ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incongruous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incongruous*, -incongruous-

incongruous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incongruous (adj.) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน See also: ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งไม่เข้ากัน Syn. inconsisstent Ops. congruous, consistent
incongruousness (n.) ความไม่สอดคล้องกัน See also: ความไม่ลงรอยกัน Ops. congruity, congruousness
English-Thai: HOPE Dictionary
incongruous(อินคอง' กรูเอิส) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน, ไม่เข้ากัน., See also: incongruously adv. incongruousness n. -S.discordant, clashing
English-Thai: Nontri Dictionary
incongruous(adj) ไม่เข้ากัน,ไม่กลมเกลียวกัน,ไม่สนิทหู,ไม่ลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incongruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกเหลื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incongruousไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, that would be incongruous.ไม่ ยังงั้นมันไม่เหมาะสม

incongruous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incongruous
Back to top