรณคดี[n.] (wannakhadī) EN: literature ; belles-lettres FR: littérature [f]
วรรณคดีอเมริกัน[n. exp.] (wannakhadī ) EN: American Literature FR: littérature américaine [f]
วรรณคดีอังกฤษ[n. exp.] (wannakhadī ) EN: English Literature FR:
วรรณคดีเอก[n. exp.] (wannakhadī ) EN: masterpieces of literature FR: oeuvres majeures de la littérature [fpl] ; chefs-d'oeuvre de la littérature [mpl]
วรรณคดีเอกของไทย[n. exp.] (wannakhadī ) EN: masterpieces of Thai literature FR:
วรรณคดีฝรั่งเศส[n. exp.] (wannakhadī ) EN: French Literature FR: littérature française [f]
วรรณคดีคำสอน[n. exp.] (wannakhadī ) EN: didactic literature ; didactic text FR:
วรรณคดีลำนำ[n. exp.] (wannakhadī ) EN: Lum Num Literature FR:
วรรณคดีลาว[n. exp.] (wannakhadī ) EN: Lao literature FR: littérature laotienne [f]
วรรณคดีเปรียบเทียบ[n. exp.] (wannakhadī ) EN: comparative literature FR: littérature comparée [f]
วรรณคดีศาสนา[n. exp.] (wannakhadī ) EN: religious literature FR:
วรรณคดีไทย[n. exp.] (wannakhadī ) EN: Thai literature FR: littérature thaïe [f]
วายุภักษ์[n.] (wāyuphak) EN: mythical wind-eating bird ; name of an imaginary bird in classic Thai literature FR:
กินเครา[n.] (kinkhrao) EN: [a kind of bird in literature] FR:

literature ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trivialliteratur {f}cheap literature
Komparatistik {f}comparative literature
Gegenwartsliteratur {f}contemporary literature
Kriminalliteratur {f}crime literature
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature
englischsprachige Literatur {f}English literature
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature
Sachliteratur {f}non-fiction literature
Heimatdichter {m}regional literature
Romanistik {f}(studies of) Romance languages and Literature
Fachliteratur {f}technical literature
Kolportageliteratur {f}trashy literature
Literaturhinweise {pl}literature review; references
Literaturrecherche {f}literature research
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.]
Philologie {f}study of language and literature; philology [Am.]
Schundliteratur {f}trashy literature; trash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า literature
Back to top