ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wrap*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wrap, -wrap-

*wrap* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enwrap (vt.) ห่อหุ้ม Syn. enclose, enfold, envelop
gift-wrap (vt.) ห่อเป็นของขวัญ Syn. package
unwrap (vi.) แก้ห่อออก See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก Syn. untie, unpack, unroll, disclose
unwrap (vt.) แก้ห่อออก See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก Syn. untie, unpack, unroll, disclose
wrap (vt.) ห่อ See also: คลุม Syn. enfold, envelop, enwrap Ops. unwrap
wrap (vt.) พันรอบ See also: โอบรอบ, มัดรอบ
wrap (n.) เสื้อผ้าที่ใช้คลุมภายนอก See also: สิ่งที่ห่อหรือคลุมเพิ่มเติม Syn. cape, cloak, coat
wrap (n.) กระดาษห่อ See also: หีบห่อ
wrap around (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap round
wrap in (phrv.) ห่อใน See also: หุ้มใน
wrap round (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap around
wrap up (phrv.) ห่อ See also: หุ้ม Syn. bundle up, parcel up
wrap up in (phrv.) ห่อ See also: หุ้ม
wrap-up (n.) รายงานสรุปซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของสิ่งตีพิมพ์ See also: บทสรุป Syn. summary
wraparound (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้พันรอบร่างกาย
wraparound (n.) เสื้อผ้าที่พันรอบร่างกาย
wrapped (adj.) ซึ่งห่อหุ้ม Syn. covered, sheathed, enclosed Ops. open, unwrapped
wrapped up in (idm.) เกี่ยวข้องมาก See also: เป็นกังวลมาก
wrapper (n.) หีบห่อ See also: ้ห่อ Syn. container, package
wrapping (n.) สิ่งที่ใช้ห่อ See also: วัสดุที่ใช้ห่อ, เครื่องห่อ
wrapping (n.) สิ่งห่อหุ้ม Syn. folder, package
wrapping paper (n.) กระดาษสำหรับห่อ See also: กระดาษห่อ
wraps (n.) เสื้อผ้าชั้นนอก
wrapt (vt.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wrap See also: ห่อ, คลุม, มัด, พัน, ม้วน
wrapt (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ wrap
wrapt (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ wrap
English-Thai: HOPE Dictionary
enwrapvt. ห่อ,ห่อหุ้ม
unwrap(อันแรพ') vi. คลี่ออก,แก้ออก,แก้ห่อ,เปิดออก
word wrapยกคำไปขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง การบรรจุข้อความลงในขอบเขตหนึ่ง ๆ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดเขตที่กำหนด ข้อความก็จะไหลลงมาขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องกดแป้น เมื่อสิ้นสุดบรรทัดหนึ่ง ๆ เหมือนการใช้พิมพ์ดีดโดยจะไหลมาลงบรรทัดล่างเป็นคำ (ลงมาทั้งคำ) การทำเช่นนี้ จะทำให้ข้อความที่อยู่ในบรรทัดล่างไหลกลับขึ้นไปบรรทัดบนได้เอง ถ้ามีที่ว่าง (เช่น มีการลบข้อความบางตอนในบรรทัดบนออก)
wrap(แรพ) vt.,n. (สิ่งที่) ห่อ,มัด,พัน,ม้วน,คลุม,ปิดบัง,อำพราง vi. ห่อตัวเอง,ถูกห่อ,ถูกม้วน, -Phr. (wrapped up in ดูดซึมมาก หมกมุ่นใน), See also: wraps n. เสื้อผ้าชั้นนอก, Syn. envelop,conceal
wrap-up(แรพ'อัพ) n. รายงานสรุป,รายงานสรุปข่าวสด, Syn. final report
wrapper(แรพ'เพอะ) n. ผู้ห่อ,ผู้พัน,ผู้คลุม,สิ่งที่ห่อ,สิ่งที่พันรอบ,สิ่งปกคลุม,กระดาษห่อ,เครื่องห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ
wrapping(แรพ'พิง) n. สิ่งที่ใช้ห่อ,วัสดุที่ใช้ห่อ,เครื่องห่อ
wrapping papern. กระดาษห่อของ
wrapt(แรพทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wrap
English-Thai: Nontri Dictionary
enwrap(vt) ห่อ,หุ้ม
wrap(n) เครื่องห่อหุ้ม,ผ้าคลุม,ใบปะหน้าหนังสือ,เสื้อคลุม
wrapper(n) เครื่องห่อหุ้ม,กระดาษห่อ,ผ้าคลุมโต๊ะ,สิ่งปกคลุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrap around๑. วนรอบ๒. ยกคำ [ขึ้นบรรทัดใหม่] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wrap-up insuranceการประกันภัยรวมผู้เกี่ยวข้อง มีความหมายเหมือนกับ omnibus insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wraparound mortgageการจำนองเพิ่ม, การจำนองลำดับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrapped electrodeลวดเชื่อมหุ้มแบบพัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wrapperใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าสไบ (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ
ผ้าสไบเฉียง (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. สไบ, ผ้าสไบ
สไบเฉียง (n.) shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back Syn. ผ้าสไบเฉียง, สไบ, ผ้าสไบ
เมี่ยง (n.) food wrapped in leaves See also: tidbits wrapped in leaves
ใบเมี่ยง (n.) cloth used for wrapping the dead body
wrapt (vt.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ wrap See also: ห่อ, คลุม, มัด, พัน, ม้วน
wrapt (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ wrap
wrapt (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ wrap
การคลุม (n.) wrapping See also: covering, plating, coating Syn. การห่อ, การปกปิด
การปกปิด (n.) wrapping See also: covering, plating, coating Syn. การห่อ, การคลุม
การห่อ (n.) wrapping See also: covering, plating, coating Syn. การปกปิด, การคลุม
การหุ้ม (n.) wrapping See also: covering, plating, coating Syn. การห่อ, การปกปิด, การคลุม
ข้าวห่อ (n.) wrapped food See also: packed food
คาดหมัด (v.) wrap a piece of cloth around one´s palm See also: prepare for fighting
ซิ่น (n.) wrap-around skirt See also: sarong, skirt Syn. ผ้าซิ่น
ห่อ (v.) wrap See also: package, envelop Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม Ops. แกะ, เปิด, แก้
ห่อของขวัญ (v.) wrap a present
ห่อหุ้ม (v.) wrap See also: envelop, shroud, enwrap, enfold Syn. หุ้มห่อ
ห่อหุ้ม (v.) wrap See also: envelop, shroud, enwrap, enfold Syn. หุ้มห่อ
หุ้มห่อ (v.) wrap See also: package, envelop Syn. หุ้ม Ops. แกะ, เปิด, แก้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They will wrap it up for youพวกเขาจะห่อมันให้กับคุณ
I suggest you wrap it in your jacketฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hands wrapped in bandages labour on.แม้มือจะเต็มไปด้วยผ้าพันแผล
You're wastin' your time. You ought to wrap it up.คุณกำลัง wastin 'เวลาของคุณ คุณควรจะห่อมันขึ้นมา
Keep it wrapped, don't do anything I wouldn't.ไม่ได้ทำอะไรฉันจะไม่ทำ
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา
Would you wrap your arms around him to give a big sloppy kiss?คุณจะกดเขาตัวเขาเพื่อจะให้จูบเลอะเทอะใหญ่
Robbie, Baby wants to send her leftover pot roast... to Southeast Asia, so anything you don't finish, wrap up.รอบบี้ เบบี้ อยากส่งอาหารที่เหลือในจาน... ไปเอเซียใต้ อะไรที่มันเหลือก็ใส่ถุงไว้ละกัน
She'll wrap her legs round you so tight, you'll be begging for mercy.แล้วคุยกันใหม่นะครับ
Totoro gave us a lovely present wrapped in bamboo leaves and tied with dragon whiskers...โต๊ะโตโระให้ของขวัญน่ารักกับเรา... ...ห่อมาในใบใม้ไผ่
Maybe she wanted the money and not the package it was wrapped in.บางทีเธออาจตีองการเงิน ไม่ใช่แค่ได้เงินในกระเป๋า
Listen, how about you do your wrap-up from up here?ทำไมละคะคุณพี่ ชั้นตลกนะ
I mean, have someone to wrap it tomorrow, you could easily...เดี๋ยวฉันจะให้ใครสักคนจัดการ...
We will wrap her up in that sheet.เราจะห่อแม่ด้วยผ้านั่น

*wrap* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褢] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 褱] to carry in the bosom or the sleeve; to wrap, to conceal
[fú, ㄈㄨˊ, 袱] bundle wrapped in cloth
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, 合抱] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk)
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
裹尸布[guǒ shī bù, ㄍㄨㄛˇ ㄕ ㄅㄨˋ, 裹尸布 / 裹屍布] shroud; cloth to wrap a corpse
[fú, ㄈㄨˊ, 幞] old form of turban; variant of 袱, cloth wrapper for bundles
包扎[bāo zā, ㄅㄠ ㄗㄚ, 包扎] wrap up; bind up; pack
包皮[bāo pí, ㄅㄠ ㄆㄧˊ, 包皮] wrapping; wrapper; foreskin
包装纸[bāo zhuāng zhǐ, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ ㄓˇ, 包装纸 / 包裝紙] wrapping paper
包裹[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, 包裹] wrap up; bind up; bundle; package
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 裹] wrap around
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 一种粗棉布 / 一種粗棉布] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese.
套筒[tào tǒng, ㄊㄠˋ ㄊㄨㄥˇ, 套筒] sleeve; a tube for wrapping
小结[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 小结 / 小結] summary; short; brief; wrap-up

*wrap* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper)
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money)
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P)
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu)
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P)
サランラップ[, saranrappu] (n) cling wrap; Saran wrap (US); glad wrap (Aus); cling film (UK)
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ビニボン[, binibon] (n) (abbr) pornographic magazines sold wrapped in plastic
ビニ本[ビニぼん, bini bon] (n) (from ビニール and 本) pornographic magazine or book sold wrapped in plastic
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.)
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
ラッパー[, rappa-] (n) (1) wrapper; (2) rapper
ラッピング[, rappingu] (n,vs) (1) wrapping; (2) lapping (i.e. grinding, polishing); (P)
ラップアラウンド[, rappuaraundo] (n) wrap-around (i.e. sunglasses)
ラップコート[, rappuko-to] (n) wrapcoat
ラップスカート[, rappusuka-to] (n) (abbr) wraparound skirt
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
ワードラップ[, wa-dorappu] (n) {comp} word wrap
ワイヤラッピング[, waiyarappingu] (n) wire-wrapping
上っ張り[うわっぱり, uwappari] (n) overalls; wrapper; duster; smock
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
上紙[うわがみ, uwagami] (n) paper cover; wrapper; wrapping paper
上表紙[うわびょうし, uwabyoushi] (n) cover; front cover; wrapper; jacket
個包装[こほうそう, kohousou] (n,adj-no,vs) individual packaging; individual wrapping
出願書類[しゅつがんしょるい, shutsuganshorui] (n) file wrapper (patents)
包み紙(P);包紙[つつみがみ, tsutsumigami] (n) wrapping paper; (P)
包み込む[つつみこむ, tsutsumikomu] (v5m,vt) to wrap up
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
包装紙[ほうそうし, housoushi] (n) wrapping paper
回り込み[まわりこみ, mawarikomi] (n) {comp} wraparound
外套[がいとう, gaitou] (n,adj-no) overcoat; greatcoat; cloak; wrap
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] (n) {comp} wraparound polling
巻き帯;巻帯[まきおび, makiobi] (n) obi that is not tied but merely wrapped around the body
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
帯封[おびふう, obifuu] (n) half wrapper; strip of paper
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound
回り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound
巡回ポーリング[じゅんかいポーリング, junkai po-ringu] wraparound polling

*wrap* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body FR:
เฝือก[n.] (feūak) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier FR:
ฟิล์มห่ออาหาร[n. exp.] (fīm hø āhān) EN: plastic wrap ; cling film ; cling wrap ; food wrap FR: film alimentaire [m]
ฟิล์มถนอมอาหาร[n. exp.] (fīm thanøm ) EN: food wrap film FR:
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[n.] (hø) EN: [classif.: packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper] FR: [classif. : paquets, colis dans un emballage de papier]
ห่อหุ้ม[v.] (hø hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold FR: envelopper ; couvrir
ห่อของ[v. exp.] (hø khøng) EN: wrap FR: emballer ; envelopper
ห่อของขวัญ[v. exp.] (hø khøngkhw) EN: wrap a present FR: emballer un cadeau
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (humhø) EN: envelop ; cover ; enclose ; wrap FR: enrober ; envelopper
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
ไก่ห่อใบเตย[n. exp.] (kai hø bai ) EN: deep fried chicken wrapped with pandan leaves ; chicken nuggets wrapped in pandan leaves ; chicken fried in pandan leaves FR:
กะหล่ำปลีพันเต้าหู้[xp] (kalam-plī p) EN: bean curd wrapped in cabbage FR:
การหุ้ม[n.] (kān hum) EN: wrapping ; envelopment FR:
ข้าวห่อกาบหมาก[n. exp.] (khāo hø kāp) EN: betel leaf wrapped rice FR:
ข้าวต้มผัด[n. exp.] (khāotom pha) EN: glutinous rice wrapped in banana ; glutinous rice wrapped in leaves and steamed FR: riz gluant dans une feuille de bananier [m]
คาดหมัด[v.] (khātmat) EN: wrap a piece of cloth around one's palm FR:
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap ; shelter FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
กระชับสัดส่วน[X] (krachap sat) EN: body wrap FR:
กระชับทรวดทรง[X] (krachap sua) EN: body wrap FR:
กระดาษห่อของ[n. exp.] (kradāt hø k) EN: wrapping paper FR: papier d'emballage [m]
ก๋วยเตี๋ยวหลอด[n. exp.] (kuaytīo løt) EN: shrimp wrapped flat noodle ; rice noodle roll FR:
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves FR:
เมี่ยงปลาเผา[n. exp.] (mīeng plā p) EN: grilled fish wrapped in lettuce FR:
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
หมูโสร่ง[n. exp.] (mū sarōng) EN: deep fried balls wrapped in egg noodles FR:
ผ้าขะม้า[n. exp.] (phā khamā) EN: wraparound FR: sarong [m]
ผ้าขาวม้า[n. exp.] (phā khāomā) EN: loincloth (used by men) ; wrap-around cloth FR:
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
ผ้านุ่ง[n.] (phānung) EN: panung ; hip wrapper ; FR:
ผ้าถุง[n.] (phāthung) EN: sarong ; tube skirt ; wraparound FR: sarong [m]
พลาสติกกันกระแทก[n. exp.] (phlāstik ka) EN: bubble wrap ; bubble pack ; air bubble packing ; bubble wrapping FR: papier bulle [m] ; film à bulles [m]
โพก[v. exp.] (phōk) EN: tie around the head ; wrap a piece of cloth around the head FR: enrouler autour de la tête
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wear a turban ; wear as a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth FR: porter un turban ; porter en guise de turban
เปิด[v.] (poēt) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

*wrap* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping
Bonboneinwickelpapier {n}candy wrapping paper
Buchhülle {f}book wrapper
Broteinwickelpapier {n}bread wrapping paper
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper
Frischhaltefolie {f}cling film; plastic wrap [Am.]
Schutzumschlag {m}dust cover; dust jacket; dust wrapper
Mantel {m}jacket; liner; shell; wrap
Packpapier {n}packing paper; wrapping paper
Umbruch {m}wrap
Warenausgabe {f}wrapping counter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wrap*
Back to top