ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mocking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mocking*, -mocking-

mocking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mocking (adj.) เชิงเยาะเย้ย See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, satirical Ops. courtesy, esteem
mocking (adj.) เหน็บแนม See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย Syn. sarcastic, satirical Ops. courtesy, esteem
mocking (adj.) ช่างเสียดสี See also: ช่างเหน็บแนม Syn. ironic, sardonic, satirical
mocking (adj.) ซึ่งชอบถากถาง See also: ชอบแดกดัน Syn. ironic, satiric, snide
mockingbird (n.) นกอเมริกาลายสีดำและขาว
English-Thai: HOPE Dictionary
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูหมิ่น (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า
เย้ย (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ยหยัน (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น

mocking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊容[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, 尊容] your face (usually mocking)

mocking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッキング[, sumokkingu] (n) smocking
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love)

mocking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัด[v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner FR:
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively FR:

mocking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Camposspottdrossel {f} [ornith.]Chalk-browed Mockingbird
Chilespottdrossel {f} [ornith.]Chilean Mockingbird
Gundlachspottdrossel {f} [ornith.]Bahama Mockingbird
Tropenspottdrossel {f} [ornith.]Tropical Mockingbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mocking
Back to top