ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paradoxical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paradoxical*, -paradoxical-

paradoxical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paradoxical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. incongruous
paradoxical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. incongruous
paradoxical (adj.) สวยแต่รูป See also: ดูเหมือนถูกต้องแต่จริงๆ แล้วผิดพลาด Syn. sophistic Ops. true

paradoxical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊诡[diào guǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, 吊诡 / 弔詭] bizarre; paradoxical; a paradox (from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 咄咄怪事] strange; absurd; paradoxical; extraordinary
逆喻[nì yù, ㄋㄧˋ ㄩˋ, 逆喻] oxymoron (paradoxical or selfcontradictory expression, such as English "deafening silence")
吊诡矜奇[diào guǐ jīn qí, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˊ, 吊诡矜奇 / 弔詭矜奇] strange and paradoxical

paradoxical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラドキシカル[, paradokishikaru] (n) paradoxical
パラドクシカル[, paradokushikaru] (n) paradoxical
逆説的[ぎゃくせつてき, gyakusetsuteki] (adj-na) paradoxical

paradoxical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดแย้งในตัวเอง[v. exp.] (khatyaēng n) EN: be inconsistent ; be self-contradictory ; be paradoxical FR:

paradoxical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paradox {adj} | paradoxer | am paradoxestenparadoxical | more paradoxical | most paradoxical
paradoxerweise; seltsamerweise {adv}paradoxically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paradoxical
Back to top