ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homosexual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homosexual*, -homosexual-

homosexual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homosexual (adj.) เกี่ยวกับการรักร่วมเพศ
homosexual (n.) คนรักร่วมเพศ See also: พวกรักร่วมเพศ Syn. gay, lesbien, queer Ops. heterosexual
homosexual man (n.) ชายรักร่วมเพศที่มีลักษณะเป็นหญิง (คำดูถูก)
homosexuality (n.) การรักร่วมเพศ
English-Thai: HOPE Dictionary
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
homosexual๑. -ใฝ่เพศเดียวกัน, -รักร่วมเพศ๒. ผู้ใฝ่เพศเดียวกัน, ผู้รักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊ด (n.) homosexual See also: gay, hermaphrodite, transvestite Syn. กะเทย
ลักเพศ (n.) homosexual
เบี่ยงเบนทางเพศ (adj.) homosexual See also: heterosexual
แต๋ว (n.) homosexual See also: bisexual person, hermaphrodite Syn. กะเทย, ตุ๊ด
รักร่วมเพศ (n.) homosexuality
เริงโลกีย์ (v.) commit a homosexuality with a man See also: practice sodomy
เล่นสวาท (v.) commit a homosexuality with a man See also: practice sodomy Syn. เริงโลกีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next to him, his homosexual Svengali lover....กับคู่ขาเกย์ของเขา...
Have you ever had any homosexual experiences, Mr Blair?คุณเคยมีประสบการณ์ความรักใด ๆ ที่นายแบลร์?
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8
Nowadays homosexual shamelessly hug and kiss each other on the street and now they are getting married... this is more than I can bear.ทุกวันนี้พวกเกย์ไม่อายที่จะทำอะไร กอดจูบกัน ในที่สาธารณะ ทุกวันนี้พวกเกย์ยัง แต่งงานกันได้
But more than that, I'm excited to see the swelling of Coming In as the homosexual threat seems to be swelling exponentially.และที่มากกว่านั้น ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นมัน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงในเพศของคนเอง ที่จะไม่เบี่ยงเบนไปผิดทาง
I'm a 30-year-old accountant married to a homosexual lawyer.ฉันเป็นนักบัญชีอายุสามสิบ แต่งงานกับทนายที่เป็นโฮโม
So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings toward one another?โฮเวิร์ด เธอกัยราเยสรวบรวมความกล้ว แสดงความรู้สึกรักร่วมเพศ
Because we don't have latent homosexual feelings toward one another.เพราะไม่มีความรูสึกรักร่วมเพศ ต่อกัน
It sounds like you're having sex in here which can't be true, due to the fact that you have a homosexual boyfriend.เสียงเหมือน ลูกกำลังทำกิจกรรมในนี้... ...ซึ่งก็คงไม่มีจริง เมื่อลูกมี แฟนเป็นเกย์
That they are deep in the throes of homosexual panic.พวกเขาตื่นกลัวที่คนอื่นจะรู้ว่า พวกเขาเป็นพวกรักเพศเดียวกัน
Watch your mouth. This isn't one of your homosexual dance clubs.ระวังปากหน่อย นี่ไม่ใช่เรื่องคลับไม้ป่าเดียวกันนะ
Unfortunately, the chipper homosexual who coaches Aural Intensity had a terrible fall down the stairs.แย่หน่อย ที่เกย์อารมย์ดี ที่ดูแลวง Aural Intensity

homosexual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娈童[luán tóng, ㄌㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 娈童 / 孌童] catamite (boy as homosexual partner); kept man; gigolo
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, 同志] comrade; homosexual (Taiwan)
龙阳君[lóng yáng jūn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, 龙阳君 / 龍陽君] homosexual (positive term)
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, 同性恋 / 同性戀] homosexuality; gay person; gay love
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 同性恋者 / 同性戀者] homosexual; gay person
分桃[fēn táo, ㄈㄣ ㄊㄠˊ, 分桃] homosexual
同性爱[tóng xìng ài, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, 同性爱 / 同性愛] homosexual
断袖[duàn xiù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ, 断袖 / 斷袖] homosexual
龙阳[Lóng yáng, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ, 龙阳 / 龍陽] place in Shanghai; homosexual
同性[tóng xìng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 同性] same nature; homosexual

homosexual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males)
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
尻擬き;尻もどき[けつもどき, ketsumodoki] (n) (obsc) (uk) (See 男色) male homosexual (pejorative) (lit
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
若衆[わかしゅ;わかしゅう, wakashu ; wakashuu] (n) (1) young man (in the Edo period, esp. one with forelocks who has not yet had his coming-of-age ceremony); (2) young male prostitute; young kabuki actor (who may also act as a homosexual prostitute); (3) (See 念者・ねんしゃ・2) younger partner in a homosexual relationship
鶏姦[けいかん, keikan] (n) homosexual sex between males; buggery; sodomy
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei
ホモセクシュアリティ;ホモセクシュアリティー[, homosekushuaritei ; homosekushuaritei-] (n) homosexuality
同性[どうせい, dousei] (n,adj-no) same sex; homosexuality; homogeneity; congeniality; (P)
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite
男色[だんしょく;なんしょく, danshoku ; nanshoku] (n) sodomy; male homosexuality
美道[びどう, bidou] (n) (arch) male homosexuality; pederasty
若衆道[わかしゅどう, wakashudou] (n) (arch) male homosexuality; pederasty
若道[にゃくどう;じゃくどう, nyakudou ; jakudou] (n) (arch) (abbr) (See 若衆道) homosexuality; pederasty
衆道[しゅうどう;しゅどう, shuudou ; shudou] (n) male homosexuality; pederasty

homosexual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn th) EN: homosexual FR: homosexuel
ชาวเกย์[n. exp.] (chāo kē) EN: gay ; homosexual FR: gay [m] ; homosexuel [m]
โฮโมเซ็กชวล[n.] (hōmōsekchūa) EN: homosexual FR: homosexuel
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; FTM ; transsexual ; gay ; eunuch FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé [m] (fam. - inj.) ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; pédale [f] (péj. - fam.) ; tapiole [f] (vulg.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; homophile [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual FR: gay [m] ; homosexuel [m]
คนรักร่วมเพศ[n. exp.] (khon rak ru) EN: homosexual FR: homosexuel [m] ; homosexuelle [f]
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy ; engage in homosexual acts FR: sodomiser
ตุ๊ด[n.] (tut) EN: fag (vulg.) ; queen (off.) ; homosexual FR: pédé [m] (fam.) ; tapette [f] (vulg.)
การรักร่วมเพศ[n. exp.] (kān rak rua) EN: homosexuality FR: homosexualité [f]
รักร่วมเพศ[X] (rak ruam ph) EN: homosexuality FR: homosexualité [f]

homosexual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Homophobie {f}; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia
Homosexuelle {m,f}; Homosexuellerhomosexual
homosexuell {adj}homosexual
homosexuell {adv}homosexually

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homosexual
Back to top