ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inordinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inordinate*, -inordinate-

inordinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inordinate (adj.) ซึ่งมากเกินไป See also: เกินไป, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งไม่ควบคุม Syn. disproportionate, excessive
inordinately (adv.) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้ See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น Syn. immoderately
inordinately (adv.) มากเกิน See also: เหลือเกิน Syn. excessively
English-Thai: HOPE Dictionary
inordinate(อินออร์'ดิเนท) adj. ไม่พอควร,มากเกิน,เกินควร,ไม่มีการบังคับตัวเอง,ไม่เป็นระเบียบ., See also: inordinateness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินเลย (adv.) inordinately See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively
เลยเถิด (adv.) inordinately See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively Syn. เกินเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Fornication, uncleanness, inordinate affection,"การล่วงประเวณี ความโสโครก ราคะตัณหา
For two people who claim to be no longer pair-bonded, you spend an inordinate amount of time in each other's company.สำหรับคนที่อ้างว่าไม่ใช่คู่รักกันแล้ว เธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากเกินไป
I began to spend inordinate amounts of time watching him.ข้าเริ่มที่จะใช้เวลาจำนวนมาก q·a rû'mţi'jà cä · velajṃ nvn mak เกินปกติในการเฝ้าดูเ kûnpktí nä kar ƒã· due
Or lately not-so-rare occasion that I frequent the local pub and get inordinately pissed, my little sister puts me up so I don't get behind the wheel.ผมจะไปดื่มที่ผับแถวนี้ ไอริสจะให้ผมนอนพักที่นี่ จะได้เมาแล้วไม่ขับ

inordinate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱之如命[ài zhī rú mìng, ㄞˋ ㄓ ㄖㄨˊ ㄇㄧㄥˋ, 爱之如命 / 愛之如命] inordinately fond of sth; lit. to love it as one's life

inordinate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
非望[ひぼう, hibou] (n) inordinate ambition
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious

inordinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนักข้อ[adj.] (nakkhø) EN: excessive ; inordinate FR:
หนักมือ[adj.] (nakmeū) EN: excessive ; inordinate FR:
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
เต็มทน[adv.] (tem thon) EN: utterly ; extremely ; terribly ; inordinately ; awfully ; very FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inordinate
Back to top